Obsah konzultace

Trvání konzultace
20 červenec 2017 - 12 Říjen 2017
Témata
Digitální ekonomika a společnost, Veřejné zdraví, Výzkum a inovace

Zobrazit příspěvky

Komise si vyhrazuje právo po ukončení konzultace odpovědi zveřejnit. Na těchto internetových stránkách bude umístěn odkaz na výsledky konzultace.

Výsledky konzultace a další postup

Evropská komise si vyhrazuje právo zveřejnit všechny příspěvky respondentů, ledaže v části „Informace o vás“ výslovně požádáte, aby váš příspěvek zveřejněn nebyl.

Stručné shrnutí výsledků konzultace bude zveřejněno do 1 měsíce od jejího skončení. Souhrnná zpráva s kvalitativní analýzou veškeré konzultační činnosti bude zveřejněna do 3 týdnů od uzavření konzultace.

V případě, že vaše odpovědi obsahují důvěrné údaje, zašlete verzi, která tyto údaje neobsahuje.

Cílová skupina

 • pracovníci a organizace působící ve zdravotní a sociální péči
 • výrobci a poskytovatelé služeb – digitální řešení v oblasti zdraví (výrobky a služby)
 • provozovatelé a uživatelé elektronických zdravotnických nástrojů
 • profesionální zprostředkovatelé dat
 • podniky uvádějící na trh výrobky a služby založené na datech
 • veřejné orgány (celostátní, regionální a místní)
 • organizace občanské společnosti
 • výzkumní pracovníci a výzkumné organizace
 • sdružení pacientů
 • asociace (a registry) zdravotnických pracovníků
 • poskytovatelé zdravotní péče a sociální/komunitní péče
 • vývojáři systémů v oblasti digitálního zdraví, péče a duševní a tělesné pohody
 • nemocnice
 • odvětví služeb a internetu věcí
 • občané

Cíl konzultace

Účelem konzultace je vymezit potřebnost a oblast působnosti politických opatření, která budou podporovat digitální inovace, jež zlepšují zdravotní stav občanů a řeší systémové problémy, s nimiž se potýkají systémy zdravotní péče. Tato opatření přitom musejí být v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, o právech pacientů a elektronické identifikaci.

V rámci konzultace by měly být shromážděny informace týkající se:

 • přeshraničního přístupu k osobním údajům o zdravotním stavu a jejich přenositelnosti
 • sdílení zdrojů (vědecko-výzkumné odbornosti, datové kapacity a pokročilé digitální infrastruktury), díky němuž se urychlí výzkum a bude se rozvíjet prevence, léčba a personalizovaná medicína, a to nejprve ve třech oblastech:
  • vzácné a komplexní choroby s cílem usnadnit převod poznatků z laboratorních do klinických podmínek
  • připravenost na budoucí epidemie a identifikace infekčních hrozeb v celé EU do několika dnů
  • využívání skutečných údajů pro účely farmakovigilance a posouzení účinnosti výrobků uváděných na trh
 • opatření s cílem rozšířit zavádění digitálních inovací a umožnit tak realizaci integrovanější zdravotní péče více zaměřené na pacienta a realizaci zpětné vazby a vzájemné komunikace mezi poskytovateli zdravotní péče a pacienty

Souvislosti

Kombinace demografických změn, vyšší délky života, nárůstu chronických onemocnění a opakovaného výskytu infekčních onemocnění představuje jednu z hlavních výzev poskytování zdravotní péče v Evropě. Všechny země EU zaznamenaly v posledních desetiletích nárůst veřejných výdajů na zdravotnictví a dlouhodobou péči. Náklady mají dále stoupat, především s ohledem na stárnutí populace. Výdaje na zdravotní péči představovaly v roce 2015 v EU 8,7 % HDP. V roce 2060 by mohly dosahovat až 12,6 % HDP. Další roky života získané s vyšší dlouhověkostí obyvatelstva však neznamenají nutně roky strávené v dobrém zdravotním stavu. Průměrná délka období života, které člověk stráví ve zdraví (HLY), se ve skutečnosti v zemích EU28 v letech 2010 až 2014 zkrátila.

Ve sdělení na téma efektivnosti, dostupnosti a pružnosti systémů zdravotní péče Komise dospěla k závěru, že členské státy budou schopny poskytovat vysoce kvalitní zdravotní péči, pouze pokud své zdravotnické systémy transformují tak, aby byly odolnější, a přitom fungovaly hospodárným a finančně udržitelným způsobem.

Digitální technologie mohou nabídnout nákladově efektivní nástroje, které podporují přechod z převážně nemocniční zdravotní péče na model integrované, lépe přístupné péče zaměřené na pacienta a které přispívají k udržitelnosti a odolnosti systémů zdravotní péče.

Přezkum v polovině období jednotného digitálního trhu navrhuje, aby Komise v roce 2017 přijala sdělení zabývající se potřebou a oblastí působnosti opatření týkajících se digitální zdravotní péče, a to v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, o právech pacientů a o elektronické identifikace, zejména:

 • bezpečného přístupu občanů k elektronickým zdravotním záznamům a možností sdílet je se zdravotnickými pracovišti v zahraničí
 • využívání podpůrné datové infrastruktury v zájmu vědeckého pokroku, prevence nemocí a individualizované zdravotní péče v klíčových oblastech
 • usnadnění zpětné vazby a interakce mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče v zájmu posílení prevence a aktivnější účasti pacienta přebírajícího zodpovědnost za péči o své zdraví

Jak zaslat příspěvek

Odpovědi můžete zaslat v kterémkoli jazyce EU.

Žádáme vás, abyste své odpovědi pokud možno zaslali prostřednictvím online dotazníku. Dotazníky zaslané e-mailem nebo poštou nebudou zpracovány, s výjimkou odpovědí od osob se zdravotním postižením, které nemají k online dotazníku běžný přístup.

Odpovědi doručené po uplynutí uvedené lhůty nebude možné ve výsledcích zohlednit.

Přístupnost pro osoby se zdravotním postižením

Online dotazník splňuje normy stanovené v Pokynech o přístupnosti obsahu internetových stránek (WCAG).

Odpovědi můžete rovněž zaslat e-mailem, a to jako připojený dokument Word, PDF nebo ODF.

Ochrana osobních údajů a prohlášení o ochraně soukromí

Zobrazit dotazník

Referenční dokumenty

StáhnoutPDF - 20.6 KB

Kontakt