Informacje na temat konsultacji

Czas trwania konsultacji
2 Maj 2018 - 31 Lipiec 2018
Dziedziny
Zatrudnienie i sprawy społeczne

Wyniki konsultacji i kolejne etapy

Po zakończeniu konsultacji Komisja podsumuje otrzymane odpowiedzi w streszczeniu, które zostanie podane do wiadomości publicznej. Państwa odpowiedzi posłużą jako istotny wkład przy ocenie zalecenia Rady z 2016 r. w sprawie integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy 

Grupa docelowa

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich obywateli i wszystkie organizacje, a także organy administracji publicznej. Do udziału w konsultacjach zachęcamy przede wszystkim obywateli (jako osoby prywatne lub w ramach działalności zawodowej), przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego zajmujących się kwestią długotrwałego bezrobocia, a także służb zatrudnienia i służb socjalnych, organów publicznych na szczeblu krajowym i lokalnym oraz pracodawców.

 

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest zgromadzenie opinii na temat środków zaproponowanych w zaleceniu Rady dotyczącym integracji osób długotrwale bezrobotnych na rynku pracy (2016/C 67/01) oraz na temat wdrażania tych środków. Odpowiedzi nadesłane w ramach konsultacji mają również pomóc w stwierdzeniu, jakie działania należy w przyszłości podjąć, aby udzielić pomocy osobom długotrwale bezrobotnym. 

Rozwiązanie problemu długotrwałego bezrobocia (czyli bezrobocia trwającego dłużej niż 12 miesięcy) jest jednym z priorytetów strategii na rzecz wzrostu i zatrudnienia Komisji Europejskiej. 15 lutego 2016 r. Rada przyjęła zalecenie w tej sprawie.

Po upływie dwóch lat przystępujemy do oceny działań, jakie państwa członkowskie i Komisja podjęły w celu wdrożenia tego zalecenia. 

Opinie wyrażone w ramach konsultacji zostaną uwzględnione w tej ocenie. Następnie, w oparciu o wyniki oceny, w 2019 r. Komisja przedłoży sprawozdanie Radzie.

Jak udzielić odpowiedzi

Odpowiedzi prosimy przesyłać za pomocą kwestionariusza online dostępnego w 23 językach.

Wypełnienie kwestionariusza nie powinno zająć więcej niż 15 minut. Wypełnianie kwestionariusza można w każdej chwili przerwać i powrócić do niego później. Przed rozpoczęciem wypełniania kwestionariusza, można również pobrać go w formacie PDF. Możliwe jest edytowanie odpowiedzi po ich zapisaniu, pod warunkiem że zrobi się to przed upływem terminu ich nadsyłania. Po wysłaniu odpowiedzi można pobrać ich kopię.

Na końcu kwestionariusza można załączyć dodatkowe dokumenty (maks. 1 MB) w celu uzupełnienia udzielonych odpowiedzi. Jeżeli zdecydują się Państwo na wariant opublikowania odpowiedzi anonimowo, prosimy nie podawać w załączonych dokumentach żadnych danych osobowych.

Odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące sposobu wypełniania kwestionariusza można znaleźć na stronie Pomoc dla uczestników.

Dokumenty źródłowe

PobierzPDF - 70.1 KB
PobierzPDF - 252.5 KB

Kontakt