Σχετικά με την παρούσα διαβούλευση

Διάρκεια της διαβούλευσης
30 Ιούνιος 2017 - 8 Οκτώβριος 2017
Τομείς
Καταναλωτές, Ενιαία αγορά

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα βήματα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 78.3 KB

You can access and download the contributions to the public consultation via EUSurvey.

The contributions received cannot be regarded as the official position of the Commission and its services and thus neither the responses nor the summary binds the Commission. 

The results of the consultation will feed into the impact assessment report on the revision of EU consumer law directives.

Ομάδα-στόχος

Σε αυτή τη διαβούλευση είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες και οι φορείς, μεταξύ άλλων:

  • καταναλωτές
  • εθνικές ενώσεις καταναλωτών και οι κεντρικές οργανώσεις τους σε επίπεδο ΕΕ
  • επιχειρήσεις (ΜΜΕ και μεγαλύτερες επιχειρήσεις)
  • εθνικές επιχειρηματικές οργανώσεις και οι κεντρικές οργανώσεις τους σε επίπεδο ΕΕ
  • εθνικές αρχές (αρμόδια υπουργεία, αρχές επιβολής της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, τομεακές εθνικές ρυθμιστικές αρχές και ευρωπαϊκά κέντρα καταναλωτών (ΕΚΚ)

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας για τους καταναλωτές και την εμπορία, καθώς και της αξιολόγησης της οδηγίας για τα δικαιώματα των καταναλωτών, η Επιτροπή επιθυμεί να συγκεντρώσει τις απόψεις των ενδιαφερομένων για πιθανές στοχευμένες νομοθετικές αλλαγές ορισμένων βασικών οδηγιών της ΕΕ για τους καταναλωτές. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια των ανωτέρω αξιολογήσεων, προκύπτει ότι θα ήταν ενδεχομένως αναγκαίο να γίνουν νομοθετικές αλλαγές στους ακόλουθους τομείς, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η οριζόντια νομοθεσία για τους καταναλωτές:

 

  • ενίσχυση της διαφάνειας ώστε να γνωρίζουν οι καταναλωτές με ποιον συνάπτουν συμβάσεις όταν πραγματοποιούν αγορές μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (ηλεκτρονικές αγορές), και κατά πόσον στις συμβάσεις αυτές εφαρμόζονται τα δικαιώματα των καταναλωτών, όπως προβλέπει η ενωσιακή νομοθεσία
  • επέκταση ορισμένων δικαιωμάτων των καταναλωτών στις συμβάσεις διαδικτυακών υπηρεσιών με τις οποίες οι καταναλωτές παρέχουν δεδομένα αντί να πληρώνουν με χρήματα
  • ατομική έννομη προστασία/αποζημίωση για τους καταναλωτές που έχουν υποστεί ζημία λόγω αθέμιτης εμπορικής πρακτικής, π.χ. λόγω παραπλανητικών οικολογικών ισχυρισμών
  • πιο αναλογικές, αποτελεσματικές και αποτρεπτικές οικονομικές κυρώσεις για την αντιμετώπιση παραβιάσεων της νομοθεσίας για τους καταναλωτές
  • απλούστευση ορισμένων κανόνων και απαιτήσεων

Στόχος της παρούσας διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση των απόψεων των ενδιαφερομένων σχετικά με τις προαναφερόμενες πιθανές νομοθετικές αλλαγές.

Με την ευκαιρία αυτή, η Επιτροπή θα συγκεντρώσει επίσης τις απόψεις των ενδιαφερομένων σχετικά με ορισμένα θέματα που συνδέονται με εθνικούς κανόνες απαγόρευσης των κατ’ οίκον πωλήσεων.

Η έκθεση για τον έλεγχο καταλληλότητας κατέδειξε την ανάγκη να εξεταστεί το ενδεχόμενο αλλαγών στους κανόνες για την παραπλανητική και τη συγκριτική διαφήμιση στο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων (B2B). Ως εκ τούτου, τα αποτελέσματα του ελέγχου καταλληλότητας θα αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικά μέτρα στον τομέα των σχέσεων μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) (ιδίως των σχέσεων μεταξύ πλατφορμών και επιχειρήσεων) στο πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς - τομέας που δεν καλύπτεται από την παρούσα δημόσια διαβούλευση.

Επιπλέον, η ενδεχόμενη αναθεώρηση της οδηγίας περί των αγωγών παραλείψεως, όπως συνιστά ο έλεγχος καταλληλότητας, συνδέεται στενά με την αξιολόγηση της σύστασης του 2013 σχετικά με τις συλλογικές προσφυγές. Συνεπώς, θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο στάδιο και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης. 

Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Η παρούσα διαβούλευση θα είναι ανοιχτή έως τις 8 Οκτωβρίου 2017.

Για να συμμετάσχετε, συμπληρώστε το σχετικό ηλεκτρονικό δελτίο (βλ. σύνδεσμο παρακάτω).

Μπορείτε να απαντήσετε σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Επίσης, μπορείτε να διακόψετε, να αποθηκεύσετε τις απαντήσεις σας και να συνεχίσετε αργότερα. Προτού ξεκινήσετε, τηλεφορτώστε το ερωτηματολόγιο σε μορφότυπο PDF. Αυτό θα σας βοηθήσει στην προετοιμασία ή στις συζητήσεις εντός του οργανισμού σας. Θα έχετε επίσης τη δυνατότητα να τηλεφορτώσετε ηλεκτρονικό αντίγραφο των απαντήσεών σας.

Προς το παρόν, το ερωτηματολόγιο δημοσιεύεται μόνο στα αγγλικά, αλλά θα ακολουθήσει η δημοσίευσή του σε όλες τις άλλες γλώσσες.

Η διαβούλευση αποτελείται από δύο μέρη: μια σύντομη έρευνα και μια άλλη, εκτενέστερη, που έχει προαιρετικό χαρακτήρα. Στην αρχή της σύντομης έρευνας, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε σε ποια κατηγορία συμμετεχόντων ανήκετε (π.χ. καταναλωτής, επιχειρηματική ένωση, επιχείρηση). Στη συνέχεια, ορισμένες ερωτήσεις θα απευθύνονται μόνο σε επιλεγμένες κατηγορίες συμμετεχόντων.

Για λόγους διαφάνειας, η Επιτροπή καλεί τους οργανισμούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση να εγγραφούν στο Μητρώο Διαφάνειας και να αποδεχθούν τον σχετικό Κώδικα Δεοντολογίας. Εάν ο οργανισμός σας είναι εγγεγραμμένος, θα πρέπει να αναφέρετε τον αριθμό μητρώου του όταν απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο. Εάν ο οργανισμός σας δεν είναι εγγεγραμμένος, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιστρέψτε στην παρούσα σελίδα για να υποβάλετε τις απαντήσεις σας ως εγγεγραμμένος οργανισμός.

Διαβάστε την ειδική δήλωση περί απορρήτου για να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και οι απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 143.6 KB

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει, θα συνοψίσει και θα δημοσιεύσει τις απαντήσεις (είτε ανώνυμα είτε όχι, ανάλογα με την απόφαση του συμμετέχοντα).

 

Δείτε το ερωτηματολόγιο

Μπορείτε να κατεβάσετε το ερωτηματολόγιο μέσω του EUsurvey.

Έγγραφα αναφοράς

ΤηλεφόρτωσηPDF - 450.7 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 112.6 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 383.3 KB