Informacje na temat konsultacji

Czas trwania konsultacji
6 luty 2018 - 6 Maj 2018
Dziedziny
Przedsiębiorstwa i przemysł

Zobacz odpowiedzi

Odpowiedzi od organizacji zarejestrowanych w rejestrze służącym przejrzystości
Pozostałe odpowiedzi

Respondenci i inne zainteresowane strony przedstawili również stanowiska na piśmie

Grupa docelowa

Do udziału w konsultacjach zapraszamy osoby prywatne i organizacje. Szczególnie zależy nam na tym, by odpowiedzi udzieliły następujące podmioty:

  • organy krajowe i regionalne
  • przedsiębiorstwa, stowarzyszenia lub organizacje przedsiębiorców
  • podmioty dostarczające kapitału venture, instytucje naukowe i badawcze oraz obywatele.

Cel konsultacji

Definicja MŚP określona w zaleceniu 2003/361/WE stanowi strukturalne narzędzie pozwalające na wskazanie przedsiębiorstw, które borykają się z niedoskonałościami rynku i napotykają szczególne wyzwania ze względu na swoją wielkość, a w związku z tym mają prawo do preferencyjnego traktowania w zakresie wsparcia publicznego.

Narzędzie to jest powszechnie stosowane w różnych obszarach polityki UE, takich jak polityka konkurencji (pomoc państwa), fundusze strukturalne, badania i innowacje („Horyzont 2020”). Ponadto definicja MŚP jest istotna w przypadku niektórych zwolnień z obowiązków administracyjnych i obniżonych opłat, na przykład w kontekście rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Komisja przygotowuje się obecnie do ewaluacji i ewentualnej zmiany niektórych aspektów definicji MŚP. Te konsultacje społeczne są częścią tego procesu i umożliwiają wszystkim zainteresowanym podmiotom przedstawienie swoich uwag na temat ewaluacji i oceny skutków definicji MŚP.

Jak udzielić odpowiedzi

Kwestionariusz należy wypełnić online na stronie EU Survey. Kwestionariusz dostępny jest we wszystkich 23 językach urzędowych UE, a odpowiedzi można przesyłać w dowolnym z tych języków.

Można również załączyć dokumenty, na przykład przedstawiające stanowisko respondenta, lub wysłać je na adres e-mail podany do kontaktu.

W trosce o zapewnienie przejrzystości organizacje proszone są o podanie do wiadomości publicznej istotnych informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości oraz o zobowiązanie się do przestrzegania związanego z nim kodeksu postępowania. Odpowiedzi przedłożone przez organizacje niezarejestrowane zostaną opublikowane oddzielnie.

Prosimy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności zawierającym ważne informacje na temat przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi.

Informacje dodatkowe

Odpowiedzi udzielone w ramach tych konsultacji

Komisja opublikuje otrzymane odpowiedzi wkrótce po zakończeniu konsultacji.

Otrzymane odpowiedzi oraz dane respondenta zostaną opublikowane w internecie, chyba że respondent sprzeciwi się publikacji swoich danych osobowych, powołując się na konieczność ochrony swoich uzasadnionych interesów. Odpowiedzi mogą wówczas zostać opublikowane anonimowo. W przeciwnym razie odpowiedzi nie zostaną opublikowane, a ich treść co do zasady nie zostanie uwzględniona.

Wyniki konsultacji

Komisja podsumuje otrzymane odpowiedzi po zakończeniu konsultacji. Wyniki zostaną uwzględnione przy opracowywaniu sprawozdania oceniającego.

Kontakt