Informacje na temat konsultacji

Czas trwania konsultacji
26 Czerwiec 2017 - 16 Październik 2017
Dziedziny
Środowisko
Dyrekcje

Wyniki konsultacji i kolejne etapy

Na tej stronie zostanie opublikowane krótkie podsumowanie konsultacji, jak również krótkie sprawozdanie z wyników.

Pod koniec 2017 r. zostanie również opublikowane sprawozdanie, w którym przedstawione zostaną wnioski z konsultacji publicznych oraz zalecenia sformułowane podczas analizy.

Grupa docelowa

Do udziału w konsultacjach zachęcamy zarówno osoby prywatne, jak i organizacje.

Cel konsultacji

Konsultacje mają umożliwić Komisji Europejskiej zgromadzenie opinii zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa na temat możliwych rozwiązań służących ograniczeniu przedostawania się mikrodrobin plastiku do środowiska morskiego.

Cele konsultacji to:

  • informowanie oraz uzyskanie informacji zwrotnych przez zapewnienie szerokiemu kręgowi zainteresowanych stron możliwości wyrażenia opinii i uwag na temat uwalniania mikrodrobin plastiku i możliwości jego ograniczenia
  • zgromadzenie informacji i danych, których nie można uzyskać w wyniku badania źródeł wtórnych ani poprzez dodatkowe źródła dowodowe, dotyczących źródeł uwalniania mikrodrobin plastiku i możliwych rozwiązań służących ograniczeniu takiego uwalniania.

Więcej informacji na temat projektu, którego dotyczą te konsultacje, można znaleźć na stronie www.eumicroplastics.com.

Respondenci proszeni są o zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie prywatności opublikowanym wraz z ogłoszeniem o rozpoczęciu konsultacji, gdyż zawiera ono informacje na temat przetwarzania danych osobowych i treści udzielonych odpowiedzi.

Jak udzielić odpowiedzi

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić online kwestionariusz ankiety.

Kwestionariusz jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE. Odpowiedzi można udzielać we wszystkich 23 językach urzędowych UE. Zważywszy jednak na możliwość wystąpienia opóźnień w związku z koniecznością tłumaczenia odpowiedzi udzielonych w niektórych językach, zachęcamy do udzielania odpowiedzi w języku angielskim – pomoże to Komisji szybciej przeanalizować odpowiedzi.

Wypełnianie kwestionariusza można w każdej chwili przerwać i powrócić do niego później. Po wysłaniu odpowiedzi można pobrać kopię wypełnionego kwestionariusza.

W ostatnim pytaniu przewidziano możliwość załączenia dodatkowych dokumentów (maks. 3 strony).

Wszystkie otrzymane odpowiedzi mogą zostać opublikowane w internecie. Respondenci proszeni są o zapoznanie się z oświadczeniem o ochronie prywatności opublikowanym wraz z ogłoszeniem o rozpoczęciu konsultacji. Oświadczenie zawiera informacje na temat sposobów przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi.

Zobacz kwestionariusz

Kwestionariusz ankiety jest dostępny za pośrednictwem strony EU Survey. Przed udzieleniem odpowiedzi należy przeczytać 

w którym określono, w jaki sposób Komisja Europejska będzie przetwarzać dane osobowe respondentów.

Dokumenty źródłowe

PobierzPDF - 1.2 MB

Informacje dodatkowe

Zobacz odpowiedzi

W ramach Europejskiej inicjatywy na rzecz przejrzystości Komisja zwraca się do organizacji (w tym organizacji pozarządowych, stowarzyszeń branżowych, przedsiębiorstw itp.), które chcą uczestniczyć w konsultacjach publicznych, o udostępnienie Komisji i opinii publicznej informacji o sobie i o tym, jakie interesy reprezentują, a także o swoich celach, finansowaniu i strukturze, przez zarejestrowanie się w rejestrze służącym przejrzystości, a także o zobowiązanie się do przestrzegania jego kodeksu postępowania.

  • Respondenci występujący w imieniu organizacji zarejestrowanej proszeni są o podanie w kwestionariuszu numeru organizacji w rejestrze. Odpowiedzi zostaną wtedy potraktowane jako opinie organizacji respondenta.

Organizacje niezarejestrowane mogą zarejestrować się teraz. Po zakończeniu rejestracji należy wrócić na tę stronę i przesłać odpowiedź w imieniu organizacji zarejestrowanej.

Podczas analizy wyników konsultacji odpowiedzi nadesłane przez respondentów, którzy nie zdecydują się na rejestrację, będą traktowane jako odpowiedzi osób prywatnych (chyba że respondenci zostaną uznani za reprezentatywne podmioty na mocy przepisów Traktatu dotyczących europejskiego dialogu społecznego, art. 154–155 TFUE).

Kontakt