За настоящата консултация

Период на консултацията
23 януари 2018 - 20 март 2018
Теми
Безопасност на храните, Обществено здравеопазване

Към отговорите

The open public consultation received replies from 471 participants: 318 citizens and 153 stakeholders.

Резултати от консултацията и следващи стъпки

СвалиXLS - 461.5 KB
СвалиXLS - 441 KB

Целева група

Всички заинтересовани страни и граждани на държави от ЕС и извън него могат да участват в тази консултация.

Цел на консултацията

Регламентът за общото законодателство на ЕС в областта на храните (правилата на ЕС за безопасност на храните и фуражите по производствената верига) е основен елемент на регулаторната рамка на ЕС, която обхваща цялата хранителна верига — от фермата до трапезата.

Законодателството за храните и фуражите трябва да бъде научно обосновано. Това се нарича принцип на анализ на риска, който включва три отделни, но свързани помежду си компонента: оценка на риска (научно становище), управление на риска (мерки, взети въз основа на научното становище, други основателни фактори и, когато е уместно, принципа на предохранителните мерки), и обмен на информация за риска (интерактивен обмен на информация за рисковете в рамките на целия процес на анализ на риска).

За целта по силата на Регламента за общото законодателство на ЕС в областта на храните бе създаден Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) като независима научна агенция, която да предоставя научни становища (оценка на риска), служещи за основа на мерките на ЕС в хранителната верига.

След приемането на Регламента за общото законодателство на ЕС в областта на храните през 2002 г., политическият, икономическият и социалният контекст се промениха, което се отрази на възприятията на потребителите и на техните очаквания по отношение на хранителната верига.

Въпреки че работата на ЕОБХ в областта на оценката на риска не е подлагана на сериозна критика, гражданите поставят под въпрос оценката на риска, основаваща се на извършени от промишления сектор проучвания, и то особено в случаи, когато той се опитва да получи разрешения, например за пестициди, ГМО и др.

Бихме желали да научим какви са Вашите виждания и опит във връзка с:

  • прозрачността и независимостта на системата на ЕС за оценка на риска по отношение на базисни проучвания и информация на промишления сектор, на които се основават оценките на риска/научните становища на ЕОБХ,
  • обмена на информация за рискове, както и
  • управлението на ЕОБХ, по-специално участието на страните членки в системата на ЕС за оценка на риска въз основа.

Консултацията също така е последващо действие във връзка с поетите от Комисията ангажименти в отговор на Европейската гражданска инициатива относно глифозата.

Вашето мнение ще ни помогне да разберем как можем да подобрим настоящата система и да отговорим на очакванията на гражданите във връзка с независимостта и прозрачността на системата на ЕС за оценка на риска. Резултатите от настоящата консултация ще бъдат взети предвид в законодателното предложение на Комисията, което трябва да бъде представено на Европейския парламент и Съвета през май 2018 г.

Как да изпратите вашите отговори

Вашето мнение е важно. Моля, кажете ни какво мислите и попълнете онлайн въпросника.

Той е достъпен на всички официални езици на ЕС. Отговорите могат да бъдат изпращани на всеки един от официалните езици на ЕС. Изпращането на отговори на английски език ще помогне за по-бързото обработване на резултатите от проучването.

По всяко време можете да направите пауза и да продължите по-късно. След като изпратите Вашите отговори, ще можете да изтеглите копие на попълнения от Вас въпросник. Въпросите, отбелязани със звездичка, са задължителни.

Получените отговори може да бъдат публикувани в интернет. Важно е да се запознаете със специалната декларация за поверителност, приложена към настоящата консултация, за да се информирате за това как ще бъдат обработвани Вашите лични данни и отговори.

Допълнителна информация

За контакти

  • Directorate D (Food chain: stakeholder and international relations)
    Unit D1: Science, stakeholder, enforcement
    SANTE-SCIENCE-TRANSPARENCY@ec.europa.eu
    +32 2 299 11 11 (телефонна централа на Комисията)