Predstavitev posvetovanja

Obdobje posvetovanja
4 Junij 2018 - 3 September 2018
Področja
Pomorske zadeve in ribištvo

Rezultati posvetovanja in kaj sledi

Prispevke, zbrane s tem posvetovanjem, bomo objavili na tej spletni strani. Zunanji svetovalec bo izvedel tudi ciljno posvetovanje s ključnimi deležniki in bo v svoji študiji upošteval odgovore iz javnega in ciljnega posvetovanja.

Ciljna skupina

K sodelovanju v posvetovanju vabimo vse državljane in širšo skupnost deležnikov. Zlasti nas zanima mnenje vseh, ki jih sistem neposredno zadeva:

  • upravni organi držav članic EU, ki se ukvarjajo z registrom ribolovne flote
  • lastniki ribiških plovil in ribiči
  • deležniki EU na področju morja in pomorstva: pomorski grozdi in svetovalne pisarne
  • okoljske nevladne organizacije

Namen posvetovanja

Namen posvetovanja:

  • analizirati in upoštevati mnenja in izkušnje vseh, ki jih izvajanje sistema vstopa v floto in izstopa iz nje neposredno zadeva
  • zbrati mnenja državljanov in širše skupnosti deležnikov

Posvetovanje se osredotoča na dosežke in tudi na pomanjkljivosti sistema vstopa–izstopa, ki jih ocenjuje z naborom standardnih kriterijev. Prostor daje tudi predlogom, kako izboljšati status quo.

Pridobljena spoznanja bodo dragocena informacija za revizijo in morebitno izpopolnitev sistema vstopa v floto in izstopa iz nje ter hkrati spodbuda za razpravo in aktivno udeležbo deležnikov.

Način oddaje odgovorov

Za izpolnjevanje spletnega vprašalnika (na spodnji povezavi) boste potrebovali približno 20 minut.

Skupaj z izpolnjenim vprašalnikom lahko oddate tudi dokumente, denimo dokument o stališču. Te dokumente bomo upoštevali pri analizi rezultatov posvetovanja.

Vprašalnik je na voljo v vseh uradnih jezikih EU razen v irščini.

Dodatne informacije

Osnovne informacije

V skladu s členom 23(3) Uredbe 1380/2013 mora Evropska komisija najpozneje do 30. decembra 2018 oceniti sistem vstopa v floto in izstopa iz nje glede na spreminjajoče se razmerje med zmogljivostjo flot in pričakovanimi ribolovnimi možnostmi ter po potrebi predlagati spremembo tega sistema.

Po sistemu vstopa–izstopa države članice upravljajo vstop v svoje flote in izstop iz flot tako, da vstop nove zmogljivosti v floto brez državne pomoči uravnajo s predhodnim umikom zmogljivosti brez državne pomoči najmanj istega obsega.

Namen ocenjevanja je analizirati delovanje sistema vstopa–izstopa v upravljanju držav članic, tudi v najbolj oddaljenih regijah.

Pomembno je torej razumeti, v kolikšnem obsegu in kako je sistem vstopa–izstopa uspešen (tudi glede učinka na uresničevanje ciljev skupne ribiške politike), učinkovit, relevanten, usklajen in prinaša dodano vrednost EU.

Register za preglednost

Zaradi transparentnosti vabimo organizacije, da objavijo ustrezne podatke o sebi, tako da se vpišejo v register o preglednosti ter sprejmejo njegov kodeks ravnanja. Če organizacija ni vpisana v register, njene odgovore objavimo ločeno od odgovorov registriranih organizacij.

Varstvo osebnih podatkov

Politika o „varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah Skupnosti“ temelji na Uredbi (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000.

Opozarjamo, da je ne glede na izbrano možnost vaš prispevek lahko predmet zahteve za dostop do dokumentov v skladu z Uredbo 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. V tem primeru bo zahtevek obravnavan v skladu s pogoji iz uredbe in veljavnimi pravili o varstvu podatkov.

Kontakt