Αρμοδιότητες

  • υπολογισμός και καταβολή μισθών και επιδομάτων
  • επιστροφή εξόδων εμπειρογνωμόνων και αποστολών
  • διαχείριση της ασφάλισης υγείας και ατυχήματος
  • υπολογισμός και καταβολή συντάξεων του προσωπικού
  • υπολογισμός και καταβολή παροχών ανεργίας

Σχέδια και εκθέσεις

Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – γενική παρουσίαση των πρωτοβουλιών που προτίθεται να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το τρέχον έτος

Στρατηγικό σχέδιο – department strategy, objectives for 2020-2024

Σχέδιο διαχείρισης – προβλεπόμενα αποτελέσματα, δραστηριότητες και πόροι αυτού του διοικητικού τμήματος για το τρέχον έτος

Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων – επιτεύγματα αυτού του διοικητικού τμήματος το προηγούμενο έτος και χρησιμοποιηθέντες πόροι

Διοίκηση και οργάνωση

ΤηλεφόρτωσηPDF - 263.1 KB

Επικοινωνία