Obsah konzultace

Trvání konzultace
23 Květen 2018 - 3 Září 2018
Témata
Veřejné zdraví, Daně

Výsledky konzultace a další postup

Konzultační období již skončilo. Do veřejné konzultace bylo zasláno 11410 odpovědí. Někteří respondenti rovněž přiložili stanoviska, v nichž své názory blíže vysvětlují. Celkově jsme obdrželi 200 stanovisek.

Statistickou zprávu, nezpracovaná data a stanoviska najdete zde.

Cílová skupina

Zaměřena je ale především na veřenost, hospodářské subjekty, nevládní organizace, poradní orgány a veřejnou správu se zájmem o další vývoj směrnice Rady 2011/64/EU

Cíl konzultace

Cílem této konzultace je seznámit se s názory všech zúčastněných stran na stávající zdanění tabákových výrobků v EU, na možnost zdanění nových produktů (jako jsou elektronické cigarety a výrobky založené na principu zahřívání tabáku) a dále na vhodná řešení v případě přezkumu směrnice Rady 2011/64/EU.

Směrnice stanoví pravidla pro strukturu a sazby spotřební daně z tabákových výrobků. Definuje a klasifikuje různé tabákové výrobky podle jejich charakteristik a stanoví příslušné minimální sazby a strukturu spotřební daně. Jejím účelem je zajistit řádné fungování vnitřního trhu a vysokou míru ochrany lidského zdraví. 

Odpovědi, které nám v rámci konzultace zašlete, poslouží Komisi jako podklad pro analýzu současného stavu a sestavení budoucích návrhů. Účastí v konzultaci tak máte možnost přispět k tvorbě politiky EU v této oblasti.

S daňovými orgány členských zemí, odborníky a ostatními klíčovými zúčastněnými stranami proběhne jiná konzultace. Pokud však patříte k některé ze zmíněných kategorií, můžete se zúčastnit i této konzultace.

Jak zaslat příspěvek

Konzultace se můžete zúčastnit kliknutím na tlačítko „Vyplnit dotazník“.

Vyplnit dotazník

Vyplnění dotazníku trvá přibližně 30 minut. Online dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU (kromě irštiny) a odpovídat na něj můžete v kterémkoli z nich.

Některé otázky si vyžadují odbornou znalost tématu. Pokud si nebudete odpovědí jisti, můžete v takovém případě otázku přeskočit. Na konci dotazníku máte možnost nahrát dokument či stanovisko, v němž své odpovědi objasníte či doplníte.

Jakmile dotazník odešlete, můžete si stáhnout jeho kopii. Pokud se při vyplňování dotazníku setkáte s nějakými problémy, obraťte se na tuto adresu: taxud-unit-c2@ec.europa.eu

Ochrana osobních údajů a prohlášení o ochraně soukromí

Politika týkající se ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství vychází z nařízení (ES) Evropského parlamentu a Rady č. 45/2001 ze dne 18. prosince2000.

Upozorňujeme, že bez ohledu na to, kterou variantu zvolíte, může se na váš příspěvek vztahovat žádost o přístup k dokumentům podle nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise. V takovém případě bude tato žádost posouzena na základě podmínek stanovených v tomto nařízení a v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů.