Obsah konzultace

Trvání konzultace
28 Květen 2018 - 7 Září 2018
Témata
Námořní záležitosti a rybolov

Výsledky konzultace a další postup

Jednotlivé příspěvky a přehledná zpráva shrnující výsledky všech konzultačních činností souvisejících s touto iniciativou budou zveřejněny na této internetové stránce. 

StáhnoutPDF - 4.2 MB

Cílová skupina

Intervence prováděné v rámci fondu ENRF by měly mít vliv na činnost orgánů veřejné moci, průmyslu, výzkumných pracovníků a občanské společnosti. Například územní plánování bude přínosem pro podnikatelské subjekty. Orgány veřejné moci, které plány připravily, budou moci zhodnotit, zda financovaná opatření pomohla při jejich vypracování. Průzkum je určen všem těmto skupinám zúčastněných stran.

Cíl konzultace

Cílem průběžného hodnocení je posoudit fungování a doladit provádění přímého řízení Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) ve stávajícím programovém období 2014–2020.

Jak zaslat příspěvek

Vyplnění online dotazníku (odkaz níže) trvá přibližně 10 minut.

Dotazník vám zabere asi 10 minut. Odpovídat můžete v kterémkoli z úředních jazyků Unie. Pokud se otázka týká opatření, se kterým nejste obeznámeni, odpovězte „nemám vyhraněný názor“. Na konci dotazníku lze nahrát dokument obsahující doplňující informace nebo stanoviska.

Zobrazit dotazník

Další informace

Cílem Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) je podporovat provádění integrované námořní politiky EU a společné rybářské politiky. 90 % fondu je řízeno samostatně orgány členských států. Pouze něco přes 10 %, tj. celkem 647 275 400 eur za sedmileté období 2014–2020, bylo vyčleněno na opatření řízená přímo útvary Evropské komise a Výkonnou agenturou pro malé a střední podniky. Ročně je v rámci části programu pod přímým řízením podepsáno přibližně 100 smluv. Mezi hlavní činnosti patří:

 • podporovat rozvoj a uplatňování integrované správy námořních a pobřežních záležitostí (většinou se jedná o akce, např. Evropský námořní den)
 • zvyšovat efektivitu prostřednictvím výměny informací mezi odvětvími a státy a zároveň brát v úvahu stávající i budoucí mechanismy a systémy spolupráce (rozvoj společného prostředí pro sdílení informací (CISE))
 • územní plánování námořních prostor a integrované postupy v oblasti správy pobřežních oblastí (na podporu provádění směrnice o územním plánování námořních prostor prostřednictvím přeshraničních projektů územního plánování námořních prostor)
 • postupné budování komplexní, veřejně přístupné a vysoce kvalitní databáze námořních údajů a poznatků (rozvoj a provoz Evropské námořní sítě pro pozorování a sběr dat (EMODnet) a map mořského dna)
 • podporovat udržitelný hospodářský růst, zaměstnanost, inovace a nové technologie v rozvíjejících se a perspektivních námořních odvětvích, jakož i v pobřežních, ostrovních a nejvzdálenějších regionech Unie, a to způsobem, který doplňuje zavedené činnosti v jednotlivých odvětvích a státech (studie zjišťující velikost a dynamiku modré ekonomiky, zejména nově vznikajících odvětvích, včetně námořních oblastí)
 • prosazovat ochranu mořského prostředí (studie pomáhající orgánům členských států provádět rámcovou směrnici o strategii pro mořské prostředí)
 • shromažďování, správa a šíření vědeckých poznatků pro účely poradenství v rámci společné rybářské politiky (podpora Mezinárodní radě pro průzkum moří (ICES), Vědeckotechnickému a hospodářskému výboru pro rybářství (VTHVR), studie)
 • specifická kontrolní a donucovací opatření v rámci společné rybářské politiky (poskytování IT služeb a dodávek, nájem hlídkových plavidel a letadel)
 • dobrovolné příspěvky mezinárodním organizacím (především regionálním organizacím pro řízení rybolovu)
 • poradní sbory (organizace vedené zainteresovanými subjekty, které poskytují Komisi a státům EU doporučení)
 • informace o trhu (rozvoj a provoz Evropského střediska pro monitorování trhu s produkty rybolovu a akvakultury (EUMOFA), nástroje poskytujícího informace o trhu v odvětví rybolovu a akvakultury EU)
 • komunikační činnosti v rámci společné rybářské politiky a integrované námořní politiky

Rejstřík transparentnosti

V zájmu transparentnosti vyzvala Komise organizace, aby se zaregistrovaly do rejstříku transparentnosti a poskytly tak údaje o sobě veřejnosti a zavázaly se k dodržování příslušného kodexu chování. Pokud je organizace, která se účastní této konzultace, v rejstříku zaregistrována, nechť zaškrtne příslušné políčko v dotazníku a uvede své registrační číslo.

Ochrana osobních údajů

Politika „ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství“ vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000.

Upozorňujeme, že bez ohledu na to, kterou variantu zveřejnění vašeho příspěvku zvolíte, může se na něj vztahovat žádost o přístup k dokumentům podle nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. V takovém případě bude tato žádost posouzena na základě podmínek stanovených v tomto nařízení a v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.

Kontakt