За настоящата консултация

Период на консултацията
29 януари 2018 - 24 април 2018
Теми
Околна среда, Търговия
Ведомства

Към отговорите

СвалиXLS - 819 KB

Целева група

Всички заинтересовани страни, включително оператори и търговци (както са дефинирани съгласно регламента на ЕС за дървения материал), други потенциално засегнати от промени в продуктовия обхват предприятия, засегнати промишлени и/или професионални асоциации, компетентни органи по регламента за дървения материал в държавите членки, организации за мониторинг съгласно регламента, организации на гражданското общество, държави извън ЕС производителки на дървен материал, широката общественост.

Цел на консултацията

При оценката на ефективността и функционирането на регламента през първите две години от неговото прилагане бе констатирано, че той включва значителен брой изделия от дървен материал, но че не всички от тях попадат в неговия обхват. Бе направено заключение, че Европейската комисия може да обмисли възможността за изменение на продуктовия обхват след извършване на оценка на въздействието на вариантите. За целта Европейската комисия предприема оценка на въздействието, за да анализира възможните промени в продуктовия обхват на регламента. Като част от процеса за оценка на въздействието и в съответствие с насоките на Европейската комисия за по-добро регулиране се провежда обширна консултация със заинтересованите страни. Основната цел на настоящата консултация е да се съберат мнения и информация за възможни промени в продуктовия обхват на регламента на ЕС за дървения материал. Консултацията е структурирана около основния въпрос дали настоящият продуктов обхват на този регламент следва да бъде изменен или не — и ако да, в каква степен.

Как да изпратите вашите отговори

Можете да участвате в настоящата обществена консултация, като попълните онлайн въпросника.

Той е достъпен на 23 от официалните езици на ЕС, като отговорите могат да бъдат изпращани на всеки един от тях.

Попълването на въпросника отнема около 30 минути. По всяко време можете да направите пауза и да продължите по-късно. След като изпратите попълнения въпросник, можете да изтеглите негово копие.

Всички получени отговори ще бъдат публикувани в интернет. Важно е да се запознаете със специалната декларация за поверителност, приложена към настоящата консултация, за да се информирате за това как ще бъдат обработвани вашите лични данни и отговори.

Към въпросника

Щракнете тук, за да попълните въпросника.

Преди да попълните въпросника, моля, уверете се, че сте прочели специалната декларация за поверителност, в която се посочва как Европейската комисия ще обработва личните ви данни (достъпна само на английски език).

Референтни документи

СвалиPDF - 24.7 KB

Допълнителна информация

Като част от Европейската инициатива за прозрачност Комисията призовава организациите (включително НПО, търговски асоциации, предприятия и други), желаещи да участват в обществени консултации, да предоставят на нея и на обществеността информация за това кого и какво представляват и за своите цели, финансиране и структури, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и приемат неговия Кодекс за поведение.

Ако представлявате регистрирана организация, моля, попълнете регистрационния ѝ номер във въпросника. Така ще се смята, че отговорите ви представят становището на вашата организация.

Ако организацията ви не е регистрирана, можете да я регистрирате сега. След това се върнете на тази страница, за да изпратите вашите отговори от името на регистрирана организация.

При анализа на отговорите в рамките на консултацията, отговорите на респонденти, които не са регистрирани, ще се считат за отговори в лично качество (освен ако авторите са признати за представителни заинтересовани страни по силата на разпоредбите на Договора, Европейски социален диалог, членове 154–155 от ДФЕС).

Контакт