За настоящата консултация

Период на консултацията
30 юни 2017 - 8 октомври 2017
Теми
Потребители, Единен пазар

Резултати от консултацията и следващи стъпки

СвалиPDF - 78.3 KB

The contributions received cannot be regarded as the official position of the Commission and its services and thus neither the responses nor the summary binds the Commission. 

The results of the consultation will feed into the impact assessment report on the revision of EU consumer law directives.

Целева група

Ще се радваме на участие от страна на всички граждани и организации, например:

  • потребители
  • национални асоциации на потребителите и техните представителни организации в ЕС
  • предприятия (МСП и по-големи предприятия)
  • национални бизнес организации и техните представителни организации в ЕС
  • национални органи (министерства, правоприлагащи органи за защита на потребителите, национални секторни регулаторни органи, европейските потребителски центрове)

Цел на консултацията

В допълнение към наскоро приключилите проверка за пригодност на правото в областта на потребителите и предлагането на пазара и оценка на Директивата относно правата на потребителите Комисията се интересува от мнението на заинтересованите страни по отношение на евентуални законодателни промени в някои от основните директиви на ЕС в областта на потребителското право. Резултатите от тези оценки сочат към следните области, в които може да са необходими законодателни промени, за да се прецизира в още по-голяма степен хоризонталното потребителско право.

 

  • осигуряване на по-голяма прозрачност за това с кого потребителите сключват договори, когато извършват покупки чрез онлайн платформи (онлайн пазари), и дали правата на потребителите в ЕС са приложими към подобни договори
  • разширяване на обхвата на някои права на потребителите, така че да бъдат включени договорите за онлайн услуги, при които потребителите предоставят данни вместо да плащат с пари
  • индивидуални средства за защита на потребителите, пострадали от нелоялни търговски практики, например подвеждащи твърдения за екологосъобразност
  • по-пропорционални, ефективни и възпиращи финансови санкции с цел справяне с нарушенията на законите за защита на потребителите
  • опростяване на някои правила и изисквания

В рамките на настоящата консултация ще се събират възгледите на заинтересованите страни относно евентуалните законодателни промени, посочени по-горе.

Комисията също така използва тази възможност, за да потърси мнението на заинтересованите страни по определени въпроси, свързани с националните правила за забрана на продажбите по домовете.

Според доклада от проверката за пригодност също така е необходимо да се обмислят промени в правилата относно заблуждаващата и сравнителната реклама при отношенията между предприятия (B2B). Констатациите от проверката ще се използват при определянето на бъдещите действия в областта на B2B отношенията (по-конкретно отношенията между платформи и предприятия) в контекста на цифровия единен пазар – затова този въпрос не е включен в настоящата обществена консултация.

Освен това евентуалното преразглеждане на Директивата относно исковете за преустановяване на нарушения, както бе предложено в рамките на проверката за пригодност, е тясно свързано с оценката на Препоръката за колективните искове от 2013 г. Поради това то ще бъде извършено на по-късен етап и не попада в обхвата на настоящата обществена консултация. 

Как да изпратите вашите отговори

Консултацията ще продължи до 8 октомври 2017 г.

Можете да участвате в тази обществена консултация, като попълните онлайн въпросника (ще намерите връзката по-долу).

Можете да попълните въпросника на всеки от официалните езици на ЕС. Можете да запазвате попълненото от вас и да продължавате по-късно. Преди да започнете, можете да изтеглите въпросника в PDF формат, за да се подготвите или да го обсъдите във вашата организация. Ще имате възможност да изтеглите и електронно копие на попълнения от вас въпросник.

Засега въпросникът е публикуван на английски. Предстои публикуването на всички други езикови версии.

Консултацията включва кратка анкета и незадължителна по-подробна анкета. В началото на кратката анкета е необходимо да посочите в коя категория респонденти попадате (напр. потребител, стопанска асоциация, търговец). След това някои от въпросите в анкетата ще бъдат зададени само на определени категории респонденти.

В интерес на прозрачността Комисията приканва организациите, които искат да участват в обществените консултации, да се регистрират в Регистъра за прозрачност и да приемат неговия Кодекс за добро поведение. Ако сте регистрирана организация, моля, посочете регистрационния си номер, когато попълвате онлайн въпросника. Ако вашата организация не е регистрирана, може да направите това тук. След това можете да се върнете на тази страница и да изпратите попълнения от вас въпросник като регистрирана организация.

Важно е да прочетете специалната декларация за поверителност, за да се информирате как ще бъдат обработвани вашите лични данни, коментари и предложения.

СвалиPDF - 153.9 KB

Европейската комисия ще анализира, обобщи и публикува (анонимно или не в зависимост от решението на респондента) отговорите.

 

Към въпросника

Сваляне на въпросника от EUSurvey.

Референтни документи

СвалиPDF - 426.1 KB
СвалиPDF - 112.6 KB
СвалиPDF - 383.3 KB