Σχετικά με την παρούσα διαβούλευση

Διάρκεια της διαβούλευσης
23 Ιανουάριος 2018 - 18 Απρίλιος 2018
Τομείς
Ενιαία αγορά, Επιχειρήσεις και βιομηχανία, Περιβάλλον, Καταναλωτές

Δείτε τις απαντήσεις

ΤηλεφόρτωσηPDF - 5 MB
ΤηλεφόρτωσηXLS - 1 MB

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα βήματα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 1.7 MB

Ομάδα-στόχος

Η παρούσα διαβούλευση έχει ως στόχο να συγκεντρώσεις τις απόψεις όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, οργανώσεων και γενικότερα πολιτών που ενδεχομένως επηρεάζονται από την εφαρμογή της οδηγίας ή από τυχόν τροποποιήσεις της. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη είναι η συμμετοχή:

  • θεσμικών οργάνων και εθνικών αρχών
  • επιχειρήσεων, εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και επιχειρηματικών ενώσεων ή οργανώσεων
  • οργανώσεων καταναλωτών, συνδικαλιστικών οργανώσεων, ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και μεμονωμένων πολιτών

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος τις επιδόσεις της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, δηλαδή της οδηγίας 2000/14/EΚ σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, η οποία καλύπτει περίπου 57 είδη εξωτερικών μηχανημάτων, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται σε εργοτάξια ή σε πάρκα και κήπους.

Παράλληλα, βάσει των πληροφοριών που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα, εξετάζουμε επίσης τη δυνατότητα κατάρτιση μιας νομοθετικής πρότασης για την αναθεώρηση της οδηγίας, λαμβανομένων υπόψη του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια των προϊόντων στην εσωτερική αγορά, καθώς και της τεχνικής προόδου και των πλέον πρόσφατων εξελίξεων στον συγκεκριμένο βιομηχανικό κλάδο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενδεχόμενη αναθεώρηση θα βρείτε στην αρχική εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας 2000/14/EΚ.

Πώς να υποβάλετε τις απαντήσεις σας

Σημειώνεται ότι, για να διασφαλιστεί μια δίκαιη και διαφανής διαδικασία διαβούλευσης, θα ληφθούν υπόψη και θα συμπεριληφθούν σε συνοπτική έκθεση μόνον οι απαντήσεις που θα δοθούν μέσω του διαδικτυακού ερωτηματολογίου.

Το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να τηλεφορτώσουν ένα έγγραφο, π.χ. έγγραφο θέσης. Το έγγραφο αυτό θα δημοσιευτεί μαζί με τις απαντήσεις.

Διαβάστε την ειδική δήλωση περί απορρήτου για να ενημερωθείτε σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα και οι απαντήσεις σας. 

Έγγραφα αναφοράς

Επικοινωνία