Over deze raadpleging

Raadplegingsperiode
13 november 2017 - 12 februari 2018
Thema's
Voedselveiligheid

Doelgroep

Alle EU- en niet-EU-burgers worden uitgenodigd om te reageren op deze raadpleging.

Naast deze openbare raadpleging is er nog een andere enquête die specifiek bedoeld is voor belanghebbenden die werken met bestrijdingsmiddelen en residuen van bestrijdingsmiddelen. Als u namens een vereniging wenst te reageren op de gerichte enquête onder belanghebbenden, is die hier beschikbaar.

Doel van de raadpleging

Via deze openbare raadpleging willen wij de standpunten van burgers verzamelen over de EU-wetgeving inzake bestrijdingsmiddelen en residuen van bestrijdingsmiddelen. Wij willen vooral te weten komen hoe u de sterke en zwakke punten in die wetgeving ervaart en of u vindt dat het milieu en de gezondheid van mens en dier voldoende beschermd worden.

Wat is een bestrijdingsmiddel? Een bestrijdingsmiddel is een product dat schadelijke organismen (‘plaag’) of ziekten voortijdig afwendt, vernietigt of controleert. Bestrijdingsmiddelen worden voornamelijk in de landbouw gebruikt om planten te beschermen tegen insecten, onkruid, schimmels, enz. Het belangrijkste bestanddeel van een bestrijdingsmiddel is de zogenoemde werkzame stof. Net als in een geneesmiddel dat gebruikt wordt om menselijke ziekten te behandelen, is de werkzame stof in een bestrijdingsmiddel het cruciale bestanddeel dat zorgt voor het gewenste effect. Een werkzame stof kan chemisch of (micro)biologisch zijn. Sinds 2011 regelt Verordening (EG) Nr. 1107/2009 (de “Pesticideverordening”) de goedkeuring van werkzame stoffen en het op de markt brengen van bestrijdingsmiddelen. Meer informatie vindt u op de website van de Europese Commissie over bestrijdingsmiddelen.

Wat is een residu van een bestrijdingsmiddel? De sporen van bestrijdingsmiddelen die kunnen worden aangetroffen in producten zoals levensmiddelen en diervoeders worden residuen genoemd. Het maximumresidugehalte (MRL) is de hoeveelheid bestrijdingsmiddel die wettelijk is toegestaan in een bepaald product. Verordening (EG) Nr. 396/2005 (de “Residuenverordening”) is in 2008 in werking getreden en heeft sindsdien de vaststelling van maximumresidugehalten in de EU geregeld en geharmoniseerd. Meer informatie vindt u op de website van de Europese Commissie over residuen van bestrijdingsmiddelen.

Meerdere autoriteiten zijn betrokken bij de uitvoering van de verordeningen inzake bestrijdingsmiddelen en residuen van bestrijdingsmiddelen: de EU-lidstaten, de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) en de Europese Commissie. Een bestrijdingsmiddel op de markt brengen gebeurt in twee stappen: Ten eerste moet de werkzame stof worden goedgekeurd op EU-niveau. Ten tweede kan de producent van een bestrijdingsmiddel dat een goedgekeurde werkzame stof bevat, een toelating voor dit product aanvragen in de afzonderlijke lidstaten. Daarnaast worden maximumresidugehalten voor het bestrijdingsmiddel vastgesteld op EU-niveau, indien vereist. Voor gewassen die buiten de EU worden verbouwd, worden maximumresidugehalten vastgesteld op verzoek van het land van uitvoer.

Deze openbare raadpleging maakt deel uit van een bredere raadplegingsstrategie, met enquêtes onder belanghebbenden om de standpunten van organisaties en autoriteiten in de lidstaten te verzamelen.

Meer informatie over de raadplegingsstrategie, alsook links naar de enquêtes onder belanghebbenden zijn te vinden op een speciale website van de Europese Unie. De antwoorden zullen worden meegenomen bij de opstelling van een werkdocument van de Europese Commissie over de resultaten van de REFIT-evaluatie.

Hoe kan ik reageren?

De vragenlijst voor burgers is beschikbaar in alle officiële EU-talen. U mag antwoorden in om het even welke van de 23 officiële EU-talen. Antwoorden in het Engels worden gewaardeerd, omdat de enquête hierdoor sneller kan worden verwerkt.

De ontvangen bijdragen worden mogelijk online gepubliceerd. Lees de specifieke privacyverklaring bij deze raadpleging voor nadere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en uw bijdrage.

Aanvullende informatie

REFIT-evaluaties maken deel uit van de agenda voor betere regelgeving van de Commissie. Die wil EU-wetgeving maken die doet wat moet voor burgers, bedrijven en de samenleving, zonder rompslomp en met lagere kosten. De EU-wetgeving moet hierdoor ook eenvoudiger en begrijpelijker worden. Meer informatie vindt u hier.

Contact