Apie šias konsultacijas

Konsultacijų laikotarpis
8 Gruodis 2017 - 2 Kovas 2018
Temos
Teisingumas ir pagrindinės teisės

Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai

Gauti atsakymai bus skelbiami internete. Pridedamame pareiškime apie privatumo apsaugą pateikiama informacija, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir atsakymai.

Į šių viešų konsultacijų rezultatus bus atsižvelgta peržiūrint Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 1393/2007 dėl dokumentų įteikimo ir Reglamentą (EB) Nr. 1206/2001 dėl įrodymų rinkimo, taip pat rengiant galimus Komisijos pasiūlymus Europos Parlamentui ir Tarybai. 

Tikslinė grupė

Atsakymų ir nuomonės apie teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose laukiame iš visų asmenų ir organizacijų, įskaitant teisės specialistus, tarptautines ar tarpvyriausybines organizacijas, valdžios institucijas, ES ir nacionalinio lygmenų atstovų asociacijas, tyrėjus, konsultavimo įmones, NVO, piliečius ir įmones.

Konsultacijų tikslas

Šių viešų konsultacijų tikslas – surinkti suinteresuotųjų subjektų nuomones apie tai, kaip veikia dabartinė tarpvalstybinio teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose teisinė sistema, ypač dokumentų įteikimo ir įrodymų rinkimo srityse. Konsultacijos padės nustatyti galimas bendradarbiavimo mechanizmų, nustatytų šiais dviem reglamentais, veikimo problemas ir jų aktualumą kuriant Europos teisingumo erdvę. Per konsultacijas taip pat bus surinktos nuomonės dėl galimų nustatytų problemų sprendimo.

Taigi galiausiai šiomis konsultacijomis bus remiamasi Komisijai rengiant vertinimą ir poveikio vertinimą, kurių pagrindu bus sprendžiama, ar teikti pasiūlymus peržiūrėti dabartinę teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose teisinę sistemą. Bet kokį šių dviejų reglamentų peržiūros pasiūlymą turės apsvarstyti ir priimti Europos Parlamentas ir Taryba.

Politinis konsultacijų kontekstas

ES siekia sukurti Europos teisingumo erdvę civilinėse bylose, grindžiamą tarpusavio pasitikėjimo ir abipusio teismų sprendimų pripažinimo principais. Kad teisingumo erdvė veiktų, reikalingas tarpvalstybinis teisminis bendradarbiavimas. Todėl, o taip pat siekdama užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, ES priėmė teisės aktus dėl tarpvalstybinio teisminių dokumentų įteikimo ir bendradarbiavimo renkant įrodymus. Tai itin svarbūs teisės aktai, kuriais reglamentuojama valstybių narių tarpusavio pagalba civilinėse ir komercinėse bylose. Jų paskirtis viena – užtikrinti veiksmingą tokio bendradarbiavimo pagrindą.

Gali atrodyti, kad teisminio bendradarbiavimo teisės aktuose aptariami techniniai proceso teisės klausimai, tačiau jie turi didelę reikšmę kasdieniam ES piliečių gyvenimui. Jie taikomi visose tarpvalstybinio pobūdžio bylose, todėl, siekiant užtikrinti bylos šalių teisę kreiptis į teismą ir teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, konkrečiose bylose juos būtina tinkamai taikyti.

ES teisingumo darbotvarkėje 2020 m. pabrėžta, kad siekiant padidinti ES valstybių narių tarpusavio pasitikėjimą viena kitos teisingumo sistemomis reikėtų įvertinti poreikį sustiprinti procesinių teisių civilinėse bylose, pavyzdžiui, susijusių su dokumentų įteikimu ar įrodymų rinkimu. Siekis gerinti ES teisminio bendradarbiavimo sistemą atitinka ir Komisijos bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje nustatytus tikslus. Todėl savo 2018 m. darbo programoje Komisija įsipareigojo pateikti pasiūlymus dėl Reglamento dėl dokumentų įteikimo ir Reglamento dėl įrodymų rinkimo peržiūros.

Kaip teikti atsakymus

Šį konsultacijų klausimyną galima pildyti internete: atsakykite į konsultacijų klausimus.

Šis klausimynas parengtas visomis oficialiosiomis ES kalbomis, išskyrus airių. Atsakyti galima bet kuria ES oficialiąja kalba, taip pat airių kalba.

Neprivaloma atsakyti į visus klausimus. Net jei nesate specialistas, dalyvaukite ir atsakykite į kuo daugiau klausimų, kurie svarbūs jums. Be atsakymų į klausimus su keliais atsakymų variantais ir savo nuomonės paaiškinimų tam skirtuose langeliuose, taip pat galite pateikti papildomos informacijos atskirame lape, pridėdami jį klausimyno pabaigoje.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad negalime garantuoti, jog atsižvelgsime į atsakymus, gautus po konsultacijų pabaigos termino (2018 m. kovo 2 d.).

Gauti atsakymai bus skelbiami internete. Jei respondentas nesutiktų, kad jo asmens duomenys būtų skelbiami, atsakymai bus skelbiami anonimiškai. Jei prie savo atsakymų įkelsite dokumentą, jis bus skelbiamas kartu su atsakymais, be pakeitimų. Pridedamame pareiškime apie privatumo apsaugą pateikiama informacija, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir atsakymai.

Skaidrumo sumetimais Komisija ragina organizacijas, kurios nori pateikti pastabų per viešas konsultacijas, jai ir plačiajai visuomenei pateikti informacijos apie tai, kam jos atstovauja. Tam jos turėtų užsiregistruoti Skaidrumo registre ir įsipareigoti laikytis jo elgesio kodekso. Jeigu organizacija nusprendžia neteikti šios informacijos, Komisija pagal nustatytą tvarką šiuos atsakymus priskiria prie asmeninių nuomonių (konsultacijų standartai, žr. COM(2002) 704, ir 2007 m. kovo 21 d. Komunikatas dėl tolesnių veiksmų dėl Europos skaidrumo iniciatyvos, žr. COM(2007) 127).

Jei jūsų organizacija įregistruota Skaidrumo registre, atsakydami į internetinio klausimyno klausimus nurodykite registracijos jame numerį. Tokiu atveju jūsų atsakymai bus laikomi reprezentatyvia jūsų organizacijos nuomone.

Jeigu jūsų organizacija neužregistruota, galite ją užregistruoti dabar. Po to galite grįžti į šį puslapį ir pateikti savo, kaip registruotosios organizacijos, atsakymus.

Rodyti klausimyną

Klausimyną rasite čia: atsakykite į konsultacijų klausimus.

Prieš pildydami klausimyną perskaitykite toliau pateikiamą specialų pareiškimą apie privatumo apsaugą.

Susiję dokumentai

ParsisiųsdintiPDF - 80.1 KB

Papildoma informacija

Siųsdami laišką toliau nurodytais kontaktais temos eilutėje visada nurodykite

KONSULTACIJOS DĖL TEISMINIO BENDRADARBIAVIMO MODERNIZAVIMO 

Kontaktiniai duomenys