Σχετικά με την παρούσα διαβούλευση

Διάρκεια της διαβούλευσης
13 Νοέμβριος 2017 - 12 Φεβρουάριος 2018
Τομείς
Ασφάλεια τροφίμων

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα βήματα

Ομάδα-στόχος

Στη διαβούλευση αυτή μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες χωρών της ΕΕ καθώς και τρίτων χωρών.

Εκτός από αυτή τη δημόσια διαβούλευση, υπάρχει και άλλη έρευνα που προορίζεται ειδικά για ενδιαφερόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται στον τομέα φυτοφαρμάκων και καταλοίπων φυτοφαρμάκων. Η στοχευμένη αυτή έρευνα, στην οποία μπορείτε να απαντήσετε για λογαριασμό μιας ένωσης, είναι διαθέσιμη εδώ.

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Στόχος της δημόσιας διαβούλευσης είναι να συγκεντρώσει τις απόψεις των πολιτών σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα και τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. Αποσκοπεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με το πώς βλέπουν οι πολίτες, αφενός, τα θετικά και αρνητικά σημεία της νομοθεσίας και, αφετέρου, το επίπεδο προστασίας της υγείας των ανθρώπων και των ζώων, καθώς και του περιβάλλοντος

Τι είναι τα φυτοφάρμακα; Είναι προϊόντα που αποτρέπουν, καταστρέφουν ή ελέγχουν τους επιβλαβείς οργανισμούς ή τις ασθένειες. Τα φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται κυρίως στη γεωργία για την προστασία των φυτών από έντομα, ζιζάνια, μύκητες κ.λπ. Το σημαντικότερο μέρος ενός φυτοφαρμάκου είναι η λεγόμενη δραστική ουσία. Όπως και στα φάρμακα για χρήση από τον άνθρωπο, η δραστική ουσία στα φυτοφάρμακα είναι το βασικό στοιχείο που επιφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Μια δραστική ουσία μπορεί να είναι είτε χημική είτε (μικρο-) βιολογική. Από το 2011, ο κανονισμός (EΚ) αριθ.1107/2009 («κανονισμός για τα φυτοφάρμακα») ρυθμίζει την έγκριση δραστικών ουσιών και τη διάθεση φυτοφαρμάκων στην αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα φυτοφάρμακα.

Τι είναι τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων; Είναι τα ίχνη φυτοφαρμάκων που περιέχονται σε προϊόντα όπως τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές. Το ανώτατο όριο καταλοίπων (ΑΟΚ) είναι η ποσότητα φυτοφαρμάκων που επιτρέπεται από το νόμο να παραμένει σε ένα συγκεκριμένο προϊόν. Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 396/2005 («κανονισμός για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων») τέθηκε σε ισχύ το 2008 και έκτοτε ρυθμίζει και εναρμονίζει τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων στην ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε τον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων.

Στην εφαρμογή των κανονισμών για τα φυτοφάρμακα και τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων συμμετέχουν διάφορες αρχές: τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η διάθεση φυτοφαρμάκων στην αγορά είναι μια διαδικασία δύο σταδίων: πρώτον, η δραστική ουσία πρέπει να εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ. Δεύτερον, ο παραγωγός ενός φυτοφαρμάκου το οποίο περιέχει μια εγκεκριμένη δραστική ουσία μπορεί να υποβάλει αίτηση για την έγκριση του εν λόγω προϊόντος στα διάφορα κράτη μέλη. Παράλληλα, καθορίζονται τα ανώτατα όρια καταλοίπων του συγκεκριμένου φυτοφαρμάκου σε επίπεδο ΕΕ, εφόσον αυτό απαιτείται. Για φυτά που καλλιεργούνται εκτός της ΕΕ, τα ανώτατα όρια καταλοίπων καθορίζονται κατόπιν αιτήματος της χώρας εξαγωγής.

Η παρούσα δημόσια διαβούλευση εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική διαβουλεύσεων, η οποία περιλαμβάνει στοχευμένες έρευνες με σκοπό τη συγκέντρωση των απόψεων των οργανώσεων των ενδιαφερόμενων μερών και των αρχών των κρατών μελών.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική διαβουλεύσεων, καθώς και συνδέσμους προς τις έρευνες ενδιαφερόμενων μερών μπορείτε να βρείτε σε ειδικό ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απαντήσεις θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση εγγράφου εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης REFIT.

Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Μπορείτε να υποβάλετε τις απαντήσεις σας σε οποιαδήποτε από τις 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Ωστόσο, για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε ταχύτερα τα αποτελέσματα της έρευνας, είναι προτιμότερο να υποβάλετε τις απαντήσεις στα αγγλικά.

Οι απαντήσεις που θα ληφθούν μπορεί να δημοσιευτούν στο διαδίκτυο. Είναι σημαντικό να διαβάσετε την ειδική δήλωση περί απορρήτου που επισυνάπτεται στη διαβούλευση, ώστε να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα και οι απαντήσεις σας.

Δείτε το ερωτηματολόγιο

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Οι αξιολογήσεις REFIT εντάσσονται στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Διασφαλίζουν ότι η νομοθεσία της ΕΕ αποφέρει τα επιδιωκόμενα οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, περιορίζοντας παράλληλα τη γραφειοκρατία και μειώνοντας τις δαπάνες. Επιδιώκουν επίσης να καταστήσουν τη νομοθεσία της ΕΕ απλούστερη και πιο κατανοητή. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Επικοινωνία