Σχετικά με την παρούσα διαβούλευση

Διάρκεια της διαβούλευσης
2 Μάιος 2018 - 31 Ιούλιος 2018
Τομείς
Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα βήματα

Μετά το τέλος της περιόδου διαβούλευσης η Επιτροπή θα δημοσιεύσει συνοπτική έκθεση με τις απαντήσεις. Οι απαντήσεις σας θα συμβάλουν σημαντικά στην αξιολόγηση της σύστασης του Συμβουλίου του 2016 σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας. 

Ομάδα-στόχος

Όλοι οι πολίτες, οργανώσεις και δημόσιες αρχές μπορούν να λάβουν μέρος στην παρούσα διαβούλευση. Ειδικότερα, η διαβούλευση αποσκοπεί στη συγκέντρωση των απόψεων μεμονωμένων πολιτών, με την προσωπική ή επαγγελματική τους ιδιότητα, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με το θέμα της μακροχρόνιας ανεργίας, δημιουργών θέσεων εργασίας και παρόχων κοινωνικών υπηρεσιών, εργοδοτών και δημοσίων αρχών, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο.

 

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Σκοπός της παρούσας διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν, αφενός, απόψεις για τα μέτρα που προτείνονται στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των μακροχρόνια ανέργων στην αγορά εργασίας (2016/C 67/01), και για την εφαρμογή τους, και να καθοριστούν, αφετέρου, οι μελλοντικές πιθανές ενέργειες για την υποστήριξη των μακροχρόνια ανέργων. 

Η αντιμετώπιση της μακροχρόνιας ανεργίας — της ανεργίας που διαρκεί περισσότερο από 12 μήνες — αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα της στρατηγικής της Επιτροπής για την απασχόληση και την ανάπτυξη. Στις 15 Φεβρουαρίου 2016, το Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση.

Δύο χρόνια μετά, πραγματοποιείται αξιολόγηση των δράσεων που έχουν αναλάβει τα κράτη μέλη και η Επιτροπή για εφαρμογή της σύστασης. 

Οι απόψεις που θα διατυπωθούν στην παρούσα διαβούλευση θα ληφθούν υπόψη στη συγκεκριμένη αξιολόγηση. Η Επιτροπή θα υποβάλει στη συνέχεια έκθεση στο Συμβούλιο το 2019, με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Μπορείτε να υποβάλετε τις απαντήσεις σας μέσω του διαδικτυακού ερωτηματολογίου το οποίο είναι διαθέσιμο σε 23 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτούνται περίπου 15 λεπτά. Μπορείτε να διακόψετε ανά πάσα στιγμή και να συνεχίσετε αργότερα. Εάν επιθυμείτε να προετοιμαστείτε, μπορείτε να τηλεφορτώσετε το ερωτηματολόγιο σε μορφότυπο PDF πριν ξεκινήσετε. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις απαντήσεις σας μετά την υποβολή τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα γίνει πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Μόλις υποβάλετε τις απαντήσεις σας, μπορείτε να τηλεφορτώσετε αντίγραφο του συμπληρωμένου ερωτηματολογίου.

Στο τέλος του ερωτηματολογίου θα σας δοθεί η δυνατότητα να τηλεφορτώσετε δικαιολογητικά έγγραφα (μεγέθους 1MB το πολύ) για συμπλήρωση της απάντησής σας. Εάν επιλέξετε την ανώνυμη δημοσίευση των απαντήσεών σας, φροντίστε να μη συμπεριλάβετε προσωπικά δεδομένα στα εν λόγω έγγραφα.

Εάν έχετε απορίες σχετικά με τις απαντήσεις σας στο ερωτηματολόγιο, επισκεφθείτε τη σελίδα Βοήθεια προς τους συμμετέχοντες.

Έγγραφα αναφοράς

ΤηλεφόρτωσηPDF - 70.1 KB
ΤηλεφόρτωσηPDF - 218 KB

Επικοινωνία