Over deze raadpleging

Raadplegingsperiode
20 juli 2017 - 12 oktober 2017
Beleidsterreinen
Digitale economie en maatschappij, Volksgezondheid, Onderzoek en innovatie

Bekijk de antwoorden

De Commissie behoudt zich het recht voor de reacties na afloop van de raadpleging te publiceren. Op deze webpagina zal een link naar de resultaten worden gezet.

Resultaten en volgende stappen

De Europese Commissie behoudt zich het recht voor alle bijdragen aan de raadpleging te publiceren, tenzij in het onderdeel algemene informatie van de vragenlijst uitdrukkelijk is gevraagd om die bijdragen niet te publiceren.

Uiterlijk een maand na het einde van de raadpleging wordt er een korte samenvatting van de resultaten gepubliceerd. Binnen drie weken na het einde van de raadpleging verschijnt er een samenvattend verslag met een kwalitatieve analyse van alle raadplegingsactiviteiten.

Bevat uw reactie vertrouwelijke informatie? Zorg dan ook voor een niet-vertrouwelijke versie.

Doelgroep

 • Professionele zorgverleners en sociaal-werkers en organisaties
 • Fabrikanten en dienstverleners uit de sector digitale gezondheidszorgoplossingen (producten en diensten)
 • Exploitanten en gebruikers van digitale tools voor de gezondheidszorg
 • Gegevensmakelaars (data brokers)
 • Bedrijven die digitale producten en diensten voor de gezondheidszorg aanbieden
 • Overheidsinstanties (op nationaal, regionaal en lokaal niveau)
 • Organisaties uit het maatschappelijk middenveld
 • Onderzoekers en onderzoeksinstellingen
 • Patiëntenverenigingen
 • Beroepsverenigingen van gezondheidswerkers (en registers)
 • Aanbieders van gezondheids-, welzijns- en gemeenschapszorg
 • Ontwikkelaars in de sector digitale gezondheid, zorg en welzijn
 • Ziekenhuizen
 • Dienstensector en sector van het internet der dingen
 • Particulieren

Doel van de raadpleging

Het doel van deze raadpleging is om de behoefte aan en reikwijdte van beleidsmaatregelen te bepalen die de digitale vernieuwing in de gezondheidszorg bevorderen en de daarmee samenhangende uitdagingen voor de zorgstelsels moeten opvangen. Die maatregelen moeten in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, patiëntenrechten en elektronische identificatie.

Met name is de Commissie geïnteresseerd in informatie over:

 • grensoverschrijdende toegang tot en portabiliteit van persoonlijke gezondheidsgegevens
 • het poolen van middelen (wetenschappelijke deskundigheid, dataverwerkingscapaciteit en geavanceerde digitale infrastructuur) ter bevordering van onderzoek, preventie, behandeling en gepersonaliseerde geneeskunde, in eerste instantie op drie gebieden:
  • zeldzame en complexe ziekten, ter vergemakkelijking van kennisoverdracht van laboratorium naar klinische omgeving
  • paraatheid voor epidemieën en opsporing binnen enkele dagen van besmettelijke ziekten die een risico vormen voor de hele EU
  • toepassing van reële gegevens voor geneesmiddelenbewaking en beoordeling van de effectiviteit van op de markt gebrachte producten
 • maatregelen om een brede acceptatie te stimuleren van digitale innovaties die een meer patiëntgerichte en geïntegreerde gezondheidszorg mogelijk maken, evenals feedback en interactie tussen patiënten en zorgverleners

Achtergrond

Demografische veranderingen, de toegenomen levensverwachting, het groeiende aantal chronische aandoeningen en de terugkeer van besmettelijke ziekten stellen de gezondheidszorg in Europa steeds zwaarder op de proef. Overal in de EU zijn de zorgkosten in de afgelopen decennia explosief gegroeid. Het einde van deze trend is nog niet in zicht, vooral als gevolg van de vergrijzing. In 2015 slokten de uitgaven voor gezondheidszorg in de EU 8,7 % van het bbp op. Dit percentage zou kunnen oplopen tot 12,6 % in 2060. De extra levensjaren als gevolg van de toegenomen levensverwachting zijn niet per se ook gezonde levensjaren. In feite is het gemiddeld aantal gezonde levensjaren (HLY) in de EU28 tussen 2010 en 2014 zelfs gedaald.

Volgens de Mededeling met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidsstelsels kunnen de lidstaten in de toekomst alleen kwalitatief goede zorg bieden aan iedereen, als zij hun gezondheidsstelsels veerkrachtiger maken, met behoud van kostenefficiëntie en financiële duurzaamheid.

Digitale technologieën kunnen kosteneffectieve instrumenten aanbieden om de overgang van een op ziekenhuizen gebaseerd zorgmodel naar een patiëntgericht en geïntegreerd zorgmodel te steunen, de toegang tot gezondheidszorg te verbeteren, en bij te dragen aan de duurzaamheid en de veerkracht van de gezondheidszorgstelsels.

Het verslag over de tussentijdse evaluatie van de digitale eengemaakte markt drong erop aan dat de Commissie in 2017 een mededeling zou publiceren over de noodzaak en de reikwijdte van maatregelen voor digitale gezondheid die in overeenstemming zijn met de wetgeving inzake privacybescherming, patiëntenrechten en elektronische identificatie, zoals:

 • zorgen voor een veilige toegang tot elektronische patiëntendossiers evenals de mogelijkheid om die over de grenzen heen te delen
 • ondersteuning van de data-infrastructuur om onderzoek, ziektepreventie en gepersonaliseerde zorg op belangrijke gebieden te bevorderen
 • bevordering van feedback en interactie tussen patiënten en zorgverleners, verbetering van ziektepreventie en het mondiger maken van patiënten zodat zij zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het beheer van hun eigen ziekte.

Hoe kan ik reageren?

U kunt in iedere officiële EU-taal reageren.

Wij raden u sterk aan om de online-vragenlijst te gebruiken. Bijdragen per e-mail of op papier worden niet verwerkt, behalve als u de online-vragenlijst niet kunt gebruiken omdat u een visuele beperking heeft.

Reacties die na de sluitingsdatum binnenkomen, worden niet meer in overweging genomen.

Toegankelijkheid voor personen met een handicap

De online-vragenlijst beantwoordt aan de normen van voor toegankelijkheid van webcontent (WCAG).

Als u een visuele handicap heeft, mag u ook per e-mail reageren, waarbij u uw bijdrage als bijlage meestuurt in Word-, PDF- of ODF-formaat.

Bescherming van persoonsgegevens en privacyverklaring

Naar de vragenlijst

Referentiedocumenten

DownloadenPDF - 20.6 KB

Contact