За настоящата консултация

Период на консултацията
8 декември 2017 - 2 март 2018
Теми
Правосъдие и основни права

Резултати от консултацията и следващи стъпки

Получените отговори ще бъдат публикувани в интернет. Вижте декларацията за поверителност във връзка с настоящата консултация, за да се информирате за това как ще бъдат обработвани Вашите лични данни и отговори.

Резултатите от обществената консултация ще бъдат взети под внимание в контекста на преразглеждането от страна на Комисията на Регламент (ЕО) № 1393/2007 относно връчването на документи и Регламент (ЕО) № 1206/2001 относно събирането на доказателства, включително при изготвянето на евентуални предложения на Комисията до Европейския парламент и Съвета 

Целева група

Приканваме към участие всички лица и организации, които имат виждания относно съдебното сътрудничество по граждански и търговски дела, включително практикуващи юристи, международни или междуправителствени организации, публични органи, представителни асоциации на европейско и национално равнище, изследователи, консултанти, НПО, граждани и предприятия.

Цел на консултацията

Целта на настоящата обществена консултация е да се съберат възгледите на заинтересованите страни по отношение на функционирането на практика на сегашната правна рамка за трансгранично съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела с акцент върху връчването на документи и събирането на доказателства. Консултацията ще помогне да бъдат установени евентуални проблеми във връзка с действието на механизмите за сътрудничество, определени в двата регламента, и тяхното значение от гледна точка на създаването на европейско пространство на правосъдие. В рамките на консултацията ще бъдат събрани и мнения относно възможните решения на установените проблеми.

Комисията ще вземе под внимание резултатите от тази обществена консултация, когато изготвя общата оценка и оценката на въздействието. Те, от своя страна, ще бъдат използвани, за да се прецени дали да бъдат направени предложения за преразглеждане на съществуващата рамка за трансгранично съдебно сътрудничество по граждански и търговски дела. Всяко предложение за преразглеждане на двата регламента ще трябва да бъде обсъдено и прието от Европейския парламент и Съвета.

Политически контекст на консултацията

ЕС има за задача да създаде европейско пространство на правосъдие в гражданскоправната област въз основа на принципа на взаимно доверие и взаимно признаване на съдебни решения. За съществуването на пространство на правосъдие е необходимо наличието на съдебно сътрудничество през границите. За тази цел, както и с цел добро функциониране на вътрешния пазар, ЕС е приел законодателство за трансграничното връчване на съдебни документи и за сътрудничеството при събирането на доказателства Това са ключови инструменти за уреждане на съдебното сътрудничество между държавите от ЕС по граждански и търговски дела. Тяхната обща цел е създаването на ефективна рамка за трансгранично съдебно сътрудничество.

Макар и да изглежда, че законодателството за съдебното сътрудничество се отнася до технически процесуални въпроси, то се отразява значително върху ежедневието на гражданите на ЕС. То се прилага при всяко съдебно производство с трансгранични елементи. Доброто му функциониране при тези дела е абсолютно необходимо, за да се осигури достъп до правосъдие и справедлив съдебен процес за страните по производството.

В Програмата на ЕС в областта на правосъдието за 2020 г. се подчертава, че за да се подобри взаимното доверие между правосъдните системи на държавите от ЕС, трябва да се проучи необходимостта от укрепване на процесуалните права в гражданското производство, например по отношение на връчването на документи или събирането на доказателства. Целта за подобряване на рамката за съдебно сътрудничество в ЕС също така е в съответствие с целите на Комисията, изложени в стратегията за цифров единен пазар. Комисията се ангажира в своята работна програма за 2018 г. да представи предложения за преразглеждане на Регламента относно връчването на документи и Регламента относно събирането на доказателства.

Как да изпратите вашите отговори

За да участвате в консултацията, попълнете въпросника.

Въпросникът е достъпен на всички официални езици на ЕС с изключение на ирландски. Приемат се отговори на всички официални езици на Европейския съюз, включително на ирландски език.

Не е задължително да отговорите на всички въпроси. Дори ако не сте специалист, моля, не се колебайте да отговорите на възможно най-голям брой въпроси. Освен Вашите отговори на въпросите с множествен избор и Вашето мнение в полетата за свободен текст, можете също така да предоставите допълнителна информация в отделен документ в края на въпросника.

Имайте предвид, че не можем да гарантираме, че ще успеем да вземем под внимание отговорите, получени след крайния срок – 2 март 2018 г.

Получените отговори ще бъдат публикувани в интернет. Ако респондентът възрази срещу публикуването на неговите лични данни, отговорите ще бъдат публикувани в анонимна форма. Ако приложите документ към Вашите отговори, той ще бъде публикуван непроменен заедно с тях. Вижте декларацията за поверителност във връзка с настоящата консултация, за да се информирате за това как ще бъдат обработвани Вашите лични данни и отговори.

В интерес на прозрачността Комисията приканва организациите, които желаят да изпратят коментари в контекста на обществената консултация, да предоставят на Комисията, както и на широката общественост, информация за това кого и какво представляват, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и приемат кодекса за добро поведение към него. Ако дадена организация реши да не предоставя такава информация, официалната политика на Комисията е да публикува съответните отговори сред отговорите от частни лица (Стандарти за консултации, вижте COM(2002) 704, и Съобщение за последващи мерки по Европейската инициатива за прозрачност, вижте COM(2007) 127 от 21.3.2007 г.).

Ако сте регистрирана организация, моля, посочете регистрационния си номер в Регистъра за прозрачност, когато попълвате онлайн въпросника. В такъв случай Вашите отговори ще се разглеждат като представителни за мнението на Вашата организация.

Ако организацията Ви не е регистрирана, имате възможност да се РЕГИСТРИРАТЕ СЕГА. След това можете да се върнете на тази страница и да участвате като регистрирана организация.

Към въпросника

Попълване на въпросника

Преди да попълните въпросника, моля, не забравяйте да прочетете специалната декларация за поверителност по-долу.

Референтни документи

СвалиPDF - 80.1 KB

Допълнителна информация

Моля, при кореспонденция чрез посочените по-долу координати за връзка винаги посочвайте следното в предмета на Вашето писмо:

CONSULTATION ON MODERNISATION OF JUDICIAL COOPERATION 

Контакт