Obsah konzultace

Trvání konzultace
23 Duben 2018 - 23 červenec 2018
Témata
Životní prostředí

Cílová skupina

Této konzultace se mohou účastnit všechny zúčastněné strany, včetně občanů, podniků, organizací, orgánů veřejné moci apod.

Cíl konzultace

Tato konzultace je součástí hodnocení směrnice 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (směrnice SEA). Hodnocení tvoří součást Programu Komise pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT), v jehož rámci se provádí komplexní, empiricky podložené hodnocení toho, zda je současný regulační rámec přiměřený a vhodný k danému účelu a zda přináší očekávané výsledky. Pomocí tohoto hodnocení Evropská komise (Generální ředitelství pro životní prostředí) posoudí, čeho bylo dosaženo od vstupu směrnice SEA v platnost vzhledem k tomu, jaké byly její cíle.

Cílem je shromáždit informace a názory zúčastněných stran a širší veřejnosti na to, jak je směrnice SEA vnímána a jaké výsledky přináší, např. jaká je hodnota jednotnosti právních předpisů EU, které vyžadují, aby byly některé plány a programy posouzeny z hlediska jejich vlivu na životní prostředí, a jaké možnosti tento právní předpis nabízí, pokud jde o účast veřejnosti na přípravě a přijetí některých plánů a programů a o to, jak se do uvedeného procesu zapojují zúčastněné strany.

Jak zaslat příspěvek

Účast v této veřejné konzultaci spočívá ve vyplnění online dotazníku.

Tento dotazník má dvě části: První část obsahuje všeobecné otázky ohledně relevance směrnice SEA pro občany EU, které jsou určeny všem respondentům dotazníku. Druhá část dotazníku obsahuje podrobnější otázky týkající se toho, jak se směrnice provádí a jak se osvědčila.

Odpovídat můžete v kterémkoli úředním jazyce EU. Vyplnění dotazníku trvá přibližně 20 až 40 minut (podle toho, zda budete odpovídat pouze na otázky v části 1, anebo na otázky v obou částech).

Dotazník můžete kdykoli přerušit a pokračovat v odpovědích později. Pokud vyplňování přerušíte, nezapomeňte si ponechat odkaz na vaše uložené odpovědi – jde o jediný způsob, jak si vyplňovaný dotazník znovu otevřít. Povinné jsou pouze otázky označené červenou hvězdičkou. Jakmile své odpovědi odešlete, můžete si stáhnout kopii vyplněného dotazníku.

Všechny obdržené příspěvky budou zveřejněny na internetu. Zajímá-li vás, jakým způsobem bude nakládáno s vaším příspěvkem a osobními údaji, přečtěte si prosím zvláštní prohlášení o ochraně soukromí platné pro tuto konzultaci.

Prohlášení o ochraně soukromí k veřejné konzultaci týkající se hodnocení směrnice o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí

StáhnoutPDF - 79.5 KB

Kontakt