Obsah konzultace

Trvání konzultace
19 Září 2018 - 21 Prosinec 2018
Témata
Energetika, Zaměstnanost a sociální věci, Životní prostředí, Námořní záležitosti a rybolov
Útvary

Výsledky konzultace a další postup

Doručené příspěvky Komise zveřejní na této stránce věnované konzultaci krátce po jejím skončení. Zpráva o hodnocení směrnice o bezpečnosti na moři bude obsahovat stručné shrnutí a analýzu všech informací získaných od občanů a zainteresovaných stran v rámci různých konzultačních činností.

Cílová skupina

Komise při analýze vyhodnotí obsáhlý soubor údajů týkajících se činností v oblasti těžby ropy a zemního plynu na moři na území EU. Ocení zejména názory občanů a zúčastněných stran, soukromých a veřejných subjektů a nevládních organizací, jichž se činnosti spojené s těžbou ropy a zemního plynu týkají nebo mohly týkat. Tedy například od odborníků z odvětví ropy a zemního plynu (účastnících se konzultace za společnosti nebo jako jednotlivci), výzkumných institucí a členů akademické obce, nevládních organizací působících v oblasti životního prostředí, zástupců pobřežních komunit a klastrů, organizací odvětví rybolovu a subjektů z oblasti námořního hospodářství a hospodářství pobřežních oblastí. 

Cíl konzultace

Směrnice o bezpečnosti na moři (2013/30/EU) (dále také jen „směrnice“) stanoví pro celou EU minimální požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí při provádění činnosti v oblasti těžby ropy a zemního plynu na moři. Tato opatření jsou obzvlášť důležitá vzhledem k vysokým rizikům pro pracovníky a pro životní prostředí v případě nehody.

Vzhledem k povinnosti stanovené v článku 40 směrnice Komise zhodnotí, zda směrnice plní cíl uvedený v článku 1, kterým je zavedení „minimálních požadavků pro předcházení závažným haváriím při činnostech v odvětví ropy a zemního plynu v moři a pro omezení jejich dopadů“. Prostřednictvím tohoto hodnocení Komise rovněž posoudí, jak členské státy provedly směrnici do svých vnitrostátních předpisů. V souladu se stanovenými pravidly Komise předloží zprávu o hodnocení Evropskému parlamentu a Radě spolu s případnými návrhy, jak směrnici pozměnit.

V rámci konzultace budou shromážděny názory na provádění směrnice, na její účinnost, relevanci, soudržnost s ostatními pravidly, na její evropskou přidanou hodnotu a účinnost a na to, zde je vhodné ji rozšířit či upravit. Odpovědi získané v rámci veřejné konzultace poslouží jako hlavní materiál při hodnocení a posouzení zkušeností získaných v souvislosti se směrnicí a jejím prováděním.

Jak zaslat příspěvek

Dotazník je k dispozici v úředních jazycích těch zemí EU, které provozují nebo plánují činnost v odvětví ropy a zemního plynu na moři. Jedná se o tyto jazyky: angličtina, bulharština, dánština, francouzština, chorvatština, italština, němčina, nizozemština, maltština, polština, portugalština, rumunština, řečtina a španělština.

Vzhledem k potenciálně velkým rozdílům v míře odborných znalostí ohledně bezpečnosti na moři u cílové skupiny konzultace Komise strukturovala dotazník tak, aby se konzultace mohli zúčastnit jak odborníci, tak laická veřejnost. Část I dotazníku obsahuje soubor obecných otázek pro účastníky s různou úrovní obeznámenosti s tématem a různými typy zkušeností. Části II a III pak obsahují otázky týkající se specifických částí směrnice o bezpečnosti činností na moři a konkrétních témat. Otázky v částech II a III se tak týkají především respondentů s praktickou zkušeností v této oblasti. Účastníci tedy mohou zasílat stanoviska a odpovědi týkající se té části nebo částí, které pro sebe považují za relevantní a které odpovídají míře jejich zkušeností.

Respondenti mohou své příspěvky zasílat v kterémkoli z úředních jazyků EU, a to následujícími způsoby:

  • Prostřednictvím online dotazníku
  • Elektronickou poštou na e-mailovou adresu vyhrazenou pro tuto konzultaci ENER-B4-OSD-CONSULTATIONS@ec.europa.eu
  • Poštou na adresu: European Commission, Directorate General for Energy, Unit B4 - Internal Market - Security of Supply, B-1049 Brussels, Belgium.

Všechny příspěvky, které obdržíme, včetně samostatných odborných stanovisek a dalších dokumentů, smí být zveřejněny na internetu. Seznamte se proto s prohlášením o ochraně soukromí, ve kterém uvádíme, jak bude s vašimi osobními údaji a příspěvky nakládáno.

Zobrazit dotazník

Kontakt