Obsah konzultace

Trvání konzultace
10 Říjen 2017 - 8 Leden 2018
Témata
Energetika
Útvary

Výsledky konzultace a další postup

Přijaté příspěvky budou zveřejněny na internetu. Zajímá-li vás, jakým způsobem bude s vaším příspěvkem a osobními údaji nakládáno, přečtěte si související prohlášení o ochraně soukromí.

Výsledky veřejné konzultace Komise využije při přípravě zprávy pro Evropský parlament a Radu. This report is prepared in line with Articles 9 of the NDAP Regulations.

Cílová skupina

Všichni občané a organizace, kteří se chtějí podělit o svůj názor na systém označování pneumatik v EU, včetně místních orgánů, místních zájmových skupin, malých a středních podniků, spotřebitelských organizací, odborů, nevládních organizací, organizací zabývajících se ochranou životního prostředí, poradenských společností, pracovníků a sdružení zaměstnavatelů a jiných relevantních subjektů.

Cíl konzultace

Cílem této veřejné konzultace je získat transparentním způsobem – prostřednictvím dotazníku – názory a stanoviska občanů a zainteresovaných stran k systému označování pneumatik v EU.

Konzultace také poslouží k získání dalších podnětů a názorů od členských států, orgánů veřejné správy, průmyslových skupin a nevládních organizací a dalších zainteresovaných subjektů.

Výsledky Komise dále využije jako podklad k hodnocení nařízení a posouzení jeho dopadů, na základě kterých se rozhodne, zda je nutné nařízení o označování pneumatik revidovat. Případný návrh na revizi nařízení bude muset projednat a schválit Evropský parlament a Rada.

Jak zaslat příspěvek

Konzultace se mohou zúčastnit občané, organizace i orgány veřejné správy tak, že vyplní online dotazník na stránkách EUSurvey.

Přijaté příspěvky budou zveřejněny na internetu. Zajímá-li vás, jakým způsobem bude s vaším příspěvkem a osobními údaji nakládáno, přečtěte si přiložené související prohlášení o ochraně osobních údajů.

Dotazník je k dispozici ve všech úředních jazycích EU kromě irštiny. Vyplnit ho můžete v kterémkoli z nich. Vzhledem k možné prodlevě při překladu odpovědí z některých jazyků však uvítáme, pokud odpovíte v angličtině, protože to Komisi usnadní rychlejší zpracování odpovědí.

Zobrazit dotazník

Další informace

Organizace, sítě, platformy nebo osoby samostatně výdělečně činné, které se zabývají činnostmi,
jejichž cílem je ovlivnit rozhodovací proces EU, by se měly zaregistrovat v rejstříku transparentnosti a poskytnout tak Komisi a veřejnosti informace o tom, jaké a čí zájmy zastupují a jaký je záběr tohoto zastupování. Příspěvky od organizací a podniků, které se nezaregistrují, budou zpracovány jako samostatná kategorie „neregistrované organizace/podniky“, s výjimkou zúčastněných stran uznaných příslušnými ustanoveními Smlouvy.
Zaregistrované organizace dostávají e-mailem automatická upozornění na nové veřejné konzultace, které Komise publikuje v konzultační části portálu Europa, a rovněž na plány (tzv. roadmaps) a prvotní posouzení dopadů zveřejňované na příslušných internetových stránkách.
Více informací najdete na internetových stránkách rejstříku transparentnosti.

Kontakt