Over deze raadpleging

Raadplegingsperiode
17 juli 2017 - 8 oktober 2017
Beleidsterreinen
Interne markt, Ondernemingen en industrie

Doelgroep

Deelname aan deze raadpleging staat open voor alle burgers en organisaties. We zijn met name geïnteresseerd in bijdragen van:

 • detailhandelsbedrijven
 • verenigingen van detailhandelaars
 • consumentenorganisaties
 • andere organisaties uit het bedrijfsleven (zoals branche-organisaties, kamers van koophandel, enz.)
 • nationale overheidsinstanties
 • lokale overheidsinstanties
 • andere overheidsinstellingen
 • vakbonden
 • onderzoeksinstituten en denktanks
 • burgers

Doel van de raadpleging

Als we kijken naar het aantal ondernemingen en werknemers vormt de klein- of detailhandel de grootste sector in de niet-financiële zakelijke economie van de EU. De detailhandel alleen is goed voor 4,5% van de toegevoegde waarde en 8,6% van de werkgelegenheid in de EU. Bijna 5,5 miljoen ondernemingen zijn actief in de detail- en groothandelssector van de EU (3,6 miljoen in de detailhandel en 1,8 miljoen in de groothandel, in totaal 23% van alle niet-financiële sectoren van de economie in 2014). De meeste van deze ondernemingen zijn kleine en middelgrote ondernemingen, die tevens 66% van de toegevoegde waarde van de sector en 70% van de werkgelegenheid genereren. De detailhandel is ook nauw verbonden met andere sectoren van de economie (groothandel, fabrikanten, boeren, vervoer en logistiek en andere vormen van zakelijke dienstverlening). Bovendien brengt de sector de eengemaakte markt bij de Europese consument. Het concurrentievermogen van de sector is daarom van essentieel belang voor de economie van de EU.

De sector ondergaat momenteel ingrijpende veranderingen door de snelle ontwikkeling van de elektronische handel, die niet alleen invloed heeft op de manier waarop consumenten winkelen (ze kunnen online winkelen, ongeacht het tijdstip, op websites die vaak ver van hun woonplaats gevestigd zijn), maar ook het landschap van de detailhandel verandert. De ontwikkelingen wijzen erop dat de toekomst ligt bij kleinhandel met meerdere verkoopkanalen, waarbij detailhandelaars zowel offline als online (via hun eigen webwinkel of via platforms) actief zijn. Een andere trend is de oprichting van platforms waarop detailhandelaars hun producten in online-"winkelcentra" kunnen verkopen. Sommige van die platforms bieden niet alleen zo'n virtueel winkelcentrum, maar hebben ook een eigen productassortiment ontwikkeld waarmee zij rechtstreeks concurreren met hun klanten in de kleinhandel. 

Op 28 oktober 2015 heeft de Commissie de strategie voor de eengemaakte markt aangenomen, waarin zij een reeks initiatieven en maatregelen aankondigde om de aanzienlijke economische belemmeringen weg te nemen die een rem vormen op de Europese plannen voor werkgelegenheid, groei en investeringen. 

De verantwoordelijkheid om de vestiging en de exploitatie van winkels in de kleinhandel te reglementeren, ligt in de eerste plaats bij de lidstaten. Zij beschikken over een beoordelingsmarge bij het vormgeven van hun regelgevingskaders, mits die in overeenstemming zijn met de in het Verdrag vastgelegde fundamentele vrijheid van vestiging, het vrij verrichten van diensten en de dienstenrichtlijn.

De integratie van de detailhandelsmarkt in de EU heeft in belangrijke mate plaatsgevonden via vestigingen over de grens. De tien grootste detailhandelaars in de EU zijn multinationale bedrijven en sommige ervan hebben winkels in de meeste van de 28 lidstaten. De regelgeving waaraan zij bij het opzetten van vestigingen gebonden zijn, is van cruciaal belang voor het succes van zulke investeringen. Met de ontwikkeling van de elektronische handel worden de Europese detailhandelsmarkten ook via grensoverschrijdende verkoop op afstand in toenemende mate geïntegreerd.

Elektronische handel biedt nieuwe mogelijkheden voor detailhandelaars. Het is makkelijker geworden consumenten in andere lidstaten te bereiken, vooral voor kleinere bedrijven. Door online aanwezig te zijn, kunnen zij grenzen overschrijden zonder te hoeven investeren in fysieke gebouwen. De grensoverschrijdende uitbreiding van de kleinhandelsmarkt zorgt er mede voor dat Europese consumenten profiteren van de eengemaakte markt in de vorm van een ruimer commercieel aanbod. Meer dan 40 % van de Europese onlinekopers schaft ten minste eenmaal per jaar producten in het buitenland aan en bijna 2 op de 3 hebben ten minste eenmaal in hun leven een grensoverschrijdende aankoop gedaan. Onlineplatforms helpen kleine en middelgrote ondernemingen hun producten en diensten online te verkopen en klanten in de hele EU te benaderen.

Digitalisering verandert de detailhandel in vele opzichten. De regelgevingskaders zijn echter vaak tientallen jaren geleden ingevoerd en zijn niet aangepast aan de nieuwe situatie die door de elektronische handel is ontstaan. Bij het vaststellen van de beste praktijken die de vestiging van detailhandelszaken vergemakkelijken en de beperkingen bij de exploitatie ervan verminderen, moet rekening worden gehouden met de nieuwe realiteit in de detailhandel, waarbij fysieke en digitale handel worden gecombineerd in een omgeving met meerdere verkoopkanalen.

Deze openbare raadpleging is bedoeld om de inbreng van belanghebbenden te verzamelen en zo de beste praktijken in de detailhandel in de context van de hierboven genoemde follow-upmaatregelen van de strategie voor de eengemaakte markt te inventariseren. De Commissie heeft al een grondige inventaris gemaakt van de wetgeving voor de detailhandel in de lidstaten en het overheidsbeleid dat daaraan ten grondslag ligt (uitvoerige informatie hierover vindt u in de routekaart). Deze openbare raadpleging moet een aanvulling vormen op dit feitenonderzoek en richt zich met name op: 

 1. de gevolgen van de groei van de elektronische handel en het veranderende consumentengedrag voor de detailhandel en het bijbehorende regelgevingskader
 2. kansen en belemmeringen voor de integratie van de detailhandelsmarkt in de EU

De Europese Commissie is geïnteresseerd in de standpunten van alle belanghebbenden, in het bijzonder van detailhandelaars, relevante bevoegde overheidsinstanties en consumenten. In overeenstemming met de beginselen voor betere regelgeving zullen de resultaten van deze openbare raadpleging worden gepubliceerd, net als de eigen bijdragen van de respondenten, voor zover deze met de openbaarmaking ervan hebben ingestemd.

Hoe kan ik reageren?

U kunt reageren door de online-vragenlijst in te vullen.

De vragenlijst is beschikbaar in alle officiële talen van de EU. Uw eigen bijdrage kunt u indienen in de officiële EU-taal van uw keuze.

U kunt de vragenlijst invullen tot en met 8 oktober 2017.

Contact