Om samrådet

Samrådsperiod
24 oktober 2018 - 4 december 2018
Politikområden
Den digitala ekonomin och det digitala samhället

Resultaten av samrådet och nästa steg

Vi kommer att publicera alla svar på samrådet om du inte uttryckligen begär att ditt svar inte får publiceras.

En kort sammanfattning av samrådsresultaten kommer att publiceras på sidan om den digitala inre marknaden senast en månad efter sista svarsdag. Vi kommer så småningom också att publicera en rapport med en analys av hela samrådet.

Om ditt svar innehåller konfidentiella uppgifter ber vi dig att också lämna en icke-konfidentiell version.

Målgrupp

 • Allmänheten
 • Slutanvändare
 • Underleverantörer till bilindustrin (nivå 1, nivå 2...)
 • Nedströmsleverantörer inom bilindustrin (inom kundservice, underhåll och mobilitet som tjänst)
 • Telekomleverantörer
 • Tillverkare av originalutrustning
 • Försäljare (t.ex. av bilar eller bildelar)
 • Försäkringsbolag
 • Standardiseringsorgan
 • Nationella eller regionala förvaltningar som ansvarar för transport och mobilitet
 • Vägmyndigheter
 • Certifieringsorgan
 • Kommuner
 • Andra

Syftet med samrådet

Med det här samrådet vill vi ta reda på vilka utmaningar allmänheten och intressenterna ser när det gäller att utveckla uppkopplade och automatiserade bilar, framför allt i fråga om datadelning, it-säkerhet och användningen av 5G-nät. Samrådet bygger på befintlig kunskap från intressenter, EU och FN:s ekonomiska kommission för Europa.

Frågorna tar upp hoten mot it-säkerheten, tilltron till systemen, datahantering (t.ex. förvaltningsmodeller och principer för delning av bildata), integritet och skydd av personuppgifter samt teknikbehoven.

Samrådet består av två delar. De första frågorna vänder sig till alla. Den andra delen är endast för särskilda intressenter som biltillverkare, internetleverantörer, teleoperatörer, tjänsteleverantörer, slutanvändare och myndigheter.

Så lämnar du ditt bidrag

Använd webbenkäten för att svara på samrådet.

Enkäten finns på 23 språk och du kan svara på vilket du vill av dem.

Du kan när som helst avbryta och fortsätta senare. När du har skickat in dina svar kan du ladda ner dem.

Svar som kommer in efter sista samrådsdagen kommer inte att beaktas.

Enkäter som skickas med mejl eller post kommer inte att analyseras förutom om de skickas in av personer med synnedsättning eller av organisationer som företräder dem.

För dig med funktionsnedsättning

Webbenkäten uppfyller standarderna i riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll.

Mejla ditt svar i ett word-, pdf- eller odf-dokument till cnect-consultation-CAM@ec.europa.eu.

Skydd av personuppgifter

Gå till frågeformuläret

Mer information

Bakgrund

Bilar och andra fordon utrustas allt oftare med sensorer, förarstödsystem och internetanslutning för att kunna bli anslutna, smarta och autonoma. Bilarna kan utbyta information med andra bilar, väginfrastrukturen eller databaser för att tillhandahålla nya mobilitetstjänster. Helt självkörande fordon kan snart bli verklighet.

Med utgångspunkt i initiativet Europa på väg från maj 2017 lade kommissionen den 17 maj 2018 fram en strategi för att göra EU världsledande inom automatiserade och uppkopplade transporter. Målet är att alla i EU ska få tillgång till säkrare trafik, renare fordon och mer avancerade tekniska lösningar, samtidigt som EU-industrins konkurrenskraft främjas. Det handlar om en ny nivå av samarbete mellan vägtrafikanter, som potentiellt kan ge enorma vinster för transportsystemet som helhet. Transporterna kommer att bli säkrare, renare och billigare samt mer tillgängliga för äldre och personer med nedsatt rörelseförmåga.

I meddelandet om uppkopplad och automatiserad rörlighet föreslår kommissionen en övergripande EU-strategi för uppkopplade och automatiserade transporter och fastställer en tydlig och ambitiös agenda. Man beskriver en gemensam vision och föreslår åtgärder för att utveckla och sprida teknik, tjänster och infrastruktur av central betydelse. Kommissionen ska bland annat ta fram en rekommendation till EU-länderna och branschen. Rekommendationen kommer att ta upp användningen av pionjärspektrumband för storskaliga 5G-tester, it-säkerhetsfrågor och ramar för dataförvaltning som möjliggör datadelning, i linje med initiativen i 2018 års dataskyddspaket och lagstiftningen om skydd av personuppgifter och integritet.

Syftet är att se till att EU har de regelverk och politiska ramar som behövs för säkra, uppkopplade och automatiserade transporter och hitta lösningar på samhälls- och miljöfrågor som är avgörande för allmänhetens acceptans. 

Kontakt