Obsah konzultace

Trvání konzultace
25 Říjen 2017 - 18 Leden 2018
Témata
Doprava

Cílová skupina

Konzultace se mohou zúčastnit občané i organizace.

Zajímat by však mohla zejména veřejné orgány v odvětví dopravy, celní, daňové a donucovacími orgány, společnosti provozující lodní dopravu, dopravní a logistické společnosti, poskytovatele ITS či telekomunikačních služeb, odbory, nevládní organizace a zájmové organizace (spotřebitelské/environmentální/bezpečnostní organizace apod.), výzkumné pracovníky a akademickou obec, cestující i ostatní občany.

Cíl konzultace

Účelem této veřejné konzultace je shromáždit názory a připomínky všech zainteresovaných občanů, organizací a podniků k používání elektronických dokumentů v nákladní dopravě. Komise je využije k další analýze těchto hlavních prvků posouzení dopadů:

  • důvody, proč nejsou doposud přepravní doklady v elektronické podobě používány ve větší míře
  • jak velký by mohl být potenciální přínos jejich používání
  • možná opatření na podporu plošného používání elektronických přepravních dokladů všemi zúčastněnými stranami v oblasti dopravy a logistiky
  • předpokládané dopady těchto opatření

Dotazník je koncipován tak, aby mohly svůj názor vyjádřit i osoby, které nejsou do problematiky zasvěcené.

Jak zaslat příspěvek

Konzultace se můžete zúčastnit tak, že vyplníte online dotazník. V případě potřeby můžete své odpovědi rozvést a dovysvětlit v příslušných textových rámečcích.

Dotazník je k dispozici ve většině z 24 úředních jazyků EU. Odpovídat můžete v kterémkoli z nich. Vyplnění dotazníku vám zabere přibližně 20 až 30 minut.

Vyplňování můžete kdykoliv přerušit a pokračovat později. Po odeslání odpovědí si můžete stáhnout kopii vyplněného dotazníku.

Na konci dotazníku budete mít možnost nahrát doplňující dokumenty. Kromě toho budete mít u poslední otázky možnost uvést, zda byste měli zájem zúčastnit se dalších konzultací určených zainteresovaným stranám se zvláštní právní, administrativní či technickou odborností.

Další informace

Digitalizace může do značné míry zlepšit efektivnost, spolehlivost a nákladovou efektivitu dopravy a logistiky. Zejména od používání elektronických dokumentů namísto papírových se očekává, že přinesou důležité výhody, pokud jde o zjednodušení správy a snížení nákladů. Nicméně většina dokumentů používaných v nákladní dopravě je i nadále vydávána, předávána a archivována v tištěné podobě. Evropská komise v současné době zvažuje politickou iniciativu, jejímž účelem by bylo využít všech možností, které nabízí digitalizace přepravních dokladů pro všechny druhy nákladní dopravy.

Během přepravy se používá hodně dokumentů. Pro účely posouzení Komise rozdělila tyto dokumenty do dvou kategorií: „přepravní doklady“, které slouží jako přepravní smlouva pro přepravované zboží, a „ostatní přepravní dokumenty“, které mohou být potřeba k řádnému dokončení přepravní operace. Tyto „další nákladní doklady“ zahrnují osvědčení o přepravě nebezpečného zboží, rostlinolékařská osvědčení, osvědčení o původu, prohlášení o převozu odpadu a podobně.

Na základě předběžné analýzy se Komise rozhodla, že svou iniciativu zaměří na přepravní smlouvy. Právě tyto dokumenty jsou nejčastěji označovány jako „přepravní doklady“ a jsou upraveny zvláštními mezinárodními úmluvami. V závislosti na druhu dopravy mají podobu tzv. nákladních listů nebo náložných listů (konosament).

Evropská komise v současné době také posuzuje stávající směrnici o ohlašovacích formalitách v námořní dopravě. Účelem obou iniciativ je napomoci odvětví obchodu a dopravy využit výhod digitalizace, zejména pokud jde o interakci mezi podniky a státními orgány. Mezi oběma iniciativami bude zajištěna soudržnost.