Отговорности

ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ разработва и изпълнява политиките на Комисията в следната област:

От 10-те политически приоритета на Комисията ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ допринася за:

Plans and reports

Планове и доклади

План за управление с подробно описани цели, дейности и ресурси

Доклад за дейността, в който са представени постиженията, инициативите и използваните ресурси през годината

Стратегически план, съдържащ целите на ведомството за периода 2016 – 2020 г.

Годишна работна програма на Комисията

Контакт