Over deze raadpleging

Raadplegingsperiode
19 mei 2017 - 11 augustus 2017
Thema's
Onderwijs en opleiding, Jongeren

Bekijk de antwoorden

De Commissie zal de reacties kort na het einde van de raadpleging publiceren.

Resultaten en volgende stappen

De resultaten van de openbare raadpleging zullen samen met andere gegevens en resultaten worden meegenomen in de aanbeveling.

Doelgroep

Deelname aan deze raadpleging staat open voor alle burgers en organisaties. We willen vooral ook de mening horen van:

  • onderwijs- en opleidingsinstellingen
  • leerkrachten, opleiders en leidinggevenden in onderwijsinstellingen
  • organisaties uit het maatschappelijk middenveld
  • overheidsinstanties (nationaal, regionaal en lokaal)
  • jongerenorganisaties
  • sociale partners
  • leerlingen en studenten

Doel van de raadpleging

De online-vragenlijst peilt de publieke opinie over het belang van het meegeven van gemeenschappelijke waarden aan jongeren en hoe onderwijs en niet-formeel leren hiertoe kunnen bijdragen met het oog op een samenleving met een grotere sociale cohesie.

Meer bepaald willen we uw antwoord vernemen op de volgende vragen:

  1. In hoeverre slagen onderwijs en opleiding erin om jongeren te helpen bij het verwerven van gemeenschappelijke waarden en om sociale inclusie te bevorderen? Wat zijn de belangrijkste problemen hierbij? Welke doelstellingen moeten in dit verband worden nagestreefd?
  2. Wat zijn de meest doeltreffende benaderingen, instrumenten en methoden van formeel en niet-formeel leren?
  3. Hoe kan samenwerking op EU-niveau op het gebied van onderwijs en opleiding een toegevoegde waarde bieden en de lidstaten op de meest doeltreffende wijze ondersteunen bij het bevorderen van sociale inclusie en gemeenschappelijke waarden via formeel en niet-formeel leren?

 

De resultaten van de openbare raadpleging zullen worden gebruikt samen met andere gegevens en onderzoeksresultaten, naast de ET2020-resultaten inzake wederzijds leren (met name het werk van de ET2020-werkgroep over de follow-up van de Verklaring van Parijs).

De aanbeveling moet een beleidskader tot stand brengen en dienen als belangrijk referentiedocument op EU-niveau om de lidstaten te ondersteunen bij het verstrekken van onderwijs en opleidingen die sociale inclusie en verwerving van gemeenschappelijke waarden bevorderen en ook een bijdrage leveren tot het voorkomen van radicalisering die tot gewelddadig extremisme leidt.

Hoe kan ik reageren?

Met het oog op transparantie en toegankelijkheid spoort de Europese Commissie belanghebbenden aan gebruik te maken van de online-vragenlijst om hun standpunt kenbaar te maken.

Als u de online-vragenlijst gebruikt, kunt u ook een document, zoals een standpuntnota, uploaden. Dit document zal samen met de antwoorden op de vragen worden gepubliceerd.

Contact