Obsah konzultace

Trvání konzultace
23 Leden 2018 - 20 Březen 2018
Témata
Bezpečnost potravin, Veřejné zdraví

Zobrazit příspěvky

The open public consultation received replies from 471 participants: 318 citizens and 153 stakeholders.

Výsledky konzultace a další postup

StáhnoutXLS - 461.5 KB
StáhnoutXLS - 441 KB

Cílová skupina

Konzultace se mohou zúčastnit všechny zúčastněné strany a občané ze zemí Evropské unie i mimo ni.

Cíl konzultace

Nařízení o obecném potravinovém právu (předpisy EU v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv uplatňované v průběhu celého výrobního řetězce) tvoří základ regulačního rámce EU, který se vztahuje na celý potravinový řetězec – od zemědělce až na stůl spotřebitele.

Právo vyžaduje, aby legislativa v oblasti potravin a krmiv vycházela z vědecky podložených poznatků. Obecně jde o zásadu analýzy rizik, která se skládá ze třech oddělených ale vzájemně provázaných částí: hodnocení rizik (vědecká stanoviska), řízení rizik (opatření přijatá na základě vědeckých stanovisek, dalších oprávněných faktorů a případně zásady předběžné opatrnosti) a komunikace rizik (interaktivní výměna informací o rizicích v průběhu celého procesu analýzy rizik).

Nařízení o obecném potravinovém právu zřídilo za tímto účelem Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA), který je nezávislou vědeckou agenturou vydávající vědecká stanoviska (hodnocení rizik), jež tvoří základ pro opatření přijatá EU v rámci potravinového řetězce.

Stav společnosti a politické i ekonomické podmínky se od přijetí nařízení o obecném potravinovém právu v roce 2002 změnily, takže spotřebitelé již vnímají jinak, jak potravinový řetězec funguje, a mají ve vztahu k němu jiné požadavky.

Přestože práce úřadu EFSA v oblasti posuzování rizik nebyla předmětem zásadní kritiky, občané zpochybňují posouzení rizik na základě studií, které vypracovali samotní aktéři jednotlivých odvětví, zejména pak v těch případech, kdy se tito aktéři snaží získat povolení např. pro pesticidy, geneticky modifikované organismy apod.

Proto nás zajímají vaše názory a zkušenosti týkající se těchto oblastí:

  • transparentnost a nezávislost systému posuzování rizik EU s ohledem na příslušné odvětvové studie a informace, na jejichž základě EFSA zpracovává posouzení rizik a vydává vědecká stanoviska
  • komunikace rizik
  • způsob řízení úřadu EFSA, zejména angažovanost členských států EU v systému posuzování rizik EU.

Komise tuto konzultaci organizuje rovněž s ohledem na svůj závazek, který učinila v odpovědi na evropskou občanskou iniciativu týkající se glyfosátu.

Vaše podněty nám pomohou prozkoumat, jak by se dal současný systém zlepšit, a reagovat na očekávání občanů ohledně nezávislosti a transparentnosti systému posuzování rizik EU. Rovněž budou důležitým vstupem při přípravě legislativního návrhu, který Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě v květnu 2018.

Jak zaslat příspěvek

Vaše stanoviska jsou pro nás velmi cenná. Svůj názor nám můžete sdělit vyplněním online dotazníku.

Dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU a své odpovědi můžete zaslat v kterémkoli z nich. Uvítáme však, pokud svůj příspěvek pošlete v angličtině, jelikož to urychlí zpracování výsledků průzkumu.

Vyplňování dotazníku můžete kdykoliv přerušit a pokračovat později. Jakmile své odpovědi odešlete, můžete si stáhnout kopii vyplněného dotazníku. Zodpovězení otázek označených hvězdičkou je povinné.

Obdržené příspěvky mohou být zveřejněny na internetu. Zajímá-li vás, jakým způsobem bude nakládáno s vaším příspěvkem a osobními údaji, přečtěte si prosím zvláštní prohlášení o ochraně soukromí platné pro tuto konzultaci.

Zobrazit dotazník

Další informace

Kontaktní údaje

  • Ředitelství D (Potravinový řetězec: zúčastněné strany a mezinárodní vztahy)
    Oddělení D1: Věda, zúčastněné strany, vymáhání práva
    SANTE-SCIENCE-TRANSPARENCY@ec.europa.eu
    +32 2 299 11 11 (ústředna)