Informacje na temat konsultacji

Czas trwania konsultacji
6 luty 2017 - 2 Kwiecień 2017
Dziedziny
Kształcenie i szkolenie, Młodzież, Zatrudnienie i sprawy społeczne

Zobacz odpowiedzi

Komisja opublikuje odpowiedzi wkrótce po zakończeniu konsultacji.

Wyniki konsultacji

Komisja podsumuje otrzymane odpowiedzi po zakończeniu konsultacji. Wyniki zostaną uwzględnione przy opracowywaniu wniosku ustawodawczego.

Kontakt

Wszelkie pytania lub problemy związane z tymi konsultacjami społecznymi prosimy zgłaszać na adres: eu-solidarity-corps@ec.europa.eu

Grupa docelowa

Ogół społeczeństwa i wszystkie zainteresowane strony, w tym zwłaszcza

  • młodzi ludzie,
  • osoby pracujące z młodzieżą, takie jak wychowawcy i nauczyciele,
  • organizacje (np. organizacje pozarządowe) i przedsiębiorstwa, które oferują możliwość udziału w opartych na zasadzie solidarności działaniach takich jak wolontariat lub praca/staż, oraz
  • organy administracji publicznej.

Władze poszczególnych krajów UE i najważniejsze zainteresowane strony zostaną poproszone przez Komisję o przedstawienie swojej opinii osobno. Mogą też jednak równolegle udzielić odpowiedzi w ramach tych konsultacji społecznych.

 

Cel konsultacji

Europejski Korpus Solidarności będzie umożliwiał młodym ludziom wspieranie społeczności lokalnych i osób w potrzebie. W jego ramach młodzi ludzie będą mogli wziąć udział w projektach wolontariatu i działaniach solidarnościowych (w formie pracy, stażu lub przyuczenia do zawodu) zarówno w swoim kraju, jak i za granicą.

Komisja zasięga obecnie opinii zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa na temat Europejskiego Korpusu Solidarności, aby następnie wyznaczyć jego priorytetowe cele i określić kolejne etapy jego tworzenia.

Obecne konsultacje społeczne zostały opracowane w oparciu o pierwsze konsultacje na ten temat, przeprowadzone pod koniec roku 2016 i skierowane do wybranych najważniejszych zainteresowanych stron. Pytania zadane podczas pierwszych konsultacji były dość ogólne i dotyczyły głównie potencjału i wyzwań związanych z utworzeniem Europejskiego Korpusu Solidarności (*).

Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione przez Komisję podczas przygotowywania wniosku ustawodawczego.

(*) Wyniki pierwszych konsultacji zostały pokrótce streszczone w komunikacie pt. „Europejski Korpus Solidarności” [COM(2016) 942 final].

Dlaczego konsultacje będą trwać krócej niż 12 tygodni?

Komisja już rozpoczęła pierwszy etap tworzenia Europejskiego Korpusu Solidarności (w grudniu 2016 r.) i zobowiązała się przedstawić odnośny wniosek ustawodawczy wiosną 2017 r. Ze względu na ten harmonogram prac czas trwania konsultacji został skrócony, tak aby wyniki były już dostępne podczas przygotowywania wniosku ustawodawczego.

Jak udzielić odpowiedzi

Aby zapewnić uczciwy i przejrzysty proces konsultacji, uwzględnione zostaną wyłącznie odpowiedzi otrzymane za pośrednictwem kwestionariusza online. Tylko te odpowiedzi zostaną też ujęte w sprawozdaniu podsumowującym.

Kwestionariusz online będzie przewidywać możliwość załączenia przez respondentów dodatkowego dokumentu, na przykład przedstawiającego ich stanowisko. Dokument ten zostanie opublikowany wraz z odpowiedziami.