Obsah konzultace

Trvání konzultace
8 Květen 2018 - 31 červenec 2018
Témata
Životní prostředí

Výsledky konzultace a další postup

StáhnoutPDF - 539 KB
StáhnoutXLS - 2.2 MB

Cílová skupina

Této konzultace se mohou zúčastnit všichni jednotlivci a organizace. 

Cíl konzultace

Cílem této konzultace je shromáždit názory zúčastněných stran na:

  • úroveň informovanosti o problémech kvality ovzduší obecně a úroveň obeznámenosti s ustanoveními směrnice EU o kvalitě vnějšího ovzduší konkrétně
  • to, zda a jak směrnice EU o kvalitě vnějšího ovzduší přispěly ke zlepšení kvality ovzduší v Evropě

to, zda jsou ustanovení směrnice EU o kvalitě vnějšího ovzduší i nadále relevantní, účinné, efektivní a soudržné s ostatními politikami EU a členských států, jakož i to, co je přidanou hodnotu EU 

Jak zaslat příspěvek

Konzultace se můžete zúčastnit vyplněním dotazníku na stránkách EU Survey.

Vaše odpovědi, spolu s příspěvky jiných osob a zainteresovaných subjektů, budou zohledněny v hodnocení. Proto je důležité, aby byly vaše odpovědi co nejúplnější. Odpovídat můžete v kterémkoli úředním jazyce EU. Některé otázky vyžadují důkladnější znalost ustanovení směrnice (např. otázky 3.1 a následující). Můžete tedy odpovídat pouze na některé otázky podle toho, jak jste obeznámeni s konkrétním tématem.

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 20 minut. Rozpracovaný dotazník je možné uložit jako koncept a dokončit později. Poté, co vyplněný dotazník odešlete, si můžete stáhnout jeho kopii.

Všechny obdržené příspěvky budou zveřejněny na internetu. Doporučujeme vám se seznámit se zvláštním prohlášením o ochraně soukromí, kde se dozvíte, jak bude s vašimi osobními údaji a příspěvkem do konzultace nakládáno.

StáhnoutPDF - 80.5 KB

Zobrazit dotazník

Dotazník je k dispozici na stránkách EU Survey. Předtím, než začnete odpovídat na otázky v dotazníku, přečtěte si zvláštní prohlášení o ochraně soukromí.

Referenční dokumenty

StáhnoutPDF - 394.2 KB
StáhnoutPDF - 238.6 KB

Další informace

Veřejná konzultace tvoří součást kontroly účelnosti směrnic EU o kvalitě vnějšího ovzduší (2008/50/ES, 2004/107/ES), kterou provádí Evropská komise.

Tato kontrola účelnosti se zaměří na výkonnost dvou vzájemně se doplňujících směrnic EU týkající se kvality vnějšího ovzduší směrnic (2008/50/ES2004/107/ES). Tyto směrnice stanoví normy kvality ovzduší a požadavky, kterými se zajišťuje, aby členské státy monitorovaly a/nebo posuzovaly kvalitu ovzduší na svém území, harmonizovaným a srovnatelným způsobem. V úvahu bude rovněž brát související prováděcí rozhodnutí 2011/850/ES a směrnici Komise EU/2015/1480.

Stávající kontrola účelnosti má za cíl zhodnotit provádění směrnice EU o kvalitě vnějšího ovzduší (2008/50/ES, 2004/107/ES) a umožnit veřejnosti zúčastnit se tohoto hodnocení prostřednictvím konzultací.

Dotazník této veřejné konzultace, která bude příspěvkem ke kontrole účelnosti, má tři části:

1) obecné informace o vás a o tom, za koho dotazník zodpovídáte, včetně ustanovení o ochraně údajů

2) obecné povědomí o otázkách kvality ovzduší a politický rámec EU (tato část je vhodná zejména pro respondenty s méně důkladnou znalosti směrnic, které se hodnotí) a

3) konkrétní stanoviska týkající se fungování směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší (tento oddíl je vhodný zejména pro respondenty, kteří jsou obeznámeni s ustanoveními a fungováním směrnice).

Hodnocení bude rovněž využívat analýzu, zjištění a závěry vyvozené z jiných relevantních hodnocení, včetně kontroly účelnosti monitorování a podávání zpráv v rámci politiky EU v oblasti životního prostředí (COM(2017)312).

Kontakt