Obsah konzultace

Trvání konzultace
10 Říjen 2017 - 12 Leden 2018
Oblasti politiky
Doprava

Cílová skupina

Dopravci a řidiči (spolu s organizacemi řidičů a spotřebitelů), výrobci a dodavatelé automobilů, poskytovatelé systémů a služeb C-ITS (a také subjekty na trhu doplňků a náhradních dílů), provozovatelé telekomunikačních služeb, správci pozemních komunikací, silniční a dopravní správní úřady, veřejná správa, evropští občané

Cíl konzultace

Inteligentními dopravními systémy (ITS) se rozumí používání informačních a komunikačních technologií v dopravě. Aplikace a služby ITS mohou být velmi rozmanité a zahrnují například plánovače tras, dopravní informace, rozpoznávání dopravních značek a semaforů, bezpečnostní aplikace (automatické tísňové volání, adaptivní tempomat) a řízení dopravy.

Dnešní vozidla již v mnoha ohledech konektivitou disponují. V blízké budoucnosti však budou také komunikovat mezi sebou, se silniční infrastrukturou, příp. dalšími zařízeními, a tvořit tak součást ekosystému spolupracující, propojené a automatizované mobility. Tato interakce spadá do působnosti spolupracujících inteligentních dopravních systémů (C-ITS)

C-ITS uživatelům silnic a subjektům činným v řízení provozu umožní sdílet a využívat informace a koordinovat svou činnost. Očekává se, že tento prvek spolupráce (možný díky digitální konektivitě) podstatně zvýší bezpečnost silničního provozu, efektivitu dopravy a pohodlí při řízení tím, že bude řidičům (a v budoucnosti automatizovaným vozidlům) pomáhat činit správná rozhodnutí a přizpůsobovat se dopravní situaci.

Strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů z roku 2016 stanoví zejména potřebu pozměnit a doplnit z důvodu právní jasnosti určité aspekty směrnice 2010/40/EU o inteligentních dopravních systémech a připravit za tímto účelem nařízení v přenesené pravomoci ohledně C-ITS.

Jak zaslat příspěvek

Dotazník je k dispozici ve většině úředních jazyků EU (přepínat mezi jazyky lze přímo v dotazníku).

Odpovídat na otázky můžete v kterémkoli z úředních jazyků EU.

Otázky, na které nechcete odpovědět, můžete přeskočit. Musíte však odpovědět na otázky označené hvězdičkou. Vyplňování dotazníku lze kdykoliv přerušit a pokračovat později. Jakmile své odpovědi odešlete, můžete si stáhnout kopii vyplněného dotazníku.

Uvítáme, když zúčastněné strany z řad odborné veřejnosti nebo respondenti, jejichž pracovní náplň se přímo vztahuje k předmětu konzultace, nahrají své odborné stanovisko či jiné materiály do dotazníku nebo je zašlou na e-mailovou adresu: MOVE-IMPACT-ASSESSMENT-C-ITS-SPECIFICATIONS@ec.europa.eu. Všechny tyto příspěvky budou analyzovány, zahrnuty do zprávy a vzaty v úvahu v posouzení dopadů.

V rámci Evropské iniciativy pro transparentnost se organizace vyzývají, aby použily rejstřík zástupců zájmových skupin a Evropské komisi a veřejnosti podaly informace o svých cílech, financování a struktuře.

Pokud v tomto rejstříku dosud nejste registrováni, navštivte tuto internetovou stránku: http://ec.europa.eu/transparencyregister/

Další informace

Více informací najdete na těchto stránkách:

 

Upozornění

Tento dokument byl vypracován výlučně pro informační a konzultační účely. Nebyl přijat ani nikterak schválen Evropskou komisí a neměl by být chápán tak, že reprezentuje názory zaměstnanců Komise. V žádném případě nepředstavuje stanovisko Komise k daným záležitostem a ani jej žádným způsobem nepředjímá. Evropská komise nezaručuje přesnost informací obsažených v tomto dokumentu ani nepřejímá jakoukoli odpovědnost za jejich použití.