За настоящата консултация

Период на консултацията
19 юли 2017 - 25 октомври 2017
Topics
Justice and fundamental rights

Резултати от консултацията и следващи стъпки

Комисията ще публикува резюме на отговорите след края на консултацията.

СвалиZIP - 7.7 MB

Целева група

Приканват се всички граждани от ромски и неромски произход и организации, предприятия и институции, заинтересовани от интегрирането на ромите, да дадат своя принос. Ще се радваме на коментари от:

 • организации, представляващи национални, местни, регионални и общински органи, и други публични или смесени образувания

 • национални звена за контакт относно ромите

 • управляващи органи

 • неправителствени представителни организации на ЕС (ромски и проромски), включително техни партньори, работещи в страните от ЕС и/или държавите, обхванати от процеса на разширяване, както и национални, регионални и местни неправителствени организации (ромски и проромски)

 • международни организации, институции, работещи в областта на интегрирането на ромите в държавите от ЕС и/или държавите, обхванати от процеса на разширяване

 • научноизследователски институции и академични среди

 • организации, представляващи църкви и религиозни общности

 • работодатели, предприятия, търговски и професионални сдружения и частни лица като цяло, които са изразили интерес към политиката в тази област

Цел на консултацията

Целта на консултацията е да се съберат мненията на заинтересованите страни относно постиженията и предизвикателствата през седемте години на изпълнение на рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г. По-конкретно, търсят се мнения за европейските и националните политики и за правните и финансовите инструменти, които са били мобилизирани за борба с дискриминацията и за насърчаване на приобщаването на ромите.

Как да изпратите вашите отговори

Можете да участвате в настоящата обществена консултация, като попълните онлайн въпросника на страницата на EU Survey: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EvaluationEUFrameworkforNRIS?surveylanguage=BG

Въпросникът съдържа общо 16 въпроса, обхващащи следните области в два основни раздела (след няколко встъпителни въпроса за произхода и опита на респондентите):

1. Въпроси от общ характер (не предполагат познаване на европейските и националните инструменти и усилия за интегриране на ромите)

 • Причини за социално изключване и дискриминация, начини за справяне с тях и очаквания за бъдещето
 • Приоритетни области за действие на европейско и национално равнище

2. По-специализирани въпроси (оценка на европейските и националните усилия за интегриране на ромите)

 • Развитие на политиките и резултати по места
 • Постижения и предизвикателства (за рамката на ЕС и националните стратегии за интегриране на ромите)
 • Предприети мерки и промяна в положението на ромите в следните ключови области: образование, заетост, здравеопазване, жилищно настаняване, борба с дискриминацията и антиромските настроения.

Отговорите могат да бъдат изпратени на всеки един от официалните езици на ЕС.

Коментарите в рамките на тази обществена консултация ще бъдат публикувани онлайн. При попълването на встъпителните въпроси относно произхода и опита на респондента, можете да изберете вашите коментари да бъдат публикувани заедно с вашите лични данни или без тях. 

Важно е да прочетете специалната декларация за поверителност за това как ще бъдат обработвани личните ви данни и вашите коментари.

Като част от Европейската инициатива за прозрачност Комисията приканва организациите, желаещи да участват в обществената консултация, да предоставят на нея и на обществеността информация за това кого и какво представляват, своите цели, финансиране и структури, като се регистрират в Регистъра за прозрачност.

 • Ако представлявате регистрирана организация, моля, попълнете регистрационния ѝ номер във въпросника. Така ще се счита, че вашите отговори представят становището на вашата организация.
 • Ако вашата организация не е регистрирана, имате възможност да се регистрирате сега. След това се върнете на тази страница, за да изпратите вашите отговори като регистрирана организация.

Към въпросника

Въпросникът е достъпен на страницата на EU Survey:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EvaluationEUFrameworkforNRIS?surveylanguage=BG