За настоящата консултация

Период на консултацията
6 февруари 2018 - 6 май 2018
Теми
Предприятия и промишленост

Към отговорите

Отговори от респонденти, регистрирани в Регистъра за прозрачност

Отговори от други репонденти

Респондентите и други заинтересовани страни предоставиха и документи за изразяване на позиция

Целева група

В настоящата консултация могат да участват всички граждани и организации. Особено ни интересуват мнения от страна на:

  • национални и регионални органи;
  • предприятия, бизнес асоциации или организации;
  • фондове за рисков капитал, научноизследователски и академични институции и отделни граждани.

Цел на консултацията

Определението за МСП, както е посочено в Препоръка 2003/361/ЕО, е структурният инструмент за идентифициране на предприятията, които се сблъскват с неефективност на пазара и специфични предизвикателства поради своя размер и съответно имат право на преференциално третиране под формата на държавна подкрепа.

Определението се използва широко в различни политики на ЕС, като например политиките в областта на конкуренцията (държавни помощи), структурните фондове, научните изследвания и иновациите („Хоризонт 2020“). Освен това определението за МСП е от значение за някои европейски освобождавания от административни задължения и намалени такси, като например за Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Понастоящем Комисията подготвя оценка и евентуално преразглеждане на някои аспекти на определението за МСП. Настоящата обществена консултация е част от този процес и ще даде възможност на всички заинтересовани страни да изразят становища относно общата оценка и оценката на въздействието на определението за МСП.

Как да изпратите вашите отговори

Моля, попълнете онлайн въпросника на уебсайта EU Survey. Той е достъпен на 23 от официалните езици на ЕС, като отговорите могат да бъдат изпращани на всеки един от тях.

Можете също да качите на уебсайта документи, като например документи за изразяване на позиция, или да ги изпратите на електронния адрес за връзка.

В интерес на прозрачността приканваме организациите да предоставят на обществеността информация за себе си, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и приемат неговия Кодекс за поведение. Ако организацията не е регистрирана, отговорите се публикуват отделно от тези на регистрираните организации.

Моля, прочетете специалната декларация за поверителност, за да се информирате как ще бъдат обработвани вашите лични данни и отговори.

Допълнителна информация

Отговори в рамките на консултацията

Комисията ще публикува отговорите малко след края на периода на консултация.

Получените отговори ще бъдат публикувани в интернет заедно с данни за самоличността на автора, освен ако той не възрази срещу публикуването на личните си данни, тъй като смята, че това би навредило на неговите законни интереси. В такъв случай отговорите могат да бъдат публикувани в анонимна форма. В противен случай те няма да бъдат публикувани и по принцип няма да бъдат взети под внимание.

Резултати от консултацията

Комисията ще обобщи отговорите след края на консултацията. Резултатите ще бъдат взети предвид при изготвянето на доклада за оценка.

Контакт