Om samrådet

Samrådsperiod
8 december 2017 - 2 mars 2018
Politikområden
Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter

Resultaten av samrådet och nästa steg

Bidragen kommer att läggas ut på nätet. I de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och svar.

Resultatet av samrådet kommer att beaktas vid kommissionens översyn av förordning (EG) nr 1393/2007 om delgivning av handlingar och förordning (EG) nr 1206/2001 om bevisupptagning och utarbetandet av eventuella förslag från kommissionen till Europaparlamentet och rådet. 

Målgrupp

Vi tar gärna emot svar från privatpersoner och organisationer som har synpunkter på privaträttsligt samarbete, t.ex. yrkesverksamma jurister, internationella och mellanstatliga organisationer, myndigheter, intresseorganisationer på EU-nivå och nationell nivå, forskare, konsultföretag, icke-statliga organisationer, företag och enskilda EU-invånare.

Syftet med samrådet

Med det här samrådet vill vi samla in berörda parters synpunkter på hur de nuvarande reglerna för privaträttsligt samarbete över gränserna fungerar i praktiken, särskilt när det gäller delgivning av handlingar och bevisupptagning. På så sätt kan vi kartlägga eventuella problem med de samarbetsmekanismer som inrättats genom de två förordningarna, och bedöma hur viktiga de är för ett europeiskt område med rättvisa. Vi vill också få in förslag på hur man kan lösa problemen.

Samrådet kommer att bidra till den konsekvensbedömning som kommissionen gör för att utvärdera om man ska föreslå en ändring av reglerna för privaträttsligt samarbete över gränserna. Ett eventuellt förslag till ändring av de två förordningarna ska sedan diskuteras och antas av Europaparlamentet och rådet.

Politisk bakgrund till samrådet

EU har i uppgift att utveckla ett europeiskt område med civilrättslig rättvisa som bygger på ömsesidigt förtroende och ömsesidigt erkännande av avgöranden. Området med rättvisa kräver rättsligt samarbete över gränserna. För detta syfte och för att den inre marknaden ska fungera väl har EU antagit lagstiftning om gränsöverskridande delgivning av rättegångshandlingar och om samarbete om bevisupptagning. Det är viktiga rättsakter som reglerar det privaträttsliga samarbetet mellan medlemsländerna.

Även om lagstiftningen om rättsligt samarbete bara verkar handla om tekniska procedurfrågor påverkar den EU-invånarnas vardag i hög grad. Reglerna tillämpas i alla rättsliga förfaranden där flera länder är inblandade. Reglerna måste fungera väl i varje konkret fall för att garantera att parterna i förfarandet får tillgång till domstolsprövning och en rättvis rättegång.

Enligt EU:s agenda för rättsliga frågor till 2020 bör man undersöka behovet av att stärka de civilrättsliga processuella rättigheterna, t.ex. när det gäller delgivning av handlingar eller bevisupptagning, för att öka det ömsesidiga förtroendet mellan EU-ländernas rättssystem. Målet att förbättra ramen för det rättsliga samarbetet i EU ligger även i linje med kommissionens mål i strategin för den digitala inre marknaden. I sitt arbetsprogram för 2018 har kommissionen också åtagit sig att lägga fram förslag till ändring av både förordningen om delgivning av handlingar och förordningen om bevisupptagning.

Så lämnar du ditt bidrag

Delta i samrådet

Enkäten finns på alla officiella EU-språk utom iriska. Du kan svara på alla officiella EU-språk.

Alla frågor behöver inte besvaras. Även om du inte är expert kan du svara på alla frågor du anser vara relevanta. Förutom att svara på flervalsfrågorna och lämna närmare förklaringar i fritextrutorna, kan du lämna kompletterande upplysningar genom att ladda upp ett separat dokument i slutet av frågeformuläret.

Vi kan inte garantera att vi kommer att beakta svar som kommer in efter samrådets sista dag den 2 mars 2018.

Bidragen kommer att läggas ut på nätet. Om du inte vill att ditt namn ska publiceras kan vi publicera ditt bidrag anonymt. Om du laddar upp ett dokument kommer det att publiceras oförändrat tillsammans med svaret. I de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter och svar.

För att öka öppenheten uppmanas alla organisationer som vill delta att ge kommissionen och allmänheten relevant information om sig själva genom att registrera sig i EU:s öppenhetsregister och förbinda sig att följa registrets uppförandekod. Om en organisation inte lämnar den informationen, behandlar kommissionen organisationens bidrag som ett enskilt bidrag (se normer för samråd, KOM (2002) 704, och meddelandet om uppföljning av det europeiska öppenhetsinitiativet, KOM (2007) 127).

Om din organisation är registrerad i öppenhetsregistret, ange id-numret i registret när du svarar på enkäten. Ditt bidrag kommer då att representera organisationens synpunkter.

Om din organisation inte är registrerad kan du registrera den nu. Gå sedan tillbaka till den här sidan för att lämna ditt bidrag som företrädare för en registrerad organisation.

Gå till frågeformuläret

Gå till frågeformuläret

Innan du svarar bör du läsa de särskilda reglerna för skydd av personuppgifter nedan.

Bakgrundsmaterial

Ladda nerPDF - 80.1 KB

Mer information

Ange följande i ärenderaden i all eventuell korrespondens:

CONSULTATION ON MODERNISATION OF JUDICIAL COOPERATION 

Kontakt