Informacje na temat konsultacji

Czas trwania konsultacji
23 Maj 2018 - 3 Wrzesień 2018
Dziedziny
Zdrowie publiczne, Opodatkowanie

Wyniki konsultacji i kolejne etapy

Konsultacje się zakończyły. W ramach konsultacji publicznych wpłynęło 11410 odpowiedzi. Niektórzy respondenci również załączyli dokument wyjaśniający swoje stanowisko. Ogółem otrzymano 200 dokumentów przedstawiających stanowisko.

Dostęp do sprawozdania statystycznego, nieprzetworzonych danych oraz do dokumentów przedstawiających stanowisko można uzyskać tutaj.

Grupa docelowa

Do udziału w konsultacjach zapraszamy zainteresowanych obywateli oraz podmioty gospodarcze, organizacje przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, organy doradcze i organy administracji publicznej zainteresowane zmianami dyrektywy Rady 2011/64/UE

Cel konsultacji

Celem tych konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych stron na temat obecnego opodatkowania wyrobów tytoniowych w UE, a także na temat produktów nowatorskich (papierosy elektroniczne i podgrzewane wyroby tytoniowe) i właściwych wariantów ewentualnego przeglądu dyrektywy Rady 2011/64/UE.

W dyrektywie ustanowiono unijne zasady dotyczące struktury oraz stawek podatku akcyzowego stosowanych do wyrobów tytoniowych. W szczególności określono i sklasyfikowano w niej różne wyroby tytoniowe stosownie do ich specyfiki i ustanowiono odpowiednie minimalne stawki oraz strukturę podatku akcyzowego. Celem dyrektywy jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego i wysokiego poziomu ochrony zdrowia. 

Odpowiedzi udzielone w ramach konsultacji stanowią ważną część analiz Komisji oraz propozycji przyszłych działań. Poprzez udział w konsultacjach mogą Państwo przyczynić się do kształtowania polityki.

Komisja przeprowadzi oddzielne konsultacje z krajowymi organami podatkowymi, ekspertami i najważniejszymi zainteresowanymi stronami. Jeśli reprezentują Państwo jedną z tych kategorii, mogą Państwo wziąć udział również w tych konsultacjach.

Jak udzielić odpowiedzi

Aby udzielić odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, proszę kliknąć na przycisk „Przejdź do kwestionariusza” poniżej.

Przejdź do kwestionariusza

Wypełnienie kwestionariusza zajmie około 30 minut. Kwestionariusz online jest dostępny we wszystkich językach urzędowych UE (z wyjątkiem irlandzkiego). Odpowiedzi można przesyłać w dowolnym języku urzędowym UE.

Udzielenie odpowiedzi na niektóre z pytań wymaga wiedzy eksperckiej, dlatego nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania. Na końcu kwestionariusza można załączyć dokument dodatkowy / dokument wyjaśniający Państwa stanowisko.

Po wysłaniu odpowiedzi można pobrać ich kopię. W razie problemów z wypełnianiem kwestionariusza lub w razie innych pytań prosimy o kontakt na adres: taxud-unit-c2@ec.europa.eu

Ochrona danych osobowych i oświadczenie o ochronie prywatności

Polityka w dziedzinie „ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje wspólnotowe” opiera się na rozporządzeniu (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r.

Niezależnie od wybranej opcji Państwa odpowiedzi mogą być przedmiotem wniosku o dostęp do dokumentów zgodnie z rozporządzeniem nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. W takim przypadku wniosek zostanie poddany ocenie w świetle warunków określonych w tym rozporządzeniu i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.