За настоящата консултация

Период на консултацията
13 юли 2018 - 19 октомври 2018
Теми
Околна среда
Ведомства

Целева група

Призоваваме всички граждани и организации да участват в тази консултация.

Цел на консултацията

Целта на консултацията е да се съберат мнения за това как Директивата за пречистването на градските отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО на Съвета), се е отразила на събирането и пречистването на градските отпадъчни води в целия ЕС и съответно е довела до подобряване на състоянието на водните обекти и околната среда като цяло.

От една страна, консултацията има за цел да се съберат общи мнения от представители на обществеността по отношение на тяхното разбиране и връзка с (отпадъчните) води и от друга страна, да се събере по-подробна информация и становища на експерти и публични и частни субекти, които отговарят за изпълнението на специфичните аспекти на Директивата.

Как да изпратите вашите отговори

Можете да участвате в обществената консултация, като попълните онлайн въпросника в EU Survey.

Въпросникът е достъпен на всички официални езици на ЕС освен ирландски. Отговорите могат да бъдат изпратени на всеки един от официалните езици на ЕС.

Въпросникът се състои от две части. Една част, насочена към широката общественост, и една част с по-подробни, технически въпроси, предназначени за експерти. Приканваме Ви да отговорите на въпросите и в двете части на въпросника, но можете да попълните и само една от тези части, ако желаете.

Попълването на въпросника отнема около 20—30 минути. Можете да спрете да попълвате въпросника по всяко време и да продължите по-късно. След като изпратите отговорите си, можете да изтеглите копие от попълнения въпросник.

Въпросите, отбелязани със звездичка, са задължителни.

Последният въпрос дава възможност за изпращане на документи.

Всички получени отговори ще бъдат публикувани в интернет. За информация относно обработката на Вашите отговори и лични данни прочетете специалната декларация за поверителност, приложена към тази консултация.

СвалиPDF - 80.6 KB

Към въпросника

Въпросникът е достъпен чрез EU Survey.

Допълнителна информация

Като част от Европейската инициатива за прозрачност Комисията призовава организациите (включително НПО, търговски асоциации, предприятия и други), желаещи да участват в обществени консултации, да предоставят на нея и на обществеността информация за това кого и какво представляват и за своите цели, финансиране и структури, като се регистрират в Регистъра за прозрачност и приемат кодекса за поведение към него.

Ако представлявате регистрирана организация, моля, посочете регистрационния ѝ номер във въпросника. Така ще се смята, че отговорите Ви представят становището на Вашата организация.

Ако организацията Ви не е регистрирана, можете да я регистрирате сега. След това се върнете на тази страница, за да изпратите Вашите отговори от името на регистрирана организация.

При анализа на отговорите в рамките на консултацията, отговорите на респонденти, които не са регистрирани, ще се считат за отговори в лично качество (освен ако авторите са признати за представителни заинтересовани страни по силата на разпоредбите на Договора, Европейски социален диалог, членове 154—155 от ДФЕС).

Контакт