За настоящата консултация

Период на консултацията
31 юли 2017 - 22 октомври 2017
Topics
Предприятия и промишленост, Транспорт, Единен пазар, Околна среда, Конкуренция, Потребители, Justice and fundamental rights, Обществено здравеопазване, Научни изследвания и иновации

Към отговорите

The results of the consultation are currently only available on the English version of this page. Other EU language versions of this page will be updated soon.

View the questionnaire

Questionnaire for road users (individual user, company or organisation)

Questionnaire for companies and organisations

Questionnaire for public authorities

View the contributions

Replies from respondents registered in the transparency register

Replies from others

Anonymous replies (confidentiality requested by respondents)

Additional contributions

Резултати от консултацията и следващи стъпки

We received 118 responses and thank all those who contributed to this consultation.
See this brief summary of the replies

Целева група

В тази консултация могат да участват всички граждани, организации, предприятия и органи. По-специално, търсим мнения от страна на

  • Граждани
  • Дружества
  • Публични органи на местно, регионално, национално и европейско равнище
  • Представители на потребителски организации
  • Представители на синдикати
  • Представители на екологични организации
  • Представители на организации в областта на пътната безопасност
  • Научноизследователски институти
  • Производители на превозни средства и организации, представляващи автомобилната индустрия
  • Производители на автомобилно оборудване и организации, представляващи отрасъла на доставчиците, включително МСП, които участват във веригата на доставките

Цел на консултацията

Регламентите на ЕС относно безопасността на превозните средства имат за цел да бъдат предпазени водачите, пътниците, пешеходците и велосипедистите, които при произшествие могат да бъдат ударени от превозно средство. Настоящата инициатива на Европейската комисия има за цел да се намали още повече броят на смъртните случаи и травмите при пътнотранспортни произшествия. За целта могат да бъдат предложени изменения или нови изисквания в Регламента относно общата безопасност на превозните средства и Регламента относно безопасността на пешеходците. В тези предложения се поставя акцент върху уязвимите участници в движението по пътищата, включително децата и възрастните хора.

В процес на разглеждане са 19 конкретни мерки за безопасност на превозните средства с цел евентуално актуализиране на Регламента относно общата безопасност на превозните средства и Регламента относно безопасността на пешеходците. С тези мерки ще се въведат ново стандартно оборудване и подобрени показатели за безопасност на превозните средства. Те могат да доведат до спасяване на човешки животи по пътищата на ЕС, като се превърнат в задължителни изисквания за леките автомобили, лекотоварните автомобили, автобусите, камионите и ремаркетата.

Целта на консултацията със заинтересованите страни е да се съберат техните мнения относно най-ефективните начини за подобряване на настоящите мерки за безопасност на превозните средства, за да се допълнят съществуващите проучвания в тази област.

Как да изпратите вашите отговори

Моля, имайте предвид, че за целите на прозрачността и ефикасността на процеса на консултация насърчаваме респондентите да изпращат отговорите си чрез онлайн въпросника.

Поради естеството на някои специфични въпроси съществуват отделни въпросници за съответните различни целеви групи.

Към въпросника

Въпросникът е достъпен на 6 езика чрез връзките по-долу. Отговорите могат да бъдат изпращани на всеки от официалните езици на ЕС.

Искате да попълните въпросника в качеството си на участник в пътното движение (физическо лице, предприятие или организация)?

Вижте въпросника на EU Survey на испански, немски, английски, френски, италиански или полски.

Представлявате предприятие или организация?

Вижте въпросника на EU Survey на испански, немски, английски, френски, италиански или полски.

Представлявате публичен орган?

Вижте въпросника на EU Survey на испански, немски, английски, френски, италиански или полски.

Контакт