Par šo apspriešanu

Apspriešanas periods
8 Maijs 2018 - 31 Jūlijs 2018
Temati
Vide
Dienesti

Apspriešanas rezultāti un tālākie pasākumi

LejupielādētPDF - 539 KB
LejupielādētXLS - 2.2 MB

Mērķgrupa

Šī apspriešana ir domāta plašai sabiedrībai un organizācijām. 

Apspriešanas mērķis

Ar šo apspriešanu ceram noskaidrot ieinteresēto personu viedokli par šādām tēmām:

  • cik lielā mērā cilvēki ir informēti par problēmām, kas saistītas ar gaisa kvalitāti, un, jo īpaši, par gaisa kvalitātes direktīvas noteikumiem;
  • vai un kā apkārtējā gaisa kvalitātes direktīvas ir palīdzējušas uzlabot gaisa kvalitāti Eiropā;

vai apkārtējā gaisa kvalitātes direktīvu noteikumi vēl joprojām ir atbilstoši, efektīvi, lietderīgi un saskaņoti ar citām ES un valstu līmeņa politikas jomām un kāda ir to ES pievienotā vērtība. 

Kā iesniegt atbildes

Varat piedalīties šajā sabiedriskajā apspriešanā, tiešsaistē aizpildot aptaujas anketu, kas ir pieejama vietnē “EU Survey”.

Jūsu atbildes kopā ar citu respondentu un ieinteresēto personu atbildēm tiks ņemtas vērā ietekmes novērtējumā. Tāpēc ir svarīgi šo anketu aizpildīt pēc iespējas pilnīgāk. Atbildes var sniegt jebkurā no ES oficiālajām valodām. Dažiem jautājumiem nepieciešamas padziļinātas zināšanas par direktīvas noteikumiem (piem., sākot no 3.1. jautājuma). Varat atbildēt tikai uz dažiem jautājumiem atkarībā no tā, cik informēti esat par attiecīgo jautājumu.

Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 20 minūtes. Anketas aizpildīšanu varat pārtraukt jebkurā brīdī un turpināt vēlāk. Kolīdz atbildes būs nosūtītas, varēsiet lejupielādēt to kopiju.

Visas saņemtās atbildes publicēs internetā. Svarīgi, lai jūs izlasītu īpašo paziņojumu par privātumu un līdz ar to zinātu, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un sniegtās atbildes.

LejupielādētPDF - 80.5 KB

Skatīt aptaujas anketu

Anketa ir pieejama vietnē “EU Survey”. Pirms sniedzat atbildes, rūpīgi izlasiet īpašo paziņojumu par privātumu.https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/AAQD-OPC-2018

Atsauces dokumenti

LejupielādētPDF - 394.2 KB
LejupielādētPDF - 238.6 KB

Papildu informācija

Šī sabiedriskā apspriešana ir daļa no ES Gaisa kvalitātes direktīvu (2008/50/EK, 2004/107/EK) atbilstības pārbaudes, kuru veic Eiropas Komisija.

Šajā atbilstības pārbaudē tiks analizēti šo divu savstarpēji papildinošo direktīvu (2008/50/EK un 2004/107/EK) rezultāti. Šīs direktīvas nosaka standartus un prasības gaisa kvalitātes jomā, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis gaisa kvalitāti savā teritorijā uzrauga un/vai novērtē, ievērojot saskaņotu un salīdzināmu pieeju. Atbilstības pārbaude aptvers arī atbilstošo Īstenošanas Lēmumu 2011/850/EK un Komisijas Direktīvu (ES) 2015/1480.

Šīs atbilstības pārbaudes mērķis ir izvērtēt, kā tiek īstenotas ES Gaisa kvalitātes direktīvas (2008/50/EK, 2004/107/EK), un ļaut sabiedrībai reāli iesaistīties, pateicoties apspriešanas darbībām.

Sabiedriskās apspriešanas anketā ir trīs daļas:

1) vispārīga informācija par respondentu un statusu, kādā tas sniedz atbildes uz anketas jautājumiem; noteikumi datu aizsardzības jomā;

2) vispārējā informētība par problēmām, kas saistītas ar gaisa kvalitāti, un ES politikas satvars (šī sadaļa jo īpaši ir domāta personām bez padziļinātām novērtējamo direktīvu zināšanām) un

3) konkrēti viedokļi par Gaisa kvalitātes direktīvu darbību (šī sadaļa ir jo īpaši pielāgota respondentiem, kuri labi pārzina direktīvu noteikumus un darbību).

Novērtējumā arī izmantos analīzi, secinājumus un atziņas, kas gūtas citos attiecīgos izvērtējumos, tostarp atbilstīguma pārbaudē, kuru veica attiecībā uz ES vides politikas informācijas sniegšanu un pārraudzību (COM(2017)312).

Kontakti