За настоящата консултация

Период на консултацията
23 януари 2018 - 18 април 2018
Теми
Единен пазар, Предприятия и промишленост, Околна среда, Потребители

Към отговорите

СвалиPDF - 5 MB
СвалиXLS - 1 MB

Резултати от консултацията и следващи стъпки

СвалиPDF - 1.7 MB

Целева група

Целта на настоящата консултация е да се съберат мнения от всички заинтересовани страни, организации и гражданите като цяло, които са потенциално засегнати от функционирането или евентуалните изменения на директивата. Особено ни интересуват мнения от страна на:

  • национални органи
  • предприятия, специалисти и бизнес асоциации или организации
  • потребителски организации, синдикални организации, научноизследователски и академични институции, отделни граждани.

Цел на консултацията

Европейската комисия извършва оценка на ефективността на действащите разпоредби относно шумовите емисии на съоръженията, предназначени за употреба извън сградите – Директива 2000/14/ЕО за шумовите емисии извън сградите, която обхваща около 57 вида машини за работа на открито, например на строителни обекти или в паркове и градини.

В същото време, въз основа на получената до този момент информация, обмисляме и възможността за изготвяне на законодателно предложение за преразглеждане на директивата, като се вземат предвид законодателната рамка на ЕС относно здравето и безопасността на продуктите в рамките на вътрешния пазар, както и техническият прогрес и последните новости в този промишлен сектор. За повече информация относно евентуалното преразглеждане вижте първоначалната оценка на въздействието във връзка с преразглеждането на Директива 2000/14/ЕО.

Как да изпратите вашите отговори

Моля, имайте предвид, че с цел да се осигури справедлив и прозрачен процес на консултации, само отговорите, получени чрез онлайн въпросника, ще бъдат взети предвид и включени в обобщаващия доклад.

Онлайн въпросникът дава възможност за качване на документ, като например документ за изразяване на позиция. Този документ ще бъде публикуван заедно с отговорите.

Моля, прочетете специалната декларация за поверителност, за да се информирате как ще бъдат обработвани Вашите лични данни и отговори. 

Референтни документи

Контакт