Konsultatsiooni tutvustus

Konsultatsiooniperiood
20 juuli 2017 - 12 oktoober 2017
Teemasid
Digitaalmajandus ja -ühiskond, Rahvatervis, Teadusuuringud ja innovatsioon

Vaadake vastuseid

Komisjonil on õigus avaldada konsultatsiooni vastused pärast konsultatsiooniperioodi lõppu. Lingi vastuste juurde leiate pärast nende avaldamist sellelt veebilehelt.

Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud

Euroopa Komisjonil on õigus avaldada kõik konsultatsiooni vastused, välja arvatud juhul, kui küsimustiku üldandmete osas on konkreetselt märgitud, et esitaja ei soovi andmete avaldamist.

Konsultatsiooni tulemuste lühikokkuvõte avaldatakse ühe kuu jooksul pärast konsultatsiooni lõppemist. Kokkuvõtlik aruanne koos kõikide konsultatsioonitoimingute kvalitatiivse analüüsiga avaldatakse kolme nädala jooksul pärast konsultatsiooni lõppemist.

Kui teie vastused sisaldavad konfidentsiaalset teavet, esitage palun ka mittekonfidentsiaalne versioon.

Sihtrühm

 • Tervishoiu ja sotsiaalhoolekande spetsialistid ja organisatsioonid
 • Digitaalsete tervishoiulahenduste (tooted ja teenused) tootjad ja nendega seotud teenuste osutajad
 • Tervishoiu digitaalsete vahendite haldajad ja kasutajad
 • Teabemaaklerid
 • Andmepõhiseid tervishoiu digitaalseid tooteid ja teenuseid turustavad ettevõtjad
 • Ametiasutused (riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil)
 • Kodanikuühiskonna organisatsioonid
 • Teadlased ja teadusorganisatsioonid
 • Patsientide organisatsioonid
 • Tervishoiutöötajate ühendused (ja registrid)
 • Tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenuste osutajad
 • Digitaalsete tervishoiu-, hooldus- ja heaolu edendavate lahenduste arendajad
 • Haiglad
 • Teenuste ja asjade internetis tegutsejad
 • Kodanikud

Konsultatsiooni eesmärk

Konsultatsiooni eesmärk on määratleda selliste poliitiliste meetmete vajadus ja ulatus, mis edendavad digitaalset innovatsiooni inimeste tervise parandamiseks ja mille abil lahendatakse süsteemseid probleeme tervishoiusüsteemis. Need meetmed peavad olema kooskõlas isikuandmete kaitset, patsientide õigusi ja e-identimist käsitlevate õigusaktidega.

Konsultatsiooni eesmärk on koguda teavet järgmiste teemade kohta.

 • Piiriülene juurdepääs isikute terviseandmetele ja nende ülekantavus
 • Ressursside (teadusuuringute analüüs, andmeedastusmaht, moodne digitaristu) ühine kasutamine, et hoogustada teadusuuringuid ning edendada ennetustööd, ravi ja personaalmeditsiini esialgu järgmistes valdkondades:
  • haruldased või komplekshaigused, et hõlbustada teadmiste liikumist laboratooriumist kliinikusse
  • valmisolek võimalikeks epideemiateks ja ELi ülene nakkusohtude tuvastamine mõne päevaga
  • tegelikkusele vastavate andmete kasutamine ravimiohutuse järelevalveks ja turule viidud toodete tõhususe hindamiseks
 • Meetmed digitaalsete uuenduste laialdaseks kasutuselevõtmiseks. See võimaldaks kujundada patsiendikesksema ja integreerituma tervishoiusüsteemi, toetada tagasiside andmist ning patsientide ja tervishoiuteenuse osutajate vahelist suhtlust

Taust

Demograafilised muutused, pikaealisus, üha rohkem kroonilisi haigusi ja nakkushaiguste uus levik on Euroopa tervishoiusüsteemile suureks koormuseks. Kõikides ELi riikides on avaliku sektori kulutused tervishoiule ja pikaajalisele hooldusele viimaste kümnendite jooksul suurenenud. Need suurenevad vananeva elanikkonna tõttu eeldatavasti veelgi. 2015. aastal moodustasid tervishoiukulud ELi SKPst 8,7%. Aastaks 2060 võib nende osakaal suureneda kuni 12,6%ni SKPst. Aastad, mis inimeste elule tänu eluea pikenemisele lisanduvad, ei möödu ilmtingimata hea tervise juures. Tegelikult on ajavahemikul 2010–2014 tervena elatud aastate keskmine arv EL 28s vähenenud.

Teatises tulemuslike, kättesaadavate ja paindlike tervishoiusüsteemide kohta jõuti järeldusele, et liikmesriikide suutlikkus pakkuda kõigile abivajajatele kvaliteetset hooldust sõltub sellest, kui paindlikuks suudame tervishoiusüsteemid muuta, säilitades samas kulutõhususe ja rahalise jätkusuutlikkuse.

Digitehnoloogia võib pakkuda kulutõhusaid vahendeid, et toetada üleminekut haiglapõhiselt tervishoiumudelilt patsiendikesksele ja integreeritud mudelile, parandada juurdepääsu hooldusteenustele ja aidata kaasa tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkuse ja toimetulekuvõime arendamisele.

Digitaalse ühtse turu vahehindamises tehti ettepanek, et komisjon võtaks 2017. aastal vastu teatise, mis käsitleb vajadust digitaalse tervishoiu valdkonna meetmete järele ja nende ulatust. Need meetmed peavad olema kooskõlas isikuandmete kaitset, patsiendiõigusi ja e-identimist käsitlevate õigusaktidega. Meetmed käsitlevad eelkõige järgmisi valdkondi:http://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/mid-term-review-dig...

 • kodanike ohutu juurdepääs elektroonilistele terviseandmetele ja võimalus neid piiriüleselt jagada;
 • andmetaristute toetamine, et edendada teadusuuringuid, haiguste ennetamist ja personaalmeditsiini ja -hooldust põhivaldkondades;
 • tagasiside andmine ning patsientide ja tervishoiuteenuse osutajate vaheline suhtlus, sest see muudab haiguste ennetamise tulemuslikumaks ja võimaldab inimestel ise oma tervise eest vastutada.

Kuidas oma vastust esitada?

Saate vastata mis tahes ELi ametlikus keeles.

Soovitame tungivalt vastata veebiküsimustiku vahendusel. E-posti teel või paberkandjal saadetud vastuseid ei analüüsita, välja arvatud juhul, kui need on esitanud nägemispuudega inimene erivajaduste tõttu.

Pärast konsultatsiooniperioodi lõppu esitatud vastuseid arvesse ei võeta.

Puudega inimeste juurdepääs

Veebiküsimustik vastab standarditele, mis on kehtestatud veebisisu juurdepääsetavussuunistes.

Vastused saata saata ka e-kirjaga alltoodud aadressil ning lisada manusena Wordi, PDF- või ODF-vormingus fail.

Isikuandmete kaitse ja isikuandmete kaitse põhimõtted

Vaadake küsimustikku

Taustdokumendid

Laadi allaPDF - 20.6 KB

Kontaktandmed