Obsah konzultace

Trvání konzultace
30 Duben 2018 - 25 Červen 2018
Témata
Digitální ekonomika a společnost

Zobrazit příspěvky

Po skončení konzultace zveřejní Komise shrnutí jejích výsledků. Další informace najdete na této internetové stránce, kde bude odkaz na výsledky zveřejněn.

Výsledky konzultace a další postup

Pokud v části „Informace o vás“ výslovně nepožádáte, aby váš příspěvek nebyl zveřejněn, budou všechny příspěvky do konzultace zveřejněny.

Po skončení konzultace bude na této internetové stránce zveřejněno stručné shrnutí jejích výsledků. Rovněž bude vydána souhrnná zpráva obsahující kvalitativní analýzu všech konzultačních činností.

Pokud vaše odpovědi obsahují důvěrné údaje, poskytněte nám rovněž verzi bez těchto údajů, která bude moci být zveřejněna, jak je popsáno výše.

Cílová skupina

  • Široká veřejnost
  • Poskytovatelé online hostingových služeb a organizace zastupující tyto služby
  • Příslušné orgány, donucovací orgány, orgány státní správy
  • Organizace občanské společnosti
  • Akademická sféra
  • Ostatní organizace

Cíl konzultace

Konzultace má dva cíle. Účelem specializovaných sad otázek pro jednotlivé kategorie respondentů v první část dotazníku je shromáždit důkazy a údaje o současných praktikách, zkušenostech respondentů a přístupu jednotlivých organizací k nezákonnému obsahu a výsledcích tohoto přístupu. Druhá část průzkumu chce shromáždit údaje o tom, jak jednotliví respondenti vnímají, jaké mají názory a preference ohledně případných variant řešení problému nezákonného obsahu na internetu.

Souvislosti

Dostupnost a rozšiřování nezákonného obsahu online je i nadále z hlediska veřejné politiky a bezpečnosti v EU zdrojem obav. Zejména v případě šíření teroristického obsahu, jakož i protiprávních projevů nenávisti, materiálů týkajících se pohlavního zneužívání dětí nebo nezákonných obchodních praktik, porušení práv k duševnímu vlastnictví, nedovoleného obchodu s drogami, padělky a dalším nelegálním zbožím.
Komise dne 28. září 2017 přijala sdělení s pokyny k povinnostem poskytovatelů online služeb v souvislosti s nezákonným obsahem online a následně 1. března 2018 doporučení o opatřeních pro efektivní boj proti nezákonnému obsahu online.

Komise zveřejnila prvotní posouzení dopadů a shromažďuje důkazy o účinnosti jednotlivých opatření a o rozsahu tohoto problému. Dále do konce roku 2018 zváží přijetí dalších opatření, která by měla účinnost boje pro nelegálnímu obsahu online dále zvýšit.

Jak zaslat příspěvek

K účasti v konzultaci použijte online dotazník, který je v dispozici ve všech úředních jazycích EU a vyplnit ho můžete také v kterémkoli z těchto jazyků.

Odpovědi doručené po uplynutí uvedené lhůty nebude možné ve výsledcích zohlednit.

Vyplňování dotazníku můžete kdykoliv přerušit a pokračovat později. Po odeslání odpovědí si můžete celý svůj příspěvek stáhnout a uložit. 

Dotazníky zaslané e-mailem nebo poštou nebudou zpracovány, s výjimkou odpovědí od osob se zrakovým postižením a od organizací, které je zastupují.

Přístupnost pro osoby se zdravotním postižením

Online dotazník splňuje normy stanovené v Pokynech o přístupnosti obsahu internetových stránek (WCAG).

Setkáte-li se i přesto s technickými obtížemi, můžete nám poslat e-mail a na stejnou adresu můžete také poslat odpovědi na dotazník ve formátu Word, PDF nebo ODF.

Ochrana osobních údajů a prohlášení o ochraně soukromí

 

Zobrazit dotazník

Kontakt