Obsah konzultace

Trvání konzultace
24 Říjen 2018 - 4 Prosinec 2018
Témata
Digitální ekonomika a společnost

Výsledky konzultace a další postup

Všechny příspěvky do konzultace budou zveřejněny, pokud ve všeobecné části dotazníku výslovně nepožádáte, aby váš příspěvek zveřejněn nebyl.

Stručné shrnutí výsledků konzultace bude na stránkách věnovaných jednotnému digitálnímu trhu zveřejněno do 1 měsíce od jejího skončení. Rovněž bude následně vydána souhrnná zpráva obsahující kvalitativní analýzu všech konzultačních činností.

V případě, že vaše odpovědi obsahují důvěrné údaje, zašlete verzi, která tyto údaje neobsahuje.

Cílová skupina

 • Občané
 • Koncoví uživatelé
 • Dodavatelé pro automobilový průmysl (úrovně 1, úrovně 2...)
 • Subjekty navazujícího trhu (poprodejní servis, údržba, mobilita jako služba)
 • Poskytovatelé telekomunikačních služeb
 • Výrobci původního zařízení
 • Prodejci (např. vozidel nebo konstrukčních částí vozidla)
 • Pojišťovny
 • Normalizační orgány
 • Vnitrostátní nebo regionální správní orgán tvořící politiky pro odvětví mobility
 • Orgány silniční dopravy
 • Subjekty pro vydávání osvědčení
 • Obce
 • Jiné subjekty

Cíl konzultace

Konzultace se zaměřuje na tři hlavní oblasti – data, kybernetickou bezpečnost a využívání komerčních pásem 5G. Cílem je zjistit od široké veřejnosti i příslušných zainteresovaných stran, jaké hlavní problémy by se podle nich mohly v současnosti při zavádění propojených a automatizovaných vozidel vyskytnout. Konzultace se bude opírat o stávající poznatky získané od zúčastněných stran, EU a Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN / UNECE).

Zaměří se na kybernetické bezpečnostní hrozby, otázky důvěry, správy dat (např. modely správy údajů, zásady pro sdílení údajů získaných z vozidel), potřebu ochrany soukromí a údajů a dále na různé technologické aspekty.

Konzultace může mít význam pro všechny kategorie respondentů, od široké veřejnosti po specializované subjekty dopravního ekosystému. Z tohoto důvodu je první část dotazníku věnována veřejnosti a druhá je určena pouze specializovaným aktérům tohoto ekosystému, k nimž patří výrobci automobilů, poskytovatelé konektivity neboli připojení, poskytovatelé telekomunikačních služeb, poskytovatelé jiných služeb, koneční uživatelé, orgány veřejné správy atp.

Jak zaslat příspěvek

K účasti v konzultaci použijte níže uvedený online dotazník,

který je v dispozici ve 23 úředních jazycích EU. Vyplnit ho můžete také v kterémkoli z nich.

Vyplňování dotazníku můžete kdykoliv přerušit a pokračovat později. Poté, co vyplněný dotazník odešlete, si můžete stáhnout jeho kopii.

Odpovědi doručené po uplynutí uvedené lhůty nebude možné ve výsledcích zohlednit.

Dotazníky zaslané e-mailem nebo poštou nebudou zpracovány, s výjimkou odpovědí od osob se zrakovým postižením a od organizací, které je zastupují.

Přístupnost pro osoby se zdravotním postižením

Online dotazník splňuje normy stanovené v Pokynech o přístupnosti obsahu internetových stránek (WCAG).

Vaše odpovědi nám můžete zaslat na adresu cnect-consultation-CAM@ec.europa.eu ve formátu Word, PDF nebo ODF.

Ochrana osobních údajů a prohlášení o ochraně soukromí

Zobrazit dotazník

Další informace

Souvislosti konzultace

Automobily a ostatní vozidla jsou v současné době stále častěji vybaveny senzory, asistenčními systémy řidiče, internetovou konektivitou atd., a jsou proto označována jako autonomní, inteligentní a propojená vozidla. Taková vozidla mohou sdílet informace s ostatními podobnými automobily, se zařízeními silniční infrastruktury nebo vzdálenými databázemi, a to s cílem zajišťovat nové služby mobility. Plně autonomní vozidla jsou již téměř realitou.

Na základě předešlé iniciativy s názvem „Evropa v pohybu“ z května 2017 představila Evropská komise 17. května 2018 strategii, jak pro Evropu vydobýt prvenství v rozvoji automatizované a propojené mobility. Cílem je podpořit konkurenceschopnost průmyslu EU a zajistit, aby všichni Evropané měli prospěch z bezpečnější dopravy, méně znečišťujících vozidel a sofistikovanějších technologických řešení. Tato strategie se zaměřuje na nový způsob spolupráce mezi účastníky silničního provozu, který by mohl být mimořádně přínosný pro dopravní ekosystém jako celek. Doprava bude bezpečnější, čistší, levnější a přístupnější pro starší osoby a osoby s omezenou pohyblivostí.

Sdělení o propojené a automatizované mobilitě obsahuje návrh komplexního přístupu EU k této problematice a stanoví jasnou ambiciózní evropskou agendu, která předkládá společnou vizi obsahující podpůrná opatření pro rozvoj a zavádění klíčových technologií, služeb a infrastruktury. V této souvislosti pracuje Komise na přijetí souvisejícího doporučení, které bude určeno zemím EU a subjektům z daného odvětví. Doporučení se zaměří na využívání průkopnického spektra pro rozsáhlé testování 5G, na otázky kybernetické bezpečnosti a rámce pro správu dat umožňujícího sdílení údajů v souladu s iniciativami datového balíčku z roku 2018 a s právními předpisy o ochraně údajů a soukromí.

Cílem je zajistit, aby byl pro zavádění bezpečné propojené a automatizované mobility včas k dispozici adekvátní právní i politický rámec EU. Zohledněny budou i společenské a ekologické problémy, které budou rozhodující pro přijetí ze strany veřejnosti. 

Kontakt