За настоящата консултация

Период на консултацията
1 февруари 2018 - 26 април 2018
Теми
Justice and fundamental rights

Резултати от консултацията и следващи стъпки

Комисията ще обобщи отговорите скоро след края на консултацията. Отговорите ви ще бъдат взети предвид при оценката на стратегията за европейското съдебно обучение за 2011 г. и при подготовката на новата стратегия за европейското съдебно обучение за 2019 — 2025 г.

Целева група

Настоящата консултация е достъпна за всички граждани и организации, заинтересовани от бъдещата стратегия за европейското съдебно обучение.

Европейското съдебно обучение се отнася до обучението на работещите в сферата на правосъдието по въпроси, свързани с цялото законодателство на ЕС, включително инструментите на ЕС за съдебно сътрудничество, Хартата на основните права на ЕС, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните ценности на Съюза, като принципа на правовата държава.

Работещи в сферата на правосъдието са специалистите в рамките на съдебната система, като например съдии, прокурори, съдебни служители, съдебни изпълнители, адвокати, нотариуси, медиатори, съдебни устни и писмени преводачи, съдебни експерти, директори и служители в затвори, пробационни служители.

Цел на консултацията

Обучението по право на ЕС за работещите в сферата на правосъдието е от съществено значение, за да се гарантира правилното и последователно прилагане на правото на ЕС и гладкото протичане на трансграничните съдебни производства. През 2011 г. Европейската комисия прие дългосрочна стратегия за европейското съдебно обучение, в която са определени конкретни цели за обучението на работещите в сферата на правосъдието, които да бъдат постигнати до 2020 г.

Целта на настоящата консултация е да се съберат мненията на заинтересованите страни относно стратегията за европейското съдебно обучение от 2011 г., както и за стратегията за европейското съдебно обучение за 2019 — 2025 г.

Как да изпратите вашите отговори

Въпросник

Въпросникът е достъпен на английски, френски и немски език. Отговорите могат да бъдат изпращани на всеки един от официалните езици на ЕС. Попълването на въпросника отнема между 15 и 30 минути. По всяко време можете да направите пауза и да продължите по-късно. Можете да изтеглите въпросника във формат PDF. Освен това можете да редактирате и променяте вашите отговори, след като сте ги изпратили, при условие че направите това преди крайния срок за изпращането им. След като изпратите отговорите си, можете да изтеглите копие на попълнения въпросник. В края на въпросника можете да качите придружаващи документи (максимум 1MB) в допълнение към вашите отговори. Моля, не включвайте никакви лични данни в документите, предоставени в рамките на консултацията, ако сте избрали отговорите ви да бъдат публикувани анонимно. Важно е да прочетете специалната декларация за поверителност, за да научите как ще бъдат обработвани вашите отговори и лични данни. Ако имате въпроси по време на попълването на въпросника, вижте страницата за помощ.

Специализиран въпросник

Настоящата обществена консултация е допълнена от целеви въпросник, адресиран до основните заинтересовани страни (доставчици на обучение на равнище ЕС за работещи в сферата на правосъдието, представители или асоциации на равнище ЕС на работещите в сферата на правосъдието). Достъп до въпросника

Към въпросника

Въпросникът е достъпен чрез EU Survey.
Ако искате да изразите мнението си по друг начин, моля, пишете на адрес just-judicial-training@ec.europa.eu.

Референтни документи

СвалиPDF - 64 KB

Допълнителна информация

Регистър за прозрачност

В интерес на прозрачността Комисията приканва организациите, които желаят да изпратят коментари в контекста на обществената консултация, да предоставят на Комисията, както и на широката общественост, информация за това кого и какво представляват, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и приемат неговия Кодекс за поведение. Ако дадена организация реши да не предоставя такава информация, официалната политика на Комисията е да публикува съответните отговори заедно с отговорите на частни лица (Съобщение за стандартите за консултации — COM(2002)704 и Съобщение за последващи мерки по Европейската инициатива за прозрачност — COM(2007)127 от 21.3.2007 г.). Ако сте регистрирана организация, моля, посочете регистрационния си номер в Регистъра за прозрачност, когато попълвате онлайн въпросника. В такъв случай вашите отговори ще се разглеждат като представителни за мнението на вашата организация. Ако организацията ви не е регистрирана, имате възможност да се РЕГИСТРИРАТЕ СЕГА. След това можете да се върнете на тази страница и да изпратите вашите коментари от името на регистрирана организация.

Контакт