Αρμοδιότητες

 • υπολογισμός και καταβολή μισθών και επιδομάτων
 • επιστροφή εξόδων εμπειρογνωμόνων και αποστολών
 • διαχείριση της ασφάλισης υγείας και ατυχήματος
 • υπολογισμός και καταβολή συντάξεων του προσωπικού
 • υπολογισμός και καταβολή παροχών ανεργίας

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – στρατηγική και στόχοι αυτού του διοικητικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2016-2020

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Διοίκηση και οργάνωση

 • A picture of Commissioner Johannes Hahn
  Επίτροπος
 • Placeholder Press Assistant Victoria Von Hammerstein
  Ασκών καθήκοντα διευθυντή / Ασκών καθήκοντα προϊσταμένου υπηρεσίας

Επικοινωνία