Informácie o konzultácii

Konzultačné obdobie
8 december 2017 - 2 marec 2018
Oblasti
Spravodlivosť a základné práva

Výsledky konzultácie a ďalšie kroky

Doručené príspevky budú uverejnené na internete. Vo vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je pripojené k tomuto oznámeniu o verejnej konzultácii, získate informácie, akým spôsobom sa bude zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi a príspevkami.

Výsledky verejnej konzultácie Komisia zohľadní v kontexte revízie nariadenia (ES) č. 1393/2007 o doručovaní písomností a nariadenia (ES) č. 1206/2001 o vykonávaní dôkazov vrátane vypracovania prípadných návrhov Komisie, ktoré sa predložia Európskemu parlamentu a Rade 

Cieľová skupina

Uvítame odpovede všetkých – jednotlivcov aj organizácií, ktorí chcú vyjadriť stanovisko k justičnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach vrátane právnikov, medzinárodných alebo medzivládnych organizácií, verejných orgánov, reprezentatívnych združení na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, výskumných pracovníkov, konzultantských spoločností, mimovládnych organizácií a podnikov.

Cieľ konzultácie

Cieľom tejto verejnej konzultácie je zhromaždiť názory zainteresovaných strán v súvislosti s praktickým uplatňovaním súčasného právneho rámca cezhraničnej justičnej spolupráce v občianskych a obchodných veciach s osobitným zameraním na doručovanie písomností a vykonávanie dôkazov. Konzultácia by mala pomôcť zistiť možné problémy v súvislosti s fungovaním mechanizmov spolupráce stanovených v oboch nariadeniach a ich významom z hľadiska vytvorenia európskeho priestoru spravodlivosti. V rámci konzultácie sa zhromaždia aj názory na možné riešenia zistených problémov.

Táto verejná konzultácia bude v konečnom dôsledku podkladom pre hodnotenie a posúdenie vplyvu, ktoré vypracuje Komisia a ktoré sa použijú pri rozhodovaní, či predložiť návrhy na revíziu súčasného rámca cezhraničnej justičnej pomoci v občianskych a obchodných veciach. Prípadný návrh na revíziu týchto dvoch nariadení by sa musel prediskutovať a prijať Európskym parlamentom a Radou.

Politické súvislosti konzultácie

Úlohou EÚ je rozvíjanie európskeho priestoru spravodlivosti v občianskych veciach na základe zásad vzájomnej dôvery a vzájomného uznávania rozsudkov. Priestor spravodlivosti si vyžaduje cezhraničnú justičnú spoluprácu. Na tento účel a v záujme riadneho fungovania vnútorného trhu prijala EÚ právne predpisy o cezhraničnom doručovaní súdnych písomností a o spolupráci pri vykonávaní dôkazov. Ide o kľúčové nástroje na regulovanie justičnej pomoci v občianskych a obchodných veciach medzi členskými štátmi. Ich spoločným účelom je poskytnúť efektívny rámec pre cezhraničnú justičnú spoluprácu.

Hoci sa zdá, že právne predpisy o justičnej spolupráci upravujú technické a procesné otázky, ich vplyv na každodenný život občanov EÚ je významný. Uplatňujú sa vo všetkých súdnych konaniach s cezhraničnými dôsledkami; ich správne fungovanie v týchto konkrétnych prípadoch je nevyhnutné na zabezpečenie prístupu účastníkov konania k spravodlivosti a spravodlivému procesu.

V programe EÚ v oblasti spravodlivosti na rok 2020 sa zdôrazňuje, že s cieľom posilniť vzájomnú dôveru medzi justičnými systémami členských štátov EÚ by sa mala preskúmať potreba posilniť občianske procesné práva, napríklad v súvislosti s doručovaním dokumentov alebo získavaním dôkazov. Zlepšenie rámca justičnej spolupráce v rámci EÚ je zároveň v súlade s cieľmi Komisie stanovenými v stratégii digitálneho jednotného trhu. Vzhľadom na tieto súvislosti sa Komisia vo svojom pracovnom programe na rok 2018 zaviazala predložiť návrhy na revíziu nariadenia o doručovaní písomností, ako aj nariadenia o vykonávaní dôkazov.

Spôsob predkladania príspevkov

Tento dotazník ku konzultácii možno vyplniť online po kliknutí na: „Zapojte sa do konzultácie

Tento dotazník je dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ (okrem írčiny). Odpovede sú vítané v ktoromkoľvek úradnom jazyku Európskej únie vrátane írčiny.

Nie je podmienkou odpovedať na všetky otázky. Aj v prípade, že nie ste odborník na túto oblasť, odpovedzte na toľko otázok, koľko považujete za vhodné. Informácie môžete poskytnúť v rámci otázok s voliteľnými odpoveďami a vysvetlení v políčkach na voľný text, ako aj v samostatnom dokumente na konci dotazníka.

Upozorňujeme, že ak budú vaše odpovede doručené po uplynutí lehoty 2. marca 2018, nemôžeme zaručiť, že ich zohľadníme.

Doručené príspevky budú uverejnené na internete. Ak prispievateľ nesúhlasí s uverejnením osobných údajov, príspevok sa uverejní anonymne. Dokument nahraný k príspevku sa uverejní v nezmenenej podobe spolu s odpoveďou. Vo vyhlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je pripojené k tejto verejnej konzultácii, získate informácie, akým spôsobom sa bude zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi a príspevkami.

Komisia vyzýva organizácie, ktoré chcú v rámci verejných konzultácií predložiť svoje pripomienky, aby v záujme transparentnosti poskytli Komisii a širokej verejnosti informácie o tom, koho a aké záujmy zastupujú, a to formou registrácie v registri transparentnosti a prijatím kódexu správania. Ak sa organizácia rozhodne neposkytnúť tieto informácie, Komisia v súlade so svojou stanovenou politikou zaradí takýto príspevok medzi individuálne príspevky [normy týkajúce sa konzultácií, pozri KOM(2002) 704, a oznámenie o opatreniach nadväzujúcich na Európsku iniciatívu za transparentnosť, pozri KOM(2007) 127 z 21. marca 2007].

Ak ste registrovaná organizácia, pri vypĺňaní online dotazníka uveďte svoje identifikačné číslo v registri transparentnosti. Váš príspevok bude v takom prípade považovaný za reprezentatívny názor vašej organizácie.

Ak vaša organizácia nie je registrovaná, môžete sa ZAREGISTROVAŤ TERAZ. Potom sa vráťte na túto stránku a a zapojte sa do konzultácie ako registrovaná organizácia.

Zobraziť dotazník

Dotazník je dostupný po kliknutí na odkaz „Zapojte sa do konzultáciehttps://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Service_and_Evidence

Pred vyplnením si prečítajte osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov uvedené ďalej.

Referenčné dokumenty

StiahnuťPDF - 80.1 KB

Doplňujúce informácie

V komunikácii prostredníctvom uvedených kontaktných údajov vždy uvádzajte tento predmet:

KONZULTÁCIA O MODERNIZÁCII JUSTIČNEJ SPOLUPRÁCE 

Kontaktné údaje