Obsah konzultace

Trvání konzultace
6 Září 2017 - 28 Listopad 2017
Témata
Životní prostředí

Výsledky konzultace a další postup

Na těchto internetových stránkách bude zveřejněno krátké shrnutí a stručná souhrnná zpráva o výsledcích konzultace.

Závěry konzultace budou zveřejněny v roce 2018 v samostatné zprávě.

Cílová skupina

Konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a organizace.

Cíl konzultace

Směrnice 2006/66/ES o bateriích stanoví evropská pravidla pro uvádění baterií a akumulátorů na trh a pro jejich zpracování.

Hlavním účelem směrnice je napomoci co nejmasovějšímu oddělenému sběru odpadních baterií a akumulátorů a minimalizovat zneškodňování použitých baterií jako směsného komunálního odpadu, aby se tak u všech odpadních baterií a akumulátorů posílila recyklace.

Směrnice zejména stanoví minimální vnitrostátní cíle u sběru použitých přenosných baterií a minimální výkonnost recyklačních zařízení. Dále směrnice omezuje používání některých nebezpečných látek a požaduje, aby byli uživatelé řádně o takových vlastnostech informováni.

Hodnocení je prvním krokem přezkumu, na základě kterého Komise rozhodne, zda směrnice plní své cíle a přispívá k dosažení obecných cílů politiky EU v oblasti životního prostředí.

Tato konzultace je součástí širší konzultace, která zahrnuje cílené průzkumy a pohovory s vybranými zainteresovanými stranami.

Výsledky předběžného šetření posloužily jako základ k pochopení různých aspektů této problematiky a k určení oblastí, o kterých nadále chybí údaje. Tato konzultace poskytuje jednotlivcům, skupinám a společnostem možnost vyjádřit stanovisko a poskytnout další informace.

Cílem konzultace je získat názory, podněty a zkušenosti zúčastněných stran ohledně dosažení cílů směrnice. Ty poslouží ke zhodnocení její úspěšnosti a vhodnosti. 

Další informace o studii provedené v rámci hodnocení jsou k dispozici zde.

Jak zaslat příspěvek

Účast v této veřejné konzultaci spočívá ve vyplnění online dotazníku.

Dotazník je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině. Vyplnit ho lze v kterémkoli z 24 úředních jazyků EU. Vzhledem k tomu, že pořízení překladu odpovědí z některých jazyků může určitou dobu trvat, vybízíme respondenty, aby odpovídali v angličtině. Urychlí to zpracování dotazníků.

Vyplňování dotazníku můžete kdykoliv přerušit a pokračovat později. Po odeslání odpovědí si můžete stáhnout kopii vyplněného dotazníku.

K poslední otázce můžete připojit doplňující text či nahrát samostatný dokument (max. 3 strany).

Komise je v zásadě oprávněna zveřejnit veškeré došlé příspěvky na internetu. Zajímá-li vás, jakým způsobem bude nakládáno s vaším příspěvkem a osobními údaji, přečtěte si prosím prohlášení o ochraně soukromí platné pro tuto konzultaci.

K dispozici je také slovníček pojmů, který vysvětluje pojmy použité v dotazníku.

 

Zobrazit dotazník

Dotazník je k dispozici na stránkách EU Survey.

Předtím, než začnete odpovídat na otázky v dotazníku, přečtěte si prohlášení o ochraně soukromí, ve kterém je uvedeno, jak bude Evropská komise vaše údaje zpracovávat.

 

Další informace

Organizace, sítě, platformy či samostatně výdělečné osoby podílející se na činnosti, jejichž cílem je ovlivnit rozhodovací proces EU, by se měly zaregistrovat v rejstříku transparentnosti. Odpovědi od respondentů, kteří se nezaregistrují, budou zpracovávány odděleně v samostatné kategorii „neregistrované organizace/podniky“ (výjimku tvoří respondenti, kteří jsou podle ustanovení Smlouvy považováni za zástupce zúčastněných subjektů). Další informace najdete na internetových stránkách rejstříku transparentnosti.

 

Kontakt