За настоящата консултация

Период на консултацията
30 януари 2018 - 27 април 2018
Теми
Околна среда
Ведомства

Към отговорите

СвалиXLS - 659 KB

Целева група

Всички заинтересовани страни, включително частни лица, дружества, организации, публични органи и др., се приканват да участват в консултацията.

Цел на консултацията

В член 60, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци (Регламент за превоза на отпадъци) се предвижда Комисията да направи преглед на този регламент до 31.12.2020 г. В съответствие с насоките за по-добро регулиране извършването на оценка е първият етап от този процес. Целта на оценката на регламента е да се идентифицират добрите и лошите практики по отношение на неговото прилагане и да се прецени дали той изпълнява своите цели въз основа на пет критерия (ефективност, ефикасност, целесъобразност, съгласуваност, добавена стойност за ЕС). Настоящата обществена консултация ще помогне да се установи дали и как са постигнати целите на регламента. Така тя дава възможност на всички заинтересовани лица, включително физически лица, дружества, организации, публични органи и т.н. да дадат своя принос, като изразят становище и предоставят полезна информация.

Как да изпратите вашите отговори

Можете да участвате в настоящата обществена консултация, като попълните онлайн въпросника.

Щракнете тук, за да попълните въпросника.

Той е достъпен на всички официални езици на ЕС, като отговорите могат да бъдат изпращани на всеки един от тях. Поради възможни забавяния при превода на отговорите, изпратени на някои езици, е желателно те да бъдат на английски език, тъй като това ще помогне за по-бързото обработване на резултатите от проучването.

По всяко време можете да направите пауза и да продължите по-късно. След като изпратите попълнения въпросник, можете да изтеглите негово копие.

Всички получени мнения може да бъдат публикувани в интернет. Важно е да се запознаете със специалната декларация за поверителност, приложена към настоящата консултация, за да получите информация за начина, по който ще се обработват вашите лични данни и отговори.

Референтни документи

СвалиPDF - 112.3 KB

Допълнителна информация

Като част от Европейската инициатива за прозрачност Комисията призовава организациите (включително НПО, търговски асоциации, предприятия и др.), желаещи да участват в обществени консултации, да предоставят на нея и на обществеността информация за това кого и какво представляват и за своите цели, финансиране и структури, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и приемат неговия Кодекс за поведение.

Ако представлявате регистрирана организация, моля, попълнете регистрационния ѝ номер във въпросника. Така ще се счита, че отговорът ви представя становището на вашата организация.

Ако вашата организация не е регистрирана, имате възможност да се регистрирате сега. След това се върнете на тази страница, за да изпратите вашите отговори от името на регистрирана организация.

При анализа на отговорите в рамките на консултацията, отговорите на респонденти, които не са регистрирани, ще се считат за отговори в лично качество (освен ако авторите са признати за представителни заинтересовани страни по силата на разпоредбите на Договора, Европейски социален диалог, членове 154 – 155 от ДФЕС).

Контакт