Informacje na temat konsultacji

Czas trwania konsultacji
18 Maj 2018 - 24 Sierpień 2018
Dziedziny
Granice i bezpieczeństwo, Zdrowie publiczne

Grupa docelowa

Do udziału w konsultacjach zachęca się wszystkie organizacje i wszystkich obywateli zainteresowanych kwestiami dotyczącymi narkomanii i polityki antynarkotykowej lub zaangażowanych w działania związane z tymi kwestiami.

Cel konsultacji

Komisja przeprowadza obecnie ocenę Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), obejmującą okres od 2013 r. do połowy 2018 r., zgodnie z art. 23 rozporządzenia w sprawie EMCDDA.

Ocena powinna zawierać zalecenia dotyczące sposobów poprawy funkcjonowania agencji w zakresie jej podstawowej działalności, w tym w dziedzinie współpracy transgranicznej na szczeblu europejskim i międzynarodowym. Ponadto ocena powinna wskazywać, czy uprawnienia EMCDDA pozostają odpowiednie w kontekście zmienionych warunków ramowych i ewentualnych ograniczeń finansowych. W związku z tym należy starannie ocenić adekwatność, efektywność, skuteczność, spójność i unijną wartość dodaną funkcjonowania EMCDDA.

Te otwarte konsultacje publiczne stanowią integralną część procesu oceny, a ich celem jest zebranie opinii wszystkich zainteresowanych stron na temat działania agencji od 2013 r., a także możliwych sposobów usprawnienia jej działania.

Jednocześnie konsultanci zewnętrzni będą starali się pozyskać opinie różnych zainteresowanych stron za pomocą różnych rodzajów kwestionariuszy.

Jak udzielić odpowiedzi

Aby wziąć udział w tych konsultacjach publicznych, należy wypełnić kwestionariusz online.

Kwestionariusz jest dostępny w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim i polskim. Odpowiedzi można udzielać we wszystkich językach urzędowych UE.

Na wypełnienie kwestionariusza potrzeba mniej więcej 20 minut.

Zobacz kwestionariusz

Informacje dodatkowe

Polityka antynarkotykowa UE

Strona internetowa EMCDDA

Plan działania dotyczący oceny EMCDDA

Strategia antynarkotykowa UE (na lata 2013-2020)

Plan działania UE zakresie środków odurzających (na lata 2017-2020)

Trzyletnie programy pracy EMCDDA: lata 2013-2015 i 2016-2018

Rozporządzenie (WE) nr 1920/2006 w sprawie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (wersja przekształcona) („rozporządzenie w sprawie EMCDDA”)

Informacja prawna

Otrzymane odpowiedzi zostaną opublikowane w internecie. Prosimy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności opublikowanym razem z ogłoszeniem o rozpoczęciu konsultacji, zawierającym informacje na temat przetwarzania danych osobowych i treści odpowiedzi.

PobierzPDF - 154.1 KB