Σχετικά με την παρούσα διαβούλευση

Διάρκεια της διαβούλευσης
19 Μάιος 2017 - 11 Αύγουστος 2017
Τομείς
Εκπαίδευση και κατάρτιση, Νεολαία

Δείτε τις απαντήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει τις απαντήσεις λίγο μετά τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης.

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα βήματα

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα ληφθούν υπόψη μαζί με άλλα δεδομένα και αποδεικτικά στοιχεία για τη διαμόρφωση της Σύστασης.

Ομάδα-στόχος

Όλοι οι πολίτες και οι οργανισμοί είναι ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στη διαβούλευση αυτή. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη είναι η συμμετοχή:

  • εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ιδρυμάτων κατάρτισης
  • εκπαιδευτικών, παιδαγωγών και ατόμων που είναι επικεφαλής εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
  • οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών
  • δημόσιων αρχών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
  • οργανώσεων νεολαίας
  • κοινωνικών εταίρων
  • μαθητών και φοιτητών

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο σκοπό έχει να σφυγμομετρήσει την κοινή γνώμη σχετικά με τη σημασία που έχει ο εφοδιασμός των νέων με κοινές αξίες και το πώς η εκπαίδευση και η μη τυπική μάθηση μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού, ενδυναμώνοντας την κοινωνική συνοχή.

Πιο συγκεκριμένα, το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στη συγκέντρωση απόψεων γύρω από τα ακόλουθα ερωτήματα:

  1. Πόσο επιτυχείς είναι η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση όσον αφορά την παροχή βοήθειας στους νέους για υιοθέτηση κοινών αξιών και προώθηση της κοινωνικής ένταξης; Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις; Ποιοι στόχοι πρέπει να επιδιώκονται σε αυτό το πλαίσιο;
  2. Ποιες είναι οι αποτελεσματικότερες πολιτικές, εργαλεία και μέθοδοι τυπικής και μη τυπικής μάθησης;
  3. Πώς μπορεί η συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης να προσθέσει αξία και να στηρίξει τα κράτη μέλη με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και κοινών αξιών μέσω της τυπικής και μη τυπικής μάθησης;

 

Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης θα εξεταστούν μαζί με άλλα δεδομένα και ερευνητικά στοιχεία, καθώς και αμοιβαία διδάγματα που αντλήθηκαν στο πλαίσιο του EΚ 2020 (ιδίως το έργο της Ομάδας Εργασίας EΚ 2020 σε συνέχεια της Δήλωσης του Παρισιού).

Η σύσταση θα χαράξει ένα πλαίσιο πολιτικής και θα αποτελέσει βασικό έγγραφο αναφοράς σε επίπεδο ΕΕ για τη στήριξη των κρατών μελών, ώστε να παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση που θα προωθούν την κοινωνική ένταξη και την υιοθέτηση κοινών αξιών, ενώ παράλληλα θα συμβάλλουν στην αποφυγή της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό.

Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Για λόγους διαφάνειας και εύκολης πρόσβασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει όλους τους ενδιαφερομένους να χρησιμοποιήσουν το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο δίνει επίσης τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να τηλεφορτώσουν έγγραφα επεξήγησης της θέσης τους. Τα έγγραφα αυτά θα δημοσιευτούν μαζί με τις απαντήσεις.

Επικοινωνία