Obsah konzultace

Trvání konzultace
19 Září 2017 - 12 Prosinec 2017
Témata
Digitální ekonomika a společnost

Zobrazit příspěvky

Komise zveřejní příspěvky do konzultace krátce po jejím skončení.

Výsledky konzultace a další postup

Po skončení konzultace provede Komise shrnutí odpovědí. K výsledkům se přihlédne v rámci přezkumu směrnice o informacích veřejného sektoru.

Cílová skupina

K účasti na konzultaci se vyzývají všechny zúčastněné strany, včetně vládních orgánů, držitelů a uživatelů obsahu veřejného sektoru, komerčních i nekomerčních uživatelů, odborníků, zástupců akademické obce a občanů.

Cíl konzultace

Komise zahajuje veřejnou konzultaci s ohledem na přezkum směrnice o opakovaném použití informací veřejného sektoru (směrnice o informacích veřejného sektoru). Jak stanoví přezkum v polovině období z května 2017 o provádění strategie pro jednotný digitální trh (COM(2017) 228), a aby byly naplněny cíle strategie v oblasti ekonomiky založené na datech, připravuje Komise iniciativu týkající se dostupnosti a dalšího využívání veřejných údajů a údajů financovaných z veřejných zdrojů a dále se zabývá otázkami spojenými s údaji veřejného zájmu, jež jsou ve vlastnictví soukromých subjektů.

Směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru je jedním ze základních prvků evropské strategie zaměřené na zpřístupnění údajů veřejné správy za účelem jejich použití v ekonomice a dosahování společenských cílů. V nové revidované směrnici 2013/37/EU (směrnice o informacích veřejného sektoru) z července 2013 pak byly členské státy vybídnuty, aby v zájmu podpory transparentnosti, inovací založených na datech a spravedlivé hospodářské soutěže zpřístupnily pro opakované použití co nejvíce materiálu, který mají v držení subjekty veřejného sektoru.

Evropská komise zahajuje přezkum směrnice o informacích veřejného sektoru, aby tak splnila svou povinnost pravidelného přezkumu podle článku 13 směrnice a zároveň podpořila cíle strategie pro jednotný digitální trh v oblasti ekonomiky založené na datech.

Otázky této online konzultace se týkají jak hodnocení provádění stávající směrnice, tak problémů, cílů a možných alternativ do budoucna.

Jak zaslat příspěvek

Připomínáme, že v zájmu zajištění spravedlivého a transparentního procesu konzultace budou zohledněny a do zprávy zařazeny pouze odpovědi, které obdržíme prostřednictvím online dotazníku.

Respondenti mají v rámci online dotazníku možnost nahrát doplňující materiály (např. stanovisko). Tento dokument bude zveřejněn spolu s příspěvkem do konzultace a zohledněn v rámci analýzy výsledků.

Zainteresované strany mohou takové dokumenty zasílat také e-mailem (viz níže uvedené kontaktní údaje). Pokud budou tyto dokumenty zaslány ve lhůtě pro účast ve veřejné online konzultaci, přihlédne se k nim a budou rovněž zahrnuty do zprávy.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Politika „ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství“ vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000.

Uveďte, které možnosti zveřejnění svého příspěvku na internetových stránkách Komise dáváte přednost (viz zvláštní prohlášení o ochraně osobních údajů).

Upozorňujeme, že ať už zvolíte jakoukoli možnost, může se na váš příspěvek vztahovat žádost o přístup k dokumentům podle nařízení č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. V takovém případě bude tato žádost posouzena na základě podmínek stanovených v tomto nařízení a v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů.

Osoby se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením a jejich zastupitelské organizace mohou vyplněný dotazník zaslat e-mailem nebo poštou.

Za tímto účelem své odpovědi zasílejte:

Commission européenne / Europese Commissie

DG Communication Networks, Content & Technology

Unit G1 – Data Policy and Innovation

Euroforum Building

10 Rue Robert Stumper

L-2557 Luxembourg

Lucembursko

Transparentnost

Dotazník obsahuje otázku, zda jej vyplňujete jako jednotlivec, nebo jménem organizace. Organizace žádáme, aby se zaregistrovaly v rejstříku transparentnosti.

Zobrazit dotazník

Kontakt