Om denne høring

Høringsperiode
20 juli 2017 - 12 oktober 2017
Emner
Den digitale økonomi og det digitale samfund, Folkesundhed, Forskning og innovation

Se høringssvarene

Kommissionen forbeholder sig ret til at offentliggøre besvarelserne efter høringsperiodens afslutning. Du kan følge med på denne webside, hvor der vil blive offentliggjort et link til resultaterne af høringen.

Resultater af høringen og næste skridt

Kommissionen forbeholder sig ret til at offentliggøre alle bidrag til høringen, medmindre respondenten i det generelle informationsafsnit i spørgeskemaet specifikt anmoder om, at de ikke offentliggøres.

Et kort resumé af høringsresultaterne offentliggøres inden for en måned efter, at høringen afsluttes. En sammenfattende rapport med en kvalitativ analyse af alle høringsaktiviteterne udsendes inden for tre måneder efter, at høringen afsluttes.

Hvis din besvarelse indeholder fortrolige oplysninger, bedes du indsende en ikkefortrolig udgave.

Målgruppe

 • Social- og sundhedspersonale og organisationer
 • Producenter af og serviceleverandører inden for digitale sundhedsløsninger (produkter og tjenesteydelser)
 • Operatører og brugere af digitale sundhedsværktøjer
 • Datamæglere
 • Virksomheder, der markedsfører databaserede digitale sundhedsprodukter og -tjenesteydelser
 • Offentlige myndigheder (nationale, regionale og lokale)
 • Det organiserede civilsamfund
 • Forskere og forskningsorganisationer
 • Patientorganisationer
 • Sammenslutninger af sundhedspersonale (og registre over dem)
 • Tjenesteydere inden for sundheds- og socialområdet
 • Udviklere af løsninger inden for digital sundhed, pleje og trivsel
 • Hospitaler
 • Sektoren for tingenes internet
 • Borgerne

Formål med høringen

Formålet med denne undersøgelse er at fastlægge behovet for og omfanget af de politiske foranstaltninger, der skal fremme digital innovation til forbedring af folkesundheden og imødegå sundhedssystemernes systemiske udfordringer. Dette skal ensrettes med lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, patientrettigheder og elektronisk identifikation.

Med høringen vil vi indsamle informationer om:

 • Adgang på tværs af grænserne til og forvaltning af personlige sundhedsoplysninger.
 • En fælleseuropæisk udnyttelse af ressourcerne (forskningsekspertise, avanceret digital infrastruktur og datakapacitet) for at accelerere forskningen og fremme forebyggelse, behandling og skræddersyet medicin – i første omgang på tre områder:
  • bedre overførsel af viden om sjældne og komplekse sygdomme fra laboratoriet til det kliniske miljø
  • beredskab hvad angår kommende epidemier og tværeuropæisk identifikation af smitsomme sundhedsfarer inden for få dage
  • anvendelse af observationsdata til lægemiddelovervågning og vurdering af effektiviteten af markedsførte lægemidler.
 • Tiltag, der sikrer udbredt anvendelse af digital innovation, muliggør en mere patientorienteret og integreret sundhedspleje og fremmer feedback og interaktion mellem patienter og udbydere af sundhedstjenester.

Baggrund

Demografiske forandringer, højere levealder, stigningen i kroniske sygdomme og tilbagekomsten af smitsomme sygdomme udgør tilsammen en stor udfordring for sundhedssektoren i Europa. I alle EU-lande har der i de seneste årtier været en stigning i de offentlige udgifter til sundhed og langtidspleje. Og disse udgifter forventes at stige yderligere – først og fremmest på grund af befolkningen øgede gennemsnitsalder. I 2015 tegnede sundhedsudgifterne sig for 8,7 % af BNP i EU. I 2060 kan dette tal komme helt op på 12,6 %. De ekstra leveår, som folk opnår, er nemlig ikke nødvendigvis år med godt helbred. Faktisk var der et fald i det gennemsnitlige antal sunde leveår i EU28 mellem 2010 og 2014.

Kommissionens meddelelse om effektive, tilgængelige og elastiske sundhedssystemer konkluderede, at medlemslandenes evne til i fremtiden at tilbyde sundhedspleje af høj kvalitet til alle afhænger af, om de formår at skabe mere robuste systemer, der samtidig er omkostningseffektive og økonomisk bæredygtige.

Digitale teknologier kan være omkostningseffektive værktøjer, der støtter omstillingen fra hospitalsbaserede sundhedsplejemodeller til patientcentrerede og integrerede modeller, og de kan forbedre adgangen til pleje og bidrage til at gøre sundhedsvæsenets bæredygtigt og robust.

Midtvejsevalueringen af det digitale indre marked foreslår, at Kommissionen i 2017 vedtager en meddelelse om behovet for og omfanget af initiativer inden for digital sundhed og pleje i overensstemmelse med lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger, patientrettigheder og elektronisk identifikation. Den skal især fokusere på:

 • Sikker adgang for borgerne til elektroniske patientjournaler og mulighed for at udveksle disse på tværs af grænserne.
 • Understøttelse af en datainfrastruktur, der fremmer forskningen, forebygger sygdomme og muliggør personligt tilpasset sundhedspleje på vigtige områder.
 • Bedre muligheder for feedback fra patienter og interaktion mellem patienter og sundhedstjenesteydere, styrkelse af sygdomsforebyggelsen og hjælp til folk, så de lettere kan tage ansvar for deres egen sundhed.

Sådan indsender du dit bidrag

Du kan give dine høringssvar på et hvilket som helst EU-sprog.

Vi anbefaler kraftigt, at du deltager i høringen ved at udfylde onlinespørgeskemaet. Spørgeskemaer, der indsendes pr. e-mail eller i papirform, vil ikke blive analyseret, undtagen når dette skyldes, at personer med synshandicap har særlige behov for at få adgang til at deltage.

Besvarelser, som indsendes efter fristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning.

Tilgængelighed for personer med handicap

Onlinespørgeskemaet opfylder de normer, der er angivet i retningslinjerne for tilgængeligt webindhold.

Du kan også deltage i høringen via e-mail, hvor du vedhæfter din besvarelse som Word-, PDF- eller ODF-fil.

Beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelseserklæring

Se spørgeskemaet

Referencedokumenter

DownloadPDF - 20.6 KB

Kontakt